Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1501. Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu zavarovanca-člana SODPZ in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec, stran 3347.

  
Na podlagi desetega odstavka 211. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o potrdilu o stanju na osebnem računu zavarovanca-člana SODPZ in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. podrobnejšo vsebino potrdila o stanju na osebnem računu zavarovanca-člana Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: SODPZ) in
2. podrobnejšo vsebino potrdila o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec.
2. člen 
(potrdilo o stanju na osebnem računu zavarovanca-člana)
Potrdilo o stanju na osebnem računu zavarovanca-člana vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. podatke o SODPZ:
a) ime pokojninskega sklada;
b) ime in sedež upravljavca;
2. podatke o zavarovancu-članu SODPZ:
a) ime in priimek;
b) naslov stalnega in/ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država);
c) davčno številko;
d) oznako pokojninskega načrta;
e) številko dokumenta o pristopu oziroma številko police oziroma številko obvestila o vključitvi v zavarovanje;
3. podatke vpisane na osebnem računu zavarovanca-člana po stanju na dan 31. 12.:
a) skupni znesek vplačil;
b) skupni znesek vstopnih stroškov;
c) znesek izplačane odkupne vrednosti;
d) skupno vrednost privarčevanih sredstev;
e) podatek o zajamčeni vrednosti sredstev zavarovanca-člana po stanju na zadnji obračunski dan koledarskega leta;
4. podatke o vplačilih v koledarskem letu:
a) datum vplačila;
b) znesek vplačila;
c) vplačnik;
d) znesek vstopnih stroškov;
e) skupni znesek vplačil;
f) skupni znesek vstopnih stroškov;
5. podatke o donosnosti SODPZ za zadnje koledarsko leto, za obdobje zadnjih treh koledarskih let in za obdobje zadnjih petih koledarskih let. Podatki se navedejo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno. Upravljavec ne sme navajati donosnosti za obdobja, krajša od navedenih v prvem stavku.
3. člen 
(potrdilo o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec) 
Potrdilo o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. podatke o SODPZ:
a) ime pokojninskega sklada;
b) ime in sedež upravljavca;
2. podatke o zavezancu:
a) firmo oziroma ime;
b) sedež;
c) davčno številko;
3. podatke o posameznih vplačilih v koledarskem letu:
a) datum vplačila;
b) znesek vplačila;
c) znesek vstopnih stroškov pri vplačilu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(uporaba sklepa) 
Ta sklep se prvič uporabi za pripravo potrdil po stanju na dan 31. 12. 2020.
5. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-5/2020-4
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1611-0068
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti