Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1513. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dobrepolje, stran 3356.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1), 5. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 4. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/17, 62/19 in 69/20) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB-1 in 69/19) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 9. redni seji dne 16. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dobrepolje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(uvodna določba) 
(1) Z Odlokom o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in občinske javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dobrepolje (v nadaljnjem: odlok) kot koncesijskim aktom Občina Dobrepolje (v nadaljevanju: občina, koncedent) določa predmet, način in pogoje opravljanja določenih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki se zagotavljajo kot gospodarske javne službe v koncesijski obliki.
(2) Za opravljanje storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti, kakor so opredeljene v prvem odstavku 5. člena tega odloka, občina podeli izključno pravico in razpiše koncesijo za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območji Občine Dobrepolje.
2. člen 
(koncesijsko območje) 
Koncesijsko območje po tem odloku je območje celotne Občine Dobrepolje na katerem sta pokopališči:
– Pokopališče Videm
– Pokopališče Pri Cerkvi Struge.
II. PODROČJE UPORABE 
3. člen
(zagotavljanje storitev pogrebne dejavnosti) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba; storitve prevoza, priprave in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba pa se zagotavljajo na trgu.
(2) Koncesija zagotavljanja 24-urne dežurne službe se podeli po postopku iz tega odloka. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, v kateri se podrobneje določi obseg in vrsta del.
4. člen 
(zagotavljanje storitev upravljanja pokopališč) 
(1) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(2) Občina v skladu z veljavno zakonodajo in s tem odlokom podeli koncesijo za izvajanje naslednjih nalog upravljanja pokopališč:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč;
– oddajo grobov v najem;
– izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč;
– vodenje evidenc.
(3) Koncesija se podeli po postopku iz tega odloka. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, v kateri se podrobneje določi obseg in vrsta del.
(4) Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževanje za pokopališča neposredno zagotavlja občina.
III. KONCESIJSKI AKT 
5. člen
(predmet uporabe) 
Predmet izvajanja gospodarske javne službe v koncesijski obliki na področju opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini po tem odloku je:
– s področja pogrebne dejavnosti:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe; 
– s področja pokopališke dejavnosti:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča; 
– oddaja grobov v najem; 
– izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč; 
– vzpostavitev in vodenje trajne evidence o pokojnikih; 
– vzpostavitev in vodenje trajne evidence grobov – kataster in 
– vzpostavitev in vodenje trajne evidence najemnikov grobov. 
6. člen 
(naloge koncesionarja glede 24-urne dežurne službe) 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh oziroma opravila in storitve, kot jih predpiše vsakokrat veljaven zakon in/ali podzakonski akt.
(2) Na koncesijskem območju občine se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje in pogoje, kot so določeni v 10. členu tega odloka.
7. člen 
(naloge koncesionarja glede pokopališke dejavnosti urejenosti pokopališč) 
Občina pooblasti koncesionarja za izvajanje obvezne občinske javne službe za pokopališko dejavnost zagotavljanja urejenosti pokopališč, ki zajema sledeče naloge:
– vzdrževanje pokopališč, ki obsega: vzdrževanje skupnih glavnih poti, utrjenih in nasutih površin, zelenic (košnja trave, odstranjevanje plevela, odstranjevanje listja – zlasti pred prazniki), vzdrževanje in obrezovanje dreves, grmovnic in živih mej, druga vzdrževalna dela, nadzorno službo in storitve informacijske pisarne;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev, ki obsegajo: izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki vključuje odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov;
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter ravnanje z gradbenim materialom in z odpadnimi svečami skladno s predpisi;
– čiščenje in odstranjevanje snega po glavnih poteh in v primeru pogreba od vežice do groba pokojnika, posipanje poledenelih površin pokopališča ter odstranjevanje ledenih sveč z objektov;
– skrb za red, varnost in čistočo na pokopališčih, v pokopaliških objektih in v neposredni okolici pokopališč (parkirišče);
– vzdrževanje grobov posebnega pomena;
– vzdrževanje opuščenih grobov;
– informiranje uporabnikov javnih storitev in zainteresirane javnosti;
– sodelovanje z občinskimi in državnimi organi v uradnih postopkih;
– varovanje osebnih in drugih občutljivih podatkov;
– nadzor nad izvajanjem kamnoseških in ostalih del na pokopališču in grobovih v skladu z najemnimi pogodbami, pokopališkim redom in načrtom pokopališča;
– nadzor nad ustreznim in rednim vzdrževanjem grobov v skladu z najemnimi pogodbami;
– odklepanje in zaklepanje mrliških vežic;
– redno čiščenje mrliških vežic (pred in po vsaki uporabi mrliške vežice);
– tekoče in redno vzdrževanje objektov in naprav pokopališč;
– organiziranje in nadziranje dela na pokopališču;
– zagotavljanje varnosti in uporabnosti vozičkov za prevoz krste in vencev;
– zagotovitev ogrevanja mrliške vežice v zimskem času;
– omogočanje uporabe čajne kuhinje;
– usklajevanje mesta, datuma in ure pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– poravnavanje računov za opravljene storitve komunale, energetike, telekomunikacij in obratovanja pokopališč;
– izvedbo drugih nalog, ki so določene v koncesijski pogodbi in nalog, ki jih občina občasno naroči glede na nastale razmere oziroma potrebe.
8. člen 
(naloge koncesionarja glede oddaje grobov v najem) 
(1) Koncesionar kot upravljavec pokopališča oddaja prostore za grobove v najem s pisno najemno pogodbo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo in cenikom.
(2) Koncesionar grob ali grobni prostor odda v najem na način, kot je določen z zakonom in z Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje.
(3) Najemna pogodba mora vsebovati vsaj:
– subjekte najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost grobnega prostora (podatke o grobu);
– izhodiščno vrednost grobnine, napotitev na uporabo cenika in pogoje plačevanja;
– obveznosti najemnika glede urejanja grobov oziroma prostora za grobove;
– način obveščanja in izjavo o varovanju osebnih podatkov;
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
(4) Grobnino je najemnik groba dolžan plačati upravljavcu po veljavnem ceniku.
(5) Koncesionar zaračuna in pobere grobnino skladno z določbami Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje praviloma enkrat letno.
(6) Sredstva, zbrana iz naslova grobnin in pokopaliških pristojbin, upravljavec pokopališča namensko uporablja za pokritje stroškov upravljanja, rednega obratovanja pokopališč, za redno vzdrževanje in morebitna razširitvena dela na obstoječih pokopališčih ali za rekonstrukcijo, gradnjo in vzdrževanje objektov in opreme, ki služijo pokopališki dejavnosti.
(7) Koncesionar prekine sklenjeno najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če grobnina za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu (opominu) in neuspešno izvedenem postopku izterjave;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(8) Neredno vzdrževan je grob takrat, kadar nagrobnik in/ali oprema ogroža varnost ljudi oziroma je tako zanemarjen, da kvari estetski videz pokopališča.
(9) Po prekinitvi najemne pogodbe se šteje grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nato se lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba koncesionar.
(10) Sredstva za kritje vzdrževanja iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja koncesionar.
9. člen 
(naloge glede vodenja evidenc) 
(1) Naloga koncesionarja je vzpostavitev in vodenje sledečih evidenc:
– vzpostavitev in vodenje trajne evidence o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču;
– vzpostavitev in vodenje trajne evidence grobov – kataster;
– vzpostavitev evidence najemnikov grobov in njeno vodenje.
(2) Koncesionar je dolžan vzpostaviti evidenco najemnikov grobov, pri čemer se vzpostavljena evidenca za namen hrambe arhiva vodi trajno.
(3) Koncesionar je dolžan vzpostaviti in voditi evidence v elektronski obliki in jih po prenehanju koncesije brez nadomestil posredovati in v celoti predati koncedentu.
(4) Podrobneje se način vzpostavitve in vodenja evidenc dogovori s koncesijsko pogodbo.
IV. POGOJI IN MERILA ZA IZVAJANJE IN PODELITEV KONCESIJE 
10. člen
(pogoji in merila za izvajanje in podelitev koncesije) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba. V prijavi za pridobitev koncesije mora kandidat dokazati, da izpolnjuje potrebne pogoje za udeležbo, in sicer:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
– da ima za področje izvajanja koncesije zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za dva pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotavlja ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki;
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti;
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev (kadra), usposobljenih za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki so predmet te koncesije;
– da predloži ustrezno garancijo za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu;
– da ima poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da lahko zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru standardov in normativov;
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu z določbo Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ZPPDej;
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
(2) Kandidati morajo predložiti ustrezna jamstva, da bo ustrezna oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu.
(3) Koncedent podrobneje opredeli dokazila v razpisni dokumentaciji za razpis koncesije, v kateri lahko določi še druge pogoje za izbor koncesionarja.
(4) Koncesionar mora izpolnjevati pogoje za izvajanje javne službe ves čas trajanja koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe.
(5) Merilo za izbor koncesionarja je cena izvajanja storitev in koncesijska dajatev, ki so predmet koncesije. Podrobneje se merila za izbor koncesionarja opredelijo v javnem razpisu za izbor koncesionarja.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK IN UPORABNIKOV 
11. člen
(koncesijska pogodba) 
(1) Občina bo pod pogoji tega odloka in javnega razpisa z izbranim koncesionarjem sklenila koncesijsko pogodbo, s katero koncesionar in koncedent dogovorita in uredita medsebojna razmerja in obveznosti iz naslova izvajanja koncesije po tem odloku.
(2) Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene javnopravne elemente in enostranske ukrepe koncedenta, s katerimi varuje javni interes.
(3) Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo ali del storitev po koncesijski pogodbi na drugega koncesionarja v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja koncesije, pod pogoji iz pogodbe in vedno zgolj s privolitvijo koncedenta.
12. člen 
(dolžnosti koncesionarja) 
(1) Dolžnosti koncesionarja so:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje javne gospodarske službe;
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati in spoštovati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse za opravljanje predmetnih dejavnosti, kot tudi v okviru teh krajevne običaje;
– zagotavljati pieteto in varovanje zdravja ter upoštevati zdravstvene in sanitarno-higienske predpise;
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji na način, da se zagotavlja prosta izbira izvajalca pogrebnih storitev in enakopravna obravnava izvajalcev pogrebnih storitev;
– predlagati koncedentu v potrditev cene za izvajanje storitev in najemnin;
– koncedentu omogočiti in omogočati nadzor nad izvajanjem javne službe;
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune;
– po preteku koncesijske pogodbe koncedentu predati zakonsko določene nastavljene in obstoječe evidence in soglasja ter gradivo in dokumentacijo, ki je nastala v času izvajanja koncesije in je pomembna za dokumentarno gradivo in hrambo arhiva in nadaljnje postopke;
– uporabljati vse s strani koncedenta predane objekte in naprave s področja infrastrukture le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Koncedent bo predal koncesionarju po podpisu koncesijske pogodbe v upravljanje objekte in naprave s področja infrastrukture, ki sodijo v posamezni funkcionalni kompleks posameznega pokopališča, z vsemi pritiklinami in morebitnimi bremeni ter dokumentacijo, ki jo ima koncedent in jo koncesionar potrebuje za opravljanje predmetne dejavnosti. O prevzemu se izdela prevzemni zapisnik.
(3) Koncesionar upravlja z infrastrukturnimi objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe pokopališke dejavnosti v svojem imenu in za svoj račun.
13. člen 
(pravice koncedenta) 
Koncedent ima pravico:
– določiti splošne pogoje opravljanja gospodarske javne službe s svojimi predpisi;
– potrjevati cene pogodbenih storitev, ki so predmet koncesije;
– nadzorovati izvajanje gospodarske javne službe, finančnega nadzora in nadzora upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav;
– opravljati naloge s področja pokopališke dejavnosti, ki jih ni prenesel na koncesionarja;
– druge pravice, določene z zakonom, občinskimi predpisi in koncesijsko pogodbo.
14. člen 
(uporabniki storitev) 
Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev javne službe pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ...);
– pravico opozoriti na nepravilno ali neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati pobude in predloge za boljše izvajanje;
– obveznost ureditve najema grobov z najemno pogodbo;
– obveznost spoštovanja pokopališkega reda in navodil, ki jih izda skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo koncesionar;
– obveznost upoštevanja predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva, in drugih predpisov.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
15. člen
(nastanek koncesijskega razmerja) 
(1) Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
(2) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
16. člen 
(trajanje koncesijskega razmerja) 
(1) Opravljanje koncesijske dejavnosti po tem odloku se podeli na podlagi javnega razpisa za koncesijsko obdobje do 10 (deset) let. Koncedent lahko podaljša koncesijo za polovico koncesijskega obdobja na način in pod pogoji pod katerimi je bila podeljena.
(2) Podelitev koncesije se izvede v skladu z predpisi, ki urejajo podelitev koncesij.
17. člen 
(pričetek izvajanja koncesije) 
Koncesionar mora pričeti izvajati javno službo z dnem, ki je določen v koncesijski pogodbi.
VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA IN ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU 
18. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank in s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
(2) Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku in v koncesijski pogodbi: s sporazumno razvezo, z razdrtjem, z odvzemom koncesije.
19. člen 
(sporazumna razveza) 
(1) Koncesijska pogodba lahko predčasno preneha na podlagi sporazumne razveze.
(2) Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smotrno ali mogoče oziroma je kako drugače oteženo do te mere, da z izvajanjem pogodbenih določb ni mogoče ali smiselno nadaljevati.
(3) Pogodbena stranka, ki predlaga sporazumno razvezo pogodbe, posreduje drugi stranki pisno pobudo, ki vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo.
20. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 
(1) Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita svoje obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in s koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z navadno izjavo.
(2) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem oziroma odpovedjo koncedenta preneha predvsem:
– če koncesionar storitev ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju nalog iz tega odloka ali koncedentu povzroča škodo;
– zaradi ponavljajočih se in dokumentiranih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja ali bi lahko nastala večja materialna ali nematerialna škoda uporabnikom njegovih storitev, koncedentu ali tretjim osebam;
– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(3) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanja koncesijske pogodbe.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(6) S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje koncesijske pogodbe s strani koncedenta.
(7) Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.
21. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s strani koncedenta predčasno preneha:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog v roku določenem v koncesijski pogodbi;
– zaradi izvajanja gospodarske javne službe v nasprotju s koncesijsko pogodbo;
– če je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz tega odloka preneha izvajati v koncesijski obliki;
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene insolventnosti koncesionarja;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije;
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;
– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske pogodbe;
– v primerih, podrobneje določenih v koncesijski pogodbi.
(2) Postopek in obstoj razlogov iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelita v koncesijski pogodbi.
(3) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava koncedenta. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
22. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 
(1) Koncedent ima pravico, ko je nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.
(2) Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
– izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju;
– odvzem koncesije.
(3) Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
(4) Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.
23. člen 
(višja sila in druge nepredvidljive okoliščine) 
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojna ali ukrepi oblasti, stavke, razglašene izredne razmere, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju koncesije ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba. Izvajalec 24-urne dežurne službe je tudi v primeru takih razmer in stanja dolžan zagotavljati storitve, ki so predmet koncesije.
(2) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti tudi ob nastopu višje sile in v drugih nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, opravljati naloge, ki so predmet pogodbe in tega odloka na področju pogrebne dejavnosti. Koncesionar mora za take primere imeti izdelan načrt za ukrepanje za primer nepredvidljivih okoliščin in višje sile, v katerem se predvidijo ukrepi in ravnanja. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in po potrebi dogovoriti način izvajanja nalog v takih pogojih.
(3) Koncesionar ima v primeru izvajanja nalog, ki zaradi nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka zahtevajo drugačen način izvajanja in/ali presegajo običajen obseg, raven in intenzivnost, od koncedenta pravico zahtevati povračilo dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) Župan lahko v primeru višje sile in ob nastopu drugih nepredvidljivih okoliščin poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab civilne zaščite ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov prevzame Občinski štab civilne zaščite.
VIII. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO IN FINANCIRANJE 
24. člen
(zavarovanje odgovornosti za škodo) 
Koncesionar mora v roku 15 dni po podpisu koncesijske pogodbe in pred pričetkom opravljanja dejavnosti zavarovati odgovornost za škodo, ki bi jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe, in za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam, in predložiti koncedentu v vednost kopijo zavarovalne police v višini, ki se opredeli s koncesijsko pogodbo.
25. člen 
(sredstva koncesionarja) 
Za izvajanje dejavnosti koncesionar pridobiva sredstva iz:
– prihodkov iz naslova 24-urne dežurne službe za pogrebno dejavnost;
– prihodkov iz naslova uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– prihodkov iz naslova pogrebnih pristojbin,
– prihodkov iz naslova grobnin,
– prihodkov iz naslova dotacij in donacij in
– prihodkov iz drugih virov.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE IN POOBLASTILO ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA 
26. člen
(način podelitve koncesije) 
(1) Koncedent izbere koncesionarja na osnovi izvedenega javnega razpisa. V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
(2) Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan. Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
(3) Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka ter izbor koncesionarja se pooblasti občinska uprava. Odločbo o izbiri koncesionarja izda občinska uprava. O morebitni pritožbi zoper odločbo občinske uprave odloči župan.
(4) Koncesijsko pogodbo podpiše župan.
X. NADZOR 
27. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka na območju občine opravlja občinska inšpekcija skladno s tem odlokom in zakonom.
28. člen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava občine – koncedenta. Koncesionar je dolžan na zahtevo nadzornega organa (nadzornika ali pooblaščene fizične ali pravne osebe) kadarkoli in brez neupravičenih ugovorov in posebnih pogojev ter brez nadomestila posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije in/ali posredovati izpiske in poročila o predmetu nadzorovanega področja ali segmenta koncesije.
(2) Nadzor je stalen in je lahko napovedan ali nenapovedan. Če občinska uprava za izvedbo nadzora pooblasti zunanjega izvajalca, se mora le-ta izkazati s pooblastilom koncedenta. Nadzor se praviloma vrši v delovnem času koncesionarja. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga morata podpisati pooblaščenca koncedenta in koncesionarja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen
(vzpostavitev evidenc) 
Koncesionar vzpostavi vse predpisane in v 9. členu zahtevane evidence ob podpisu koncesijske pogodbe in jih prične voditi z dnem pričetka izvajanja koncesije, najkasneje v enem mesecu po podpisu primopredajnega zapisnika o prejemu podatkov, dokumentacije in gradiva o pokopališču, za vsako pokopališče posebej.
30. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2020
Videm, dne 16. junija 2020
 
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti