Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1505. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada, stran 3350.

  
Na podlagi petega odstavka 308. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada 
1. člen 
V Sklepu o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13) se v 1. členu v 5. točki pred piko doda beseda »in« ter doda 6. točka, ki se glasi:
»6. pravila za ravnanje v primeru napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada«.
2. člen 
Za 7. členom se dodata 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen 
(napaka pri izračunu ČVS) 
(1) Upravljavec v primeru ugotovitve napake pri izračunu ČVS ravna v skladu s 7.b členom tega sklepa.
(2) Šteje se, da je pri izračunu ČVS nastala napaka, če:
1. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS vzajemnega pokojninskega sklada ali podsklada krovnega pokojninskega sklada, ki izvaja naložbeno politiko zagotavljanja minimalne zajamčene donosnosti predstavlja več kot 0,5 % pravilne ČVS;
2. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS podskladov krovnega pokojninskega sklada, ki ne izvajajo naložbene politike zagotavljanja minimalne zajamčene donosnosti predstavlja več kot 1 % pravilne ČVS.
(3) Upravljavec lahko v pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada določi tudi nižje odstotke iz prejšnjega odstavka.
(4) V primeru, ko je bilo pri izračunu ČVS ugotovljeno odstopanje, vendar razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS ne presega odstotkov iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, upravljavec sestavi zapisnik o nastalem odstopanju, ki vsebuje podatke o datumu nastanka in datumu ugotovitve odstopanja ter podatke o pravilni in napačni ČVS.
(5) Zapisnik iz prejšnjega odstavka potrdi skrbnik vzajemnega pokojninskega sklada.
7.b člen 
(ravnanje v primeru napake) 
(1) V primeru previsokega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS upravljavec:
1. članom, ki so enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada vplačali po previsoko izračunanem VEP, obračuna dodatne enote premoženja in jih zabeleži na njihovem osebnem računu v registru pokojninskega sklada;
2. vzajemnemu pokojninskemu skladu nakaže razliko v denarju, če je bila članom enot ob izstopu iz sklada izplačana previsoka odkupna vrednost.
(2) V primeru prenizkega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS upravljavec:
1. članom, katerim je bila ob prenehanju zavarovanja izplačana odkupna vrednost po prenizkem VEP, nakaže razliko v denarju v skladu s pravilno izračunanim VEP;
2. članom, ki so enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada vplačali po prenizko izračunanem VEP, ustrezno popravi vpis na njihovem osebnem računu v registru pokojninskega sklada.
(3) Upravljavec nakazila sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne ČVS.
(4) Ne glede na 2. točko prvega odstavka in 1. točko drugega odstavka tega člena upravljavcu ni treba izvesti nakazila v vzajemni pokojninski sklad oziroma nakazila imetniku enot ter ga o tem obvestiti, kadar znesek, ki bi ga moral nakazati posameznemu članu, ni večji od 2 eura.
(5) Upravljavec lahko v pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada določi tudi nižji znesek iz prejšnjega odstavka.
(6) Stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake pri izračunu ČVS, ne smejo bremeniti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.
(7) Upravljavec poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev o:
1. napaki pri izračunu ČVS v skladu z 8.a členom Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13, 90/14, 12/17, 77/17 in 90/20; v nadaljnjem besedilu: Sklep o poročanju);
2. popravku VEP v skladu z drugim odstavkom 10. člena Sklepa o poročanju.
(8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru napačno izračunanega VEP, ki je posledica napačnega števila enot v obtoku vzajemnega pokojninskega sklada ali napake v izračunu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uporaba sklepa) 
Za vzajemne pokojninske sklade in podsklade krovnega pokojninskega sklade, za katere morajo upravljavci pokojninske načrte in pravila upravljanja uskladiti v skladu s 137. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19), se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe te uskladitve, do takrat pa se uporablja Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13).
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-4/2020-5
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1611-0051
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti