Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1504. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, stran 3349.

  
Na podlagi petega odstavka 296. člena, tretjega odstavka 302. člena in šestega odstavka 303. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada 
1. člen 
V Sklepu o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 12/17) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19«.
2. člen 
V prilogi 1 k sklepu se v točki »1.2. NALOŽBENA POLITIKA« besedilo:
»D. TVEGANI KAPITAL
1. pojasnilo, da bodo sredstva vzajemnega pokojninskega sklada naložena v tvegani kapital;
2. opredelitev kriterijev, ki bodo upoštevani pri nalaganju sredstev v tvegani kapital;
3. opredelitev spodnjih oziroma zgornjih mej izpostavljenosti iz naslova naložb v tvegani kapital.«
nadomesti z besedilom:
»D. INSTRUMENTI EIB IN ENOTE EVROPSKIH ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV
1. pojasnilo, da bodo sredstva vzajemnega pokojninskega sklada naložena v:
– finančne instrumenti, ki jih izda ali za katere jamči Evropska investicijska banka v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe;
– enote evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, evropskih skladov za socialno podjetništvo in evropskih skladov tveganega kapitala;
2. opredelitev kriterijev, ki bodo upoštevani pri nalaganju sredstev v instrumente EIB in enote evropskih alternativnih investicijskih skladov;
3. opredelitev spodnjih oziroma zgornjih mej izpostavljenosti iz naslova naložb v instrumente EIB in enote evropskih alternativnih investicijskih skladov.«.
V točki »3.1. REDNO OBVEŠČANJE O STANJU NA OSEBNEM RAČUNU ČLANA« se črta drugi odstavek.
Za točko »4.3 IZPLAČILA« se doda nova točka 4.4., ki se glasi:
»4.4. NAPAKA PRI IZRAČUNU ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV
Navedba kdaj se šteje, da je pri izračunu čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada prišlo do napake in opis ravnanja upravljavca v primeru napake, pri čemer se upošteva sklep, ki ureja izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, v delu ki se nanaša na ravnanje v primeru napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada.
Navedba, da bo upravljavec nakazila premalo izplačanih odkupnih vrednosti izvedel v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada in navedba zneska, do katerega upravljavec dodatnega nakazila ne bo izvedel.
Navedba, da stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake, ne bodo bremenili sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.«.
Dosedanja točka 4.4. postane točka 4.5.
3. člen 
V prilogi 2 k sklepu se v točki »3.1. REDNO OBVEŠČANJE O STANJU NA OSEBNEM RAČUNU ČLANA« črta drugi odstavek.
Za točko »4.4. PRENOS SREDSTEV ČLANA MED PODSKLADI KROVNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA« doda nova točka 4.5., ki se glasi:
»4.5. NAPAKA PRI IZRAČUNU ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV
Navedba kdaj se šteje, da je pri izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada prišlo do napake in opis ravnanja upravljavca v primeru napake, pri čemer se upošteva sklep, ki ureja izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, v delu ki se nanaša na ravnanje v primeru napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada.
Navedba, da bo upravljavec nakazila premalo izplačanih odkupnih vrednosti izvedel v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne vrednosti enote premoženja podsklada in navedba zneska, do katerega upravljavec dodatnega nakazila ne bo izvedel.
Navedba, da stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake, ne bodo bremenili sredstev podsklada.«.
Dosedanja točka 4.5. postane točka 4.6.
V točki »3. NALOŽBENA POLITIKA« se besedilo
»D. TVEGANI KAPITAL
1. pojasnilo, da bodo sredstva podsklada naložena v tvegani kapital;
2. opredelitev kriterijev, ki bodo upoštevani pri nalaganju sredstev v tvegani kapital;
3. opredelitev spodnjih oziroma zgornjih mej izpostavljenosti iz naslova naložb v tvegani kapital.«
nadomesti z besedilom
»D. INSTRUMENTI EIB IN ENOTE EVROPSKIH ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV
1. pojasnilo, da bodo sredstva podsklada naložena v:
– finančne instrumenti, ki jih izda ali za katere jamči Evropska investicijska banka v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe;
– enote evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, evropskih skladov za socialno podjetništvo in evropskih skladov tveganega kapitala;
2. opredelitev kriterijev, ki bodo upoštevani pri nalaganju sredstev v instrumente EIB in enote evropskih alternativnih investicijskih skladov;
3. opredelitev spodnjih oziroma zgornjih mej izpostavljenosti iz naslova naložb v instrumente EIB in enote evropskih alternativnih investicijskih skladov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(uporaba sklepa) 
(1) Za vzajemne pokojninske sklade in krovne pokojninske sklade, za katere morajo upravljavci pokojninske načrte in pravila upravljanja uskladiti v skladu s 137. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2G), se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe te uskladitve.
(2) Za Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe uskladitve iz prvega odstavka 136. člena ZPIZ-2G.
5. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-6/2020-3
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1611-0083
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost