Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1525. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice, stran 3370.

  
Na podlagi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 10. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji sofinanciranja, postopek dodelitve proračunskih sredstev ter merila in kriteriji za vrednotenje in izbor programov in projektov na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Občina).
POGOJI SOFINANCIRANJA 
2. člen
Iz proračuna Občine se sofinancirajo kulturni programi (dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu) in kulturni projekti (posamične aktivnosti kulturnih izvajalcev), in sicer:
– programi in projekti ljubiteljske kulture,
– zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na področju kulture,
– nakup opreme in osnovnih sredstev,
– izobraževanje na področju kulture,
– javne kulturne prireditve,
– založniški projekti (izdaja in založništvo tiskanih in elektronskih medijev),
– projekti obnove in vzdrževanja objektov nepremične kulturne dediščine.
3. člen 
Izvajalci kulturnih programov oziroma projektov po prvi do peti alineji prejšnjega člena tega pravilnika so lahko:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture ali imajo v pravilih društva določeno, da opravljajo dejavnosti s področja kulture,
– samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo,
– zasebni zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno organizacijsko obliko,
– delujejo na področju kulture več kot eno leto, kar dokažejo s svojim dosedanjim delom oziroma dosežki (npr. nastopi, razstavami ipd.),
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– društva imajo urejeno evidenco o članstvu,
– ob izvedbi programa promovirajo in predstavljajo Občino,
– ustrezno predložijo predlog kulturnega programa oziroma projekta, ki je v javnem interesu Občine.
Drugi in natančnejši pogoji sofinanciranja so določeni skupaj z merili in kriteriji za sofinanciranje.
4. člen 
Izvajalci kulturnih programov oziroma projektov po šesti do sedmi alineji 2. člena tega pravilnika so lahko:
– pravne ali fizične osebe, ki nastopajo kot založniki,
– lastniki oziroma upravljavci objektov nepremične kulturne dediščine.
Natančnejši pogoji sofinanciranja so določeni skupaj z merili in kriteriji za sofinanciranje.
POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
5. člen 
Višina sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov je določena s proračunom in letnim programom kulture, ki ga sprejme občinski svet. V letnem programu se določi višina sredstev po namenih iz 2. člena tega pravilnika.
Postopek izbire programov in projektov se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan. Proračunska sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom.
6. člen 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Javni razpis z razpisno dokumentacijo se objavi na spletni strani Občine, obvestilo o javnem razpisu pa v glasilu Občine. Razpis mora trajati najmanj en mesec.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– navedbo višine sredstev za posamezne programe in projekte, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in priložiti zahtevane obvezne priloge.
7. člen 
Vloge, prispele na javni razpis, obravnava tričlanska razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Član komisije ne more biti odgovorna oseba ali član organa upravljanja pravne osebe ali fizična oseba, ki kandidira na javnem razpisu.
Razpisna komisija pregleda vloge. V primeru nepopolne vloge vlagatelja pozove k dopolnitvi. Če vloga v zahtevanem roku ni dopolnjena, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Razpisna komisija popolne vloge vrednoti v skladu s tem pravilnikom, pripravi poročilo z obrazložitvijo izbora programov in projektov, poda predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev in ga posreduje občinski upravi.
Direktor občinske uprave na osnovi predloga komisije izda upravičencem odločbo o izbiri programa oziroma projekta in o višini odobrenih finančnih sredstev. Zoper odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge. Odločitev župana je dokončna.
8. člen 
Po dokončnosti odločb župan z upravičenimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov oziroma projektov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– navedbo programov oziroma projektov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
V roku osem (8) dni od prejema pogodbe v podpis, mora izvajalec vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru, da izvajalec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja programa iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina prosta vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe.
9. člen 
Izvajalci so dolžni izvajati programe oziroma projekte v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna. Izvajalci so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili, do datuma opredeljenega v pogodbi.
Občina in nadzorni odbor Občine lahko pri izvajalcu kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje kulturnih programov oziroma projektov.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi. Izvajalec se v naslednjem letu po ugotovljeni nenamenski porabi ne more prijaviti na javni razpis.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine za sofinanciranje letnega programa kulture tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
MERILA IN KRITERIJI SOFINANCIRANJA 
I. Programi in projekti na področju ljubiteljske kulture
10. člen 
Sofinancirajo se programi rednega delovanja izvajalcev kulturnega programa, katerih dejavnost se v skladu s pravili izvajalca nanaša na področje kulture, ter programi in projekti osnovne kulturne dejavnosti. Do sofinanciranja programa rednega delovanja so upravičeni izvajalci s sedežem v Občini, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter na območju Občine vsaj enkrat letno organizirajo samostojno kulturno prireditev.
Višina sofinanciranja je odvisna od:
1) števila aktivnih članov in statusa izvajalca,
2) vrste dejavnosti, ki jo društvo izvaja, njenega obsega ter doseženih rezultatov.
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabel 1 in 2 v prilogi tega pravilnika.
II. Zagotavljanje prostorskih pogojev
11. člen 
Za sredstva lahko kandidirajo društva s sedežem v Občini, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena.
Sofinancira se:
– 100 % upravičenih stroškov najemnine/uporabnine za izvedbo javne prireditve za katero se vstopnina ne zaračunava;
– do 80 % upravičenih stroškov zagotavljanja prostorskih pogojev društva (za vaje, srečanja, delavnice itd.), med katere se uvršča:
– stroške tekočega vzdrževanja prostorov v uporabi (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve ...), 
– uporabnina oziroma najemnina. 
III. Nakup opreme in osnovnih sredstev
12. člen 
Upravičenci za sofinanciranje nove opreme in osnovnih sredstev za potrebe izvajanja dejavnosti na področju kulture so društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter imajo sedež v Občini.
Društvu se lahko sofinancira do 70 % upravičenih stroškov.
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja po merilih in kriterijih iz tabele št. 3 v prilogi tega pravilnika.
IV. Izvajanje izobraževanja na področju kulture
13. člen 
Društvom, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter imajo sedež v Občini se sofinancira izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov ali članov društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Izvajalcu se lahko sofinancira do 80 % upravičenih stroškov.
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogoja iz tabele št. 4 v prilogi tega pravilnika.
V. Javne kulturne prireditve
14. člen 
Izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena pravilnika in organizira javno kulturno prireditev, za katero se vstopnina ne zaračuna in ni sofinancirana na podlagi 10. člena tega pravilnika ali iz drugih postavk proračuna Občine, se lahko sofinancira do 70 % upravičenih stroškov.
Do sofinanciranja niso upravičene prireditve političnega ali verskega značaja. Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabele 5 v prilogi tega pravilnika.
VI. Založniški projekti
15. člen 
Upravičencem iz 4. člena pravilnika se lahko sofinancira do 70 % upravičenih stroškov izdaje medija z vsebinami, ki se nanašajo na področje kulture v Občini. Izdaja se lahko izvede v založbi pravne osebe, samozaposlene osebe na področju kulture ali v samozaložbi fizične osebe.
Projekt, ki je razglašen kot projekt v posebnem interesu občine in predstavlja pomemben kulturni projekt občine na področju založništva (razglasi ga župan na predlog razpisne komisije), je lahko sofinanciran tudi več kot 70 % upravičenih stroškov izdaje.
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabele 6 v prilogi tega pravilnika.
VII. Projekti obnove in vzdrževanja objektov nepremične kulturne dediščine
16. člen 
Za sredstva lahko kandidirajo pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali upravljalci objektov nepremične kulturne dediščine v Občini, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imeli objekti, ki so z odlokom razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Vlagatelj mora predložiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor v skladu z gradbeno zakonodajo in predpisi. Za dela, ki ne zapadejo gradbeni zakonodaji (npr. restavratorska dela, manjši gradbeni ali sanacijski posegi), ni potrebno prilagati upravnih dovoljenj, ampak zadostuje izjava investitorja, da dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno. Za načrtovane posege v objekt je vlogi potrebno priložiti kulturno varstveno soglasje v skladu z 28. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine ali konservatorski načrt.
Sofinancira se lahko do 100 % upravičenih stroškov obnove in vzdrževanja objektov nepremične kulturne dediščine ter spremljajočih prostorov v Občini kot podpora pri ohranjanju kulturnih vrednot objektov ter preprečevanju njihove ogroženosti.
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabele 7 v prilogi tega pravilnika.
KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 39/19).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2020
Dolenjske Toplice, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti