Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1502. Sklep o vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja, stran 3348.

  
Na podlagi šestega odstavka 240. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep za vzajemni pokojninski sklad in krovni pokojninski sklad določa podrobnejšo vsebino pristopne izjave k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja iz petega odstavka 240. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) in izjave o izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada.
2. člen 
(vsebina pristopne izjave) 
Pristopna izjava k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. firmo, sedež in logotip upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada ali krovnega pokojninskega sklada;
2. označbo, da gre za pristopno izjavo k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja;
3. podatke o članu:
a) ime in priimek;
b) datum in kraj rojstva;
c) enotno matično številko občana, oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
d) naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
e) državljanstvo;
f) davčno številko;
4. podatke o vplačilu individualnega zavarovanja:
a) višino vplačila;
b) rok vplačila (mesečno, četrtletno, polletno, letno) in datum vplačila;
c) način vplačila;
5. podatke o upravičencih za primer smrti:
a) ime in priimek upravičenca;
b) enotno matično številko občana oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
c) naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
d) davčno številko;
e) delež odkupne vrednosti premoženja;
6. navedbo: »S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, pravili upravljanja in izjavo o naložbeni politiki za izbrani vzajemni pokojninski sklad oziroma podsklad krovnega pokojninskega sklada. Seznanil sem se tudi s tem, ali in kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb, z informacijami o donosnosti pokojninskega sklada, o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in pokojninskega sklada ter o tem, kje so na voljo dodatne informacije. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe.«;
7. privolitev za zbiranje osebnih podatkov;
8. naziv oziroma ime pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, h kateremu pristopa član;
9. v primeru pristopa k pokojninskemu načrtu z naložbeno politiko življenjskega cikla člana tudi:
a) navedba imena krovnega pokojninskega sklada;
b) navedba imen posameznih podskladov;
c) pojasnilo z opozorilom: »Pravico imate izbirati med podskladi krovnega pokojninskega sklada z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini ali podsklad, ki izvaja bolj konzervativno naložbeno politiko kot podsklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če v pristopni izjavi ne izberete podsklada, v katerega želite nalagati sredstva, se šteje, da ste izbrali podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini.«;
d) zahteva po izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada, v katerega želi član vstopiti;
10. kraj in datum ter podpis člana.
KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
(prenehanje sklepa) 
Z dnem uveljavitev tega sklepa preneha veljati Sklep o vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada in pristopne izjave k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/13).
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-2/2020-4
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-1611-0050
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti