Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1506. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah pokojninskega sklada, stran 3351.

  
Na podlagi sedmega odstavka 272. člena in enajstega odstavka 274. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah pokojninskega sklada 
1. člen 
V Sklepu o naložbah pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 12/17) se v 3.a) točki prvega odstavka 2. člena besedilo »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18«.
V petem odstavku se besedilo »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19«.
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 13. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljnjem besedilu: ZTFI)« nadomesti z besedilom »iz 29. in 30. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1)«.
3. člen 
V tretjem odstavku 8. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
4. člen 
V 1. točki prvega odstavka 12. člena se besedilo »vsa merila iz sedmega ter osmega odstavka« nadomesti z besedilom »merila iz petega in šestega odstavka«.
5. člen 
Črta se 6. poglavje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(uporaba sklepa) 
(1) Za pokojninske sklade, za katere morajo upravljavci pokojninske načrte in pravila upravljanja uskladiti v skladu s 137. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2G), se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe te uskladitve.
(2) Za Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe uskladitve iz prvega odstavka 136. člena ZPIZ-2G.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-3/2020-5
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1611-0074
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti