Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1507. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju tveganj pokojninskega sklada, stran 3351.

  
Na podlagi prve in druge alineje petega odstavka 284. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju tveganj pokojninskega sklada 
1. člen 
V Sklepu o upravljanju tveganj pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13) se v 1. točki 2. člena besedilo »Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19«.
Doda se nova 5. točka, ki se glasi:
»5. »tveganje glede trajnostnosti« pomeni okoljski, socialni ali upravljavski dogodek ali okoliščino, ki ima lahko v primeru, da do nje pride, dejanski ali potencialen znaten negativni vpliv na vrednost naložbe pokojninskega sklada;«.
Dosedanja 5. točka postane 6. točka.
2. člen 
V 2. točki prvega odstavka 4. člena se za besedilom »operativnem tveganju« doda besedilo »tveganju glede trajnostnosti«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
(uporaba sklepa) 
(1) Za pokojninske sklade, za katere morajo upravljavci pokojninske načrte in pravila upravljanja uskladiti v skladu s 137. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19; nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2G), se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe te uskladitve.
(2) Za Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe uskladitve iz prvega odstavka 136. člena ZPIZ-2G.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-3/2020-6
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1611-0084
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti