Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Murska Sobota, zavoda za permanentno izobraževanje, stran 3393.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 24. člena in 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 12. seji dne 18. junija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Murska Sobota, zavoda za permanentno izobraževanje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Murska Sobota, zavoda za permanentno izobraževanje (Uradni list RS, št. 33/97 in 94/05) se četrti odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Poleg izobraževanja iz drugega odstavka tega člena zavod:
– izdeluje in prodaja programe izobraževanja,
– opravlja svetovalno dejavnost pri:
– vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, 
– vključevanju v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javno veljavna izobrazba, 
– vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle, 
– ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter 
– opravlja druge dejavnosti: izmenjava znanja in druge oblike učenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge.«
2. člen 
V petem odstavku 6. člena se na koncu dodajo štiri nove alineje, ki se glasijo:
»– Q88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– Q88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
– R90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike«
3. člen 
Tretja, četrta in peta alineja 8. člena se črtajo.
4. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako da se glasi:
»Strokovna organa javnega zavoda sta:
– andragoški zbor in
– strokovni aktiv.«
5. člen 
14. člen se spremeni tako da se glasi:
»Direktor je poslovodni organ in andragoški vodja javnega zavoda za izobraževanje odraslih.
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa javni zavod za izobraževanje odraslih in je odgovoren za zakonitost njegovega dela,
– organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda za izobraževanje odraslih,
– imenuje in razreši vodjo izobraževalnega področja,
– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta javnega zavoda za izobraževanje odraslih ter predlog poročila o njegovi uresničitvi in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravi predlog razvojnega programa javnega zavoda za izobraževanje odraslih,
– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja oziroma zagotavlja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri delu strokovnih in drugih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca,
– je odgovoren za presojanje in razvijanje kakovosti in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji javnega zavoda za izobraževanje odraslih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Direktor lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti strokovnega delavca po tem zakonu.«
6. člen 
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se glasita:
»14.a člen
Za direktorja javnega zavoda za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: direktor) je lahko imenovan, kdor ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
14.b člen 
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenji andragoškega zbora in ustanovitelja.
Po prejemu mnenj svet zavoda odloči o imenovanju direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Mandat direktorja traja pet let.«
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2020-1
Murska Sobota, dne 18. junija 2020
 
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost