Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1512. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2019, stran 3355.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 (UPB1) in 69/19) je občinski svet na 9. redni seji dne 16. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi obrazložitev zaključnega računa proračuna, ki vsebuje obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, izvajanje načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.432.186
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.172.923
70
DAVČNI PRIHODKI
2.778.473
700
Davki na dohodek in dobiček
2.456.928
703
Davki na premoženje
236.709
704
Domači davki na blago in storitve
84.836
706
Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
394.450
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
262.969
711
Takse in pristojbine
5.996
712
Globe in druge denarne kazni
6.769
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
38.708
714
Drugi nedavčni prihodki
80.009
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.259.263
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.259.263
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
in iz drugih držav
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.828.695
40
TEKOČI ODHODKI
1.022.333
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
233.286
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.725
402
Izdatki za blago in storitve
730.127
403
Plačila domačih obresti
17.195
409
Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
1.426.062
410
Subvencije
94.848
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
898.750
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
131.489
413
Drugi tekoči domači transferi
300.974
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.288.856
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.288.856
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
91.444
430
Investicijski transferi
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
61.332
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
30.112
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.396.509
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
1.606.777
50
ZADOLŽEVANJE
1.606.777
500
Domače zadolževanje
1.606.777
VIII. ODPLAČILA DOLGA
117.072
55
ODPLAČILA DOLGA
117.072
550
Odplačila domačega dolga
117.072
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–906.804
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
1.489.705
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
2.396.509
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA L.
1.126.034
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2020
Videm, dne 16. junija 2020
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti