Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

Ob-2240/20, Stran 1329
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV, št. 8/19, 24/18 in 3/20) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis 
za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 v okvirni višini 30.000 EUR, na proračunski postavki 711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva.
II. Ukrep v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
Pomoč za določene naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis
Upravičene nekmetijske dejavnosti po tem razpisu so podrobneje določene v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški po ukrepih:
– stroški gradnje ali obnove objekta za določene nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
– stroški nakupa nove opreme in naprav za določene nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o registraciji dejavnosti,
– predložitev ustreznega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– na predlog strokovne komisije fotografijo naložbe pred in po gradnji/obnovi objekta ali nakupa opreme in naprav,
– ustrezni poslovni načrt,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v letu 2020,
– račun višji od 200 EUR brez DDV in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2020 do vključno 18. 9. 2020 ter
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisno dokumentacijo.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do 5.000 EUR za posamezno naložbo oziroma ukrep.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem deležu po ukrepu.
III. Upravičenci
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z upravičeno nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:
– imajo sedež kmetijskega gospodarstva in sedež dejavnosti na območju občine,
– minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini,
– so v letu 2020 oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
– imajo registrirano upravičeno nekmetijsko dejavnost na kmetiji oziroma bodo predmetno dejavnost registrirali in jo začeli izvajati najkasneje v roku dveh let od prejema pomoči.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 18. 9. 2020.
Vlogo z dokazili je potrebno v zaprti ovojnici opremljeni z izpolnjenim obrazcem – ovojnica, dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge oddane na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 14, do vključno 18. 9. 2020 do 13. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 18. 9. 2020.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 12. 10. 2020. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 30. 11. 2020.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko upravičenci dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti