Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1528. Pravilnik o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine, stran 3378.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US), 8. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), sedmega in osmega odstavka 11.a člena Odloka o javnem redu na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 88/20) je župan Občine Kamnik dne 22. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določi prometna ureditev parkiranja na območju Velike planine, Male planine, Gojške planine, planine Konjščice, planine Dol in Kisovca (v nadaljevanju: območje Velike planine).
(2) Pravilnik temelji na izdelanih strokovnih podlagah za urejanje prometnega režima na Veliki planini.
(3) Prometni režim po tem Pravilniku se izvršuje v skladu z Odlokom o javnem redu na območju Velike planine.
2. člen 
(1) Parkiranje motornih vozil na območju Velike planine je dovoljeno samo na samo na za to predvidenih parkirnih površinah, ki so:
1. Glavno parkirišče pri peskokopu – Na Rakovih ravneh (oznaka parkirišča P1-O, okvirno 120 parkirnih mest),
2. Parkirišče proti planini Kisovec 1 (oznaka parkirišča P2-O, okvirno 5 parkirnih mest),
3. Parkirišče proti planini Kisovec 2 (oznaka parkirišča P3-O, okvirno 25 parkirnih mest),
4. Parkirišče proti planini Kisovec 3 (oziroma Jelšev konfin) (oznaka parkirišča P4-O, okvirno 30 parkirnih mest),
5. Parkirišče na planini Kisovec (oznaka parkirišča P5-O, okvirno 25 parkirnih mest),
6. Parkirišče pri Domu na planini Kisovec (oznaka parkirišča P6-O, okvirno 5 parkirnih mest),
7. Parkirišče pod Tiho dolino (oziroma v Mačkinem kotu) (oznaka parkirišča PL-1, okvirno 20 parkirnih mest),
8. Parkirišče pod Ušivcem (oznaka parkirišča PL-2, okvirno 70 parkirnih mest).
(2) Ne glede na določbe tega odstavka je parkiranje na zgoraj navedenih površinah dovoljeno le pod pogojem, da je parkirna površina v lasti, upravljanju ali najemu občine oziroma od nje izbranega koncesionarja.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko upravljalec v dneh prireditev oziroma povečanega obiska odloči, da je parkiranje mogoče tudi vzdolž občinske ceste Kranjski rak–Marjanine njive–Mačkin kot, vzdolž občinske ceste Rakov rob–Planina Kisovec kot med parkiriščem pri peskokopu na Rakovih ravneh in parkiriščem pod Ušivcem, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi.
(4) Parkiranje avtodomov je dovoljeno le na glavnem parkirišču P1-O pri peskokopu – Na Rakovih ravneh, parkirišču PL-2 pod Ušivcem in parkirišču P6-O pri Domu na planini Kisovec.
(5) Parkiranje avtobusov je dovoljeno le na glavnem parkirišču P1-O pri peskokopu – Na Rakovih ravneh in parkirišču PL-2 pod Ušivcem.
(6) Občina Kamnik vzpostavi prometni režim na območju Velike planine v skladu z določbami Odloka o javnem redu na območju Velike Planine, na površinah iz drugega člena tega pravilnika ter na površinah izven Občine Kamnik, za katere je tako določeno na podlagi medsebojnega dogovora oziroma če so te površine v lasti, najemu ali upravljanju Občine Kamnik ali njenega pooblaščenega koncesionarja.
Slika: 1Slika 1
Vir: Strokovne podlage za urejanje prometnega režima na Veliki planini (priloga 12)
3. člen 
(1) Za parkiranje motornih vozil na parkirnih površinah iz 2. člena tega pravilnika se plača parkirnina. Višina parkirnine znaša:
Vrsta vozila
Parkirnina v eurih z DDV na dan
Letna parkirna dovolilnica v eurih z DDV
Motorno kolo
5,00 EUR
25,00 EUR
Osebni avtomobil
7,00 EUR
35,00 EUR
Kombi, Avtodom
20,00 EUR
100,00 EUR
Avtobus, minibus
50,00 EUR
250,00 EUR
(2) Parkirnina se plača pred parkiriščem na Rakovih ravneh. Parkirnina omogoča parkiranje na katerem koli od parkirišč iz 2. člena.
4. člen 
(1) Brezplačno parkiranje motornih vozil na območju Velike planine je dovoljeno samo na za to predvidenih parkirnih površinah iz 2. člena tega pravilnika, na podlagi dovolilnice pri:
1. službenih vožnjah za opravljanje občinske redarske službe, javne gozdarske, kulturovarstvene, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, lovskočuvajske in ribiškočuvajske službe, inšpekcijskega nadzora, nalog obrambe, zaščite in reševanja, nalog policije, gorskih in jamskih reševalcev ter gasilcev, nalog neposrednega nadzora v naravi in pri delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev;
2. gospodarjenju z gozdovi in upravljanju z divjadjo in ribami;
3. opravljanju kmetijskih del;
4. opravljanju čebelarskih del;
5. opravljanju geodetskih del;
6. opravljanju geoloških del;
7. opravljanju znanstveno-raziskovalnih del;
8. odkrivanju in raziskovanju podzemnih jam;
9. urejanju vodotokov in hudourniških območij;
10. vzdrževanju in gradnji infrastrukturnih objektov;
11. zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;
12. izvajanju nalog Slovenske vojske;
13. pripravi in vzdrževanju vseh vrst smučarskih prog na zasneženi površini ter pri izvajanju nadzora na smučiščih;
14. izvajanju gospodarskih javnih služb;
15. oskrbovanju planinskih domov, planinskih koč in gostišč;
16. dostavi gradbenega materiala in orodja za gradnjo, adaptaciji ali vzdrževanju objektov;
17. oskrbi objektov za lastnike bivalnih objektov, namenjenih počitniškemu in stalnemu bivanju.
(2) Upravičenci iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. točke tega odstavka so upravičeni do brezplačnega parkiranja, v kolikor neposredno izvajajo nadzor, službene dolžnosti oziroma naloge in izkažejo službeno obveznost del ali nadzora (npr. službena izkaznica, potni nalog, delovni nalog ipd.) v skladu s predpisi. V danem primeru ob vstopu dobijo brezplačno enodnevno dovolilnico.
(3) Za gospodarjenje z gozdovi iz 2. točke prvega odstavka tega člena in opravljanje kmetijskih del iz 3. točke prvega odstavka tega člena, štejejo v zvezi z opravljanjem teh del tudi oskrba in prevoz živine, odvoz kadavrov, oskrba in prevoz pastirjev, vzdrževanje pašnih in gozdnih površin, popravilo, obnova in oskrbovanje pastirskih koč in infrastrukture. Upravičenci iz 2. in 3. točke tega odstavka, na podlagi vloge lahko prejmejo dve (2) brezplačni letni dovolilnici za parkiranje. V izjemnih primerih, lahko pristojni oddelek občinske uprave posameznemu upravičencu iz tega odstavka, ko gre za širši družbeni interes pospeševanja podjetništva, gospodarstva, turizma, kulture ali športa v Občini Kamnik izda še eno (1) dodatno brezplačno dovolilnico za parkiranje.
(4) Upravičenci iz 15. točke tega odstavka na podlagi vloge lahko prejmejo dve (2) brezplačni letni dovolilnici za parkiranje. V izjemnih primerih, lahko pristojni oddelek občinske uprave posameznemu upravičencu iz tega odstavka, ko gre za širši družbeni interes pospeševanja podjetništva, gospodarstva, turizma, kulture ali športa v Občini Kamnik izda še eno (1) dodatno brezplačno dovolilnico za parkiranje.
(5) Upravičenci iz 16. točke tega odstavka na podlagi vloge lahko prejmejo eno (1) brezplačno dovolilnico za parkiranje, ki se izda za predvideni čas izvedbe teh del, vendar najdlje za 30 dni, z možnostjo podaljšanja.
(6) Upravičenci iz 17. točke tega odstavka na podlagi vloge lahko prejmejo eno (1) brezplačno letno dovolilnico za parkiranje. V izjemnih primerih, lahko pristojni oddelek občinske uprave posameznemu upravičencu iz tega odstavka, ko gre za širši družbeni interes pospeševanja podjetništva, gospodarstva, turizma, kulture ali športa v Občini Kamnik izda še eno (1) dodatno brezplačno dovolilnico za parkiranje.
(7) Voznik ali upravičenec je dolžan namestiti parkirni list o plačani parkirnini ali dovolilnico na vidno mesto pod prednje vetrobransko steklo.
5. člen 
(1) Dovolilnice za brezplačno parkiranje izdaja občinski organ, pristojen za promet, na podlagi podane pisne vloge upravičenca.
(2) Dovolilnica vsebuje naslednje podatke: izdajatelj, čas veljavnosti, vrsta dovolilnice, številka ali črtna koda in pečat izdajatelja.
(3) Upravičenci morajo dovolilnico namestiti na vidno mesto pod prednje vetrobransko steklo.
(4) Dovolilnica je lahko izdana v obliki elektronske dovolilnice.
6. člen 
(1) Občinska uprava vodi evidenco izdanih dovolilnic.
(2) Evidenca izdanih dovolilnic vsebuje za fizične osebe naslednje podatke: ime in priimek upravičenca, naslov, ter zaporedno številko in čas veljavnosti izdane dovolilnice.
(3) Evidenca izdanih dovolilnic vsebuje za pravne osebe naslednje podatke: poln naziv in sedež pravne osebe, ime, priimek, in naslov zastopnika, ter zaporedno številko in čas veljavnosti dovolilnice.
(4) V primeru elektronskih dovolilnic se pri dovolilnicah, ki so izdane za določeno število vstopov, evidentira tudi čas in število vstopov oziroma izstopov.
7. člen 
Prometno signalizacijo in opremo na Veliki planini določi občinski upravni organ, pristojen za promet.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2020
Kamnik, dne 22. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti