Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1534. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 3389.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 42/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe).
2. člen 
Cene določene s tem sklepom veljajo za uporabnike na območju Občine Kočevje, ki so ali bodo uporabniki storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. člen 
(1) Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0048 €/kg brez DDV.
(2) Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1194 €/kg brez DDV.
(3) Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
(4) Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0837 €/kg brez DDV.
4. člen 
(1) Cena javne infrastrukture za storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
(2) Cena storitve izvajanja javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
5. člen 
(1) Cena javne infrastrukture za storitev javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
(2) Cena storitve izvajanja javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov znaša 0,0841 €/kg brez DDV.
6. člen 
Ne glede na določbe Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15 in 10/17), se do uveljavitve plačila stroškov javne službe po volumnu zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostosti praznjenja zabojnika pri obračunu cene za gospodinjstva, upošteva naslednje:
– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo …) in oddaja komunalnih odpadkov v Zbirnem centru Mozelj, razen oddaja gradbenih odpadkov nad 3.500 kg na gospodinjstvo letno in azbesta, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki (v nadaljevanju MKO),
– na fizično osebo v gospodinjstvu (občana) se mesečno obračuna 100 litrov MKO sorazmerno s težo (pretvornik se določi v skladu s potrjenim Elaboratom),
– za 1 do 2 uporabnika gospodinjstva se za zbiranje uporablja 60 l zabojnik za MKO in 120 l zabojnik za embalažo; za 3 do 4 uporabnike gospodinjstva se za zbiranje uporablja 80 l MKO in 240 l zabojnik za embalažo; za 5 do 7 uporabnikov gospodinjstva se za zbiranje uporablja 120 l zabojnik za MKO in 240 l zabojnik za embalažo; za več kot 7 oseb se lahko namesti dodatni zabojnik za MKO in embalažo,
– na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večji zabojnik, pri čemer se dodatne količine upoštevajo pri mesečnem obračunu,
– za zbiranje MKO v večstanovanjskih stavbah se za stavbo določi tolikšno velikost zabojnika, da lahko uporabniki storitev vanj prepuščajo MKO med enim in drugim praznjenjem, pri čemer se upošteva, da je maksimalni volumen MKO za 1 osebo 45 l mesečno,
– razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo je najmanj 1 proti 3 (MKO: embalaža = 1:3),
– v kolikor uporabnik preseže razmerje 1:3 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO do vzpostavitve razmerja najmanj 1:3. Na pisno željo uporabnika se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.
7. člen 
Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva naslednje:
– za zbiranje MKO pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih se določi tolikšno velikost zabojnika, da lahko uporabniki storitev vanj prepuščajo MKO med enim in drugim praznjenjem,
– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z MKO,
– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki presegajo minimalne mesečno predpisane količine zbranih ločenih frakcij odpadkov, si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz posamezne ločene frakcije,
– minimalne mesečno predpisane količine za individualni odvoz so: papir 120 l, steklo 120 l,
– razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo, papir ali steklo, lahko doseže najmanj naslednje razmerje:
MKO: embalaža:papir:steklo = 30:60:30:10
– v kolikor uporabnik preseže razmerje med nameščenimi zabojniki za MKO in ostalimi frakcijami, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO vsaj do vzpostavitve razmerja MKO: embalaža:papir:steklo = 30:60:30:10. Na pisno željo uporabnika se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.
8. člen 
Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva naslednje:
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto.
– Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe ali več stavb deli zabojnik, se porazdelitve količine opravljenih storitev zbiranja bioloških odpadkov med uporabnike izvedejo na podlagi predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih stavb.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Če ločenih zabojnikov za biološke odpadke poslovni uporabniki nimajo, se vsakemu poslovnemu uporabniku storitev zaračuna po velikosti najmanjšega zabojnika in pogostosti odvoza, ki jo določi izvajalec javne službe.
– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni, je 120-litrski zabojnik.
9. člen 
(1) Če količina odpadkov v več kot treh zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezno večjega zabojnika. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev zabojnika preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v neposredni bližini zabojnika.
(2) Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem obračunu.
10. člen 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, se preneha uporabljati Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 28/19).
(2) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, se razveljavi tretji odstavek 50. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje.
11. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po sprejemu na Občinskem svetu Občine Kočevje.
Št. 301-0001/2020-2(631)
Kočevje, dne 19. junija 2020
 
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti