Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1554. Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19
1555. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

Odloki

1556. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
1557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1498. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja

USTAVNO SODIŠČE

1499. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora Kranj Primskovo KR P 28/2, v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1500. Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja
1501. Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu zavarovanca-člana SODPZ in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec
1502. Sklep o vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja
1503. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada
1504. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
1505. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada
1506. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah pokojninskega sklada
1507. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju tveganj pokojninskega sklada
1508. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1509. Razlaga Kolektivne pogodbe za elektrogospodarstvo (v nadaljevanju KPES, Uradni list RS, št. 41/17)

OBČINE

Brežice

1510. Odlok o taksi za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Brežice
1511. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

1512. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2019
1513. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dobrepolje
1514. Pravilnik o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje
1515. Cenik grobnin, najemnina poslovilne vežice in pokopališka pristojbina

Dobrova-Polhov Gradec

1516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1517. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1518. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
1519. Sklep o ukinitvi statusa »Družbena lastnina v splošni rabi«, »Družbena lastnina v splošni rabi – pota«, »Splošno ljudsko premoženje« ali »Uprava za ceste družbena lastnina«, o vknjižbi lastninske pravice Občine Dobrova - Polhov Gradec ter pridobitvi statusa javnega dobra
1520. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dolenjske Toplice

1521. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019
1522. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice
1523. Pravilnik o uporabi objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice
1524. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
1525. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
1526. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dravograd

1553. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2019

Gorenja vas-Poljane

1527. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

Kamnik

1528. Pravilnik o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine

Kanal ob Soči

1529. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019
1530. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020
1531. Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov v uporabo
1532. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
1533. Sprememba letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020

Kočevje

1534. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1535. Sklep o določitvi cen storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

Ljubljana

1536. Sklep o lokacijski preveritvi za objekt PLC Ljubljana – ŠIKA v enoti urejanja prostora TR-519
1537. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Metlika

1538. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika

Murska Sobota

1539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Murska Sobota, zavoda za permanentno izobraževanje
1540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota

Postojna

1541. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2019
1542. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Občini Postojna za leto 2020

Puconci

1543. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov in števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci

Slovenj Gradec

1544. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec

Sveti Jurij ob Ščavnici

1545. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019
1546. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentjur

1547. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2020

Tolmin

1548. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2019
1549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020
1550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina
1551. Sklep o določitvi parkirnine Tolminska korita

Žužemberk

1552. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2019
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti