Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1545. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019, stran 3400.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718) in 15. člen Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.650.622
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.329.755
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.095.396
701 Davki na dohodek in dobiček
1.941.134
703 Davki na premoženje 
84.574
704 Domači davki na blago in storitve
69.688
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
234.359
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja
107.701
711 Takse in pristojbine
3.614
712 Globe in druge denarne kazni
2.451
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
120.593
72
KAPITALSKI PRIHODKI
94
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
94
722 Prihodki od prodaje zemljišča in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
320.772
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
263.600
741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
57.172
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.615.200
40
TEKOČI ODHODKI 
691.178
400 Plače in drugi izdatki za zaposlene
198.847
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.481
402 Izdatki za blago in storitve
437.179
403 Plačila domačih obresti
6.498
409 Rezerva
16.173
41
TEKOČI TRANSFERI
1.057.054
410 Subvencije 
25.491
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
567.838
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
146.942
413 Drugi tekoči domači transferi
316.783 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
781.015
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
781.015
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
85.953
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
24.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
61.053
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
35.422
B.
RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADLOŽEVANJE
0
50
ZADLOŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
57.724
55
ODPLAČILO DOLGA
57.724
550 Odplačilo domačega dolga
57.724
IX.
POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–22.302
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–57.724
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
–35.422
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (KONTO 900009)
653.905
3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za obremenjevanje voda v višini 457.129,89 EUR se prenesejo v leto 2020 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen 
Izkazani presežek prihodkov nad odhodki na kontu 900009 na dan 31. 12. 2019, v višini 631.602,50 EUR, se vključi v proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020.
5. člen 
Sestavni del zaključnega računa je tudi posebni del ter načrt razvojnih programov.
6. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0002/2020
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti