Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1548. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2019, stran 3403.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13, 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 12. seji dne 11. junija 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna).
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna Občine Tolmin za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(3) V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
(4) V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2019 in realizirane vrednosti v letu 2019.
(5) Sestavni deli zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen 
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI
12.379.003,11
TEKOČI PRIHODKI
11.045.883,81
70
DAVČNI PRIHODKI
9.242.747,63
700 Davki na dohodek in dobiček
8.115.256,00
703 Davki na premoženje
692.648,48
704 Domači davki na blago in storitve
430.060,23
706 Drugi davki
4.782,92
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.803.136,18
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.493.947,18
711 Takse in pristojbine
11.297,80
712 Denarne kazni
21.240,94
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
17.462,74
714 Drugi nedavčni prihodki
259.187,52
72
KAPITALSKI PRIHODKI
22.732,99
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.562,39
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev
21.170,60
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.310.386,31
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.291.647,42
741 Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU
18.738,89
II.
SKUPAJ ODHODKI
11.758.922,79
40
TEKOČI ODHODKI
2.965.577,30
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
552.508,20
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
89.653,35
402 Izdatki za blago in storitve
2.177.047,41
403 Plačila domačih obresti
6.368,34
409 Sredstva, izločena v rezerve
140.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.104.047,57
410 Subvencije
136.156,05
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.291.594,27
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
277.652,89
413 Drugi tekoči domači transferi
2.398.644,36
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.409.073,91
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.409.073,91
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
280.224,01
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
161.335,26
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
118.888,75
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
620.080,32
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
626.319,38
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
2.976.258,94
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.833,04
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.833,04
750 Prejeta vračila danih posojil
1.833,04
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.833,04
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
496.242,59
50
ZADOLŽEVANJE
496.242,59
500 Domače zadolževanje
496.242,59
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
107.692,32
55
ODPLAČILA DOLGA
107.692,32
550 Odplačila domačega dolga
107.692,32
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
1.010.463,63
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
388.550,27
XI.
NETO FINANCIRANJE
–620.080,32
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
796.610,90
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
1.807.074,53
4. člen 
(1) Sredstva na računih na dan 31. december 2019 v višini 1.807.074,53 EUR postanejo sestavni del splošnega dela proračuna Občine Tolmin za leto 2020.
(2) Sredstva proračunske rezerve Občine Tolmin na dan 31. december 2019 v višini 80.755,09 EUR se prenesejo v sklad proračunske rezerve Občine Tolmin za leto 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0098/2018
Tolmin, dne 12. junija 2020
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti