Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1527. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020, stran 3377.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 69/15 – odl. US, 76/16 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 13/18) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 10. redni seji 18. junija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 (Uradni list RS, št. 77/19) se 2. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2020 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.833.343
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.660.717
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.221.361
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.696.499
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
364.587
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
160.275
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.439.356
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
158.736
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
40.500
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
30.200
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.206.870
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
376.928
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
218.200
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
158.728
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
73.929
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
73.929
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
721.769
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
658.607
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
63.162
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.326.313
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.758.101
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
572.544
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
90.482
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.959.575
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
16.000
409
REZERVE
119.500
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.098.374
410
SUBVENCIJE
193.487
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.106.552
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
209.431
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
588.904
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.355.306
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.355.306
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
114.533
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
84.400
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.133
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 
–1.492.970
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
21.881
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
10.881
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
11.000
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
10.000
440
 
DANA POSOJILA
10.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
11.881
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
900.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
900.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
236.653
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
236.653
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–817.742
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
663.347
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.492.970
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
817.742
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2019-42
Gorenja vas, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti