Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1541. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2019, stran 3395.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 12. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2019 
1. člen 
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2019.
KONTO
OPIS
Realizacija: 2019 [1] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
21.909.334
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.733.868
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
11.818.407
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.445.636
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.797.552
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
572.305
706
 
DRUGI DAVKI
2.914
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.915.462
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
3.499.407
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
20.649
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
741.896
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
101.132
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
552.377
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
291.773
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
74.251
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
217.522
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
100
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
100
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
4.883.593
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.654.847
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
3.228.747
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.565.621
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
5.093.372
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.340.790
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
215.482
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.453.089
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
64.012
404
 
PLAČILA TUJIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
20.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.739.619
410
 
SUBVENCIJE
327.994
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.668.523
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.009.097
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.734.006
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.669.306
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.669.306
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
2.063.323
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
1.737.932
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
325.391
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
1.343.713
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
361.362
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
361.362
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
853.150
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
853.150
551
 
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
851.926
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–491.788
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.343.713
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
651.306
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Postojna za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2020
Postojna, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti