Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1498. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja, stran 3337.

  
Na podlagi 7., 14. in 21. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 103/11 in 91/15) se v 4. členu v naslovu člena za besedo »dokumentacija« doda besedilo »v postopku vrednotenja izobraževanja«.
V prvem odstavku se:
‒ v napovednem stavku črta besedilo »ali k vlogi za priznavanje izobraževanja«;
‒ v prvi alineji črtata beseda »opravljenem« in besedilo »oziroma prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja«.
V drugem odstavku se besedilo »oziroma priznavanja« nadomesti z besedo »izobraževanja« ter črtata besedili »vlagatelj oziroma« in »odloči oziroma«.
V tretjem odstavku se črtata besedili »oziroma priznavanja« in »oziroma vlagatelj«.
V petem odstavku se v oklepaju besedilo »Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11 – popr.« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12«.
V šestem odstavku se črtata besedili »oziroma priznavanja« in »oziroma vlagatelju«.
2. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(dokumentacija v postopku priznavanja izobraževanja) 
(1) K vlogi za priznavanje izobraževanja se priložijo:
‒ neoverjena kopija listine o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,
‒ sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje alineje v slovenski jezik, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena,
‒ neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem,
‒ kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.
(2) K vlogi za priznavanje izobraževanja se lahko priloži tudi izvirnik listine o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja.
(3) Kadar organ priznavanja izobraževanja presodi, da overjenega slovenskega prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more predložiti, o njegovem izobraževanju pa je vseeno mogoče presojati, lahko odloči tudi brez prevoda.
(4) Organ priznavanja izobraževanja preveri verodostojnost neoverjene kopije listine o izobraževanju pri izdajatelju izvirne listine o izobraževanju oziroma pristojnem organu države izvora listine o izobraževanju. Če zaradi pravočasne izvedbe postopka vpisa v nadaljnje izobraževanje preveritev verodostojnosti listine iz prve alineje prvega odstavka tega člena pri izdajatelju izvirne listine oziroma pristojnem organu države izvora iz prejšnjega stavka ni bila mogoča, organ priznavanja izobraževanja od vlagatelja zahteva predložitev izvirnika listine o izobraževanju.
(5) Izvirnike listin o izobraževanju iz drugega odstavka tega člena organ priznavanja izobraževanja vrne vlagatelju, izvirnike sodno overjenih prevodov iz prvega odstavka tega člena pa le, če je v postopku predložena tudi kopija prevodov.
(6) Organ priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge.«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-31/2020/23
Ljubljana, dne 11. junija 2020
EVA 2020-3330-0027
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti