Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1514. Pravilnik o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje, stran 3360.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 4. in 6. člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 14/18) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1 in 69/19) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 9. redni seji dne 16. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
Ta pravilnik ureja športne objekte in igrišča (v nadaljevanju športni objekti) v skladu z veljavnimi predpisi in vsakoletnim Letnim programom športa v Občini Dobrepolje, in sicer:
– pogoje in način oddaje športnih objektov in igrišč v upravljanje,
– upravljanje športnih objektov,
– pogoje za najem oziroma uporabo s prednostno uporabo teh objektov,
– način oblikovanja cen za najem oziroma uporabo,
– pogoje za sklepanje pogodb o koriščenju športnih objektov.
2. člen 
(športni objekti) 
Športni objekti v Občini Dobrepolje so:
– športna dvorana Dobrepolje
– telovadnica OŠ Dobrepolje
– šolska avla PŠ Struge
– zunanja športna igrišča v naseljih: Kompolje, Predstruge, Videm, Lipa - Struge, Tisovec in Zagorica.
UPRAVLJANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 
3. člen 
(lastništvo športnih objektov) 
(1) Občina Dobrepolje je lastnica športne dvorane Dobrepolje (v nadaljevanju ŠD) in vseh zunanjih športnih igrišč v naseljih Kompolje, Predstruge, Videm, Lipa - Struge, Tisovec in Zagorica.
(2) Občina Dobrepolje daje s pogodbo o upravljanju v upravljanje športno dvorano Dobrepolje, telovadnico OŠ Dobrepolje in šolsko avlo PŠ Struge, za športna zunanja igrišča pa župan s sklepom določi brezplačnega najemnika. Praviloma je to domicilno športno društvo ali drugo društvo.
4. člen 
(izbira upravljalca) 
(1) Občinska uprava Občine Dobrepolje pripravi javni poziv za izbiro upravljavca športnih objektov v Občini Dobrepolje. Javni poziv vsebuje:
– pogoje, ki jih mora upravljalec izpolnjevati (organizacijska oblika, zaposleni, strokovnost …),
– naloge in obveznosti upravljalca,
– reference za dobro izvajanje nalog upravljalca,
– rok za prijavo,
– okvirno višino plačila storitve upravljanja,
– merilo za izbiro upravljalca.
(2) Javni poziv za izbiro upravljalca se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine. Po potrebi pa tudi v drugih javnih občilih.
5. člen 
(naloge upravljalca) 
Naloge upravljalca športne dvorane, telovadnice in šolske avle PŠ Struge so:
– pripravlja urnik vadbe za skupine izven šolskih dejavnosti,
– izvaja javni razpis za oddajo prostorov v najem,
– ureja pogodbe z najemniki oziroma uporabniki prostorov,
– pripravlja predlog hišnega reda,
– daje dvorano v uporabo v skladu s terminskim planom,
– vodi evidence prisotnosti uporabnikov in izvaja mesečne obračune,
– izstavlja račune uporabnikom,
– skrbi za upoštevanje hišnega reda v dvorani in njeni okolici,
– zagotavlja varnost objekta in opreme,
– pripravlja program upravljanja s ŠD,
– skrbi za odpravo napak v garancijskem in po garancijskem roku,
– skrbi za certificiranje opreme v skladu z zakonodajo,
– izvaja čiščenje dvorane po urniku,
– izvaja čiščenje in urejanje okolice dvorane (košnja trave, čiščenje snega, urejanje okolice …),
– izvaja tekoče vzdrževanje objekta in opreme,
– izvaja pregled brezhibnosti opreme.
6. člen 
(obratovalni čas) 
(1) Športno dvorano, telovadnico in šolsko avlo Podružnične šole Struge v času pouka in interesnih dejavnosti od 7:00 do predvidoma 15:30 oziroma po dogovoru uporablja JVIZ OŠ Dobrepolje, v izjemnih primerih lahko tudi drugače, če se dogovorita za to upravljalec in Občina Dobrepolje.
(2) V času od predvidoma 15:30 do 22:00 ure od ponedeljka do petka je ŠD, telovadnica in avla PŠ Struge namenjena drugim uporabnikom v skladu s sprejetim urnikom zasedenosti. V soboto in nedeljo je ŠD namenjena za tekme in druge prireditve.
7. člen 
(nadzor uporabe) 
Uporabo in nadzor nad uporabo objekta in opreme ter čiščenje ŠD v dopoldanskem času in do zaključka pouka in interesnih dejavnosti zagotavlja strokovni kader JVIZ OŠ Dobrepolje. Uporabo in nadzor ter čiščenje in vzdrževanje v popoldanskem času ter ob sobotah in nedeljah pa upravljalec ŠD.
8. člen 
(naloge brezplačnega najemnika zunanjih igrišč) 
Naloge brezplačnega najemnika zunanjih športnih objektov so:
– čiščenje in tekoče vzdrževanje športnega objekta (stroške materiala in energentov plačuje občina),
– košnja trave in čiščenje okolice športnega objekta,
– skrb za zagotavljanje brezhibnosti objekta in opreme,
– skrb za racionalno porabo vode, elektrike in razsvetljave.
9. člen 
(sredstva najemnine oziroma uporabnine) 
(1) Sredstva, ki jih upravljalec pridobi iz naslova najemnin oziroma uporabnin športnega objekta in prihodki, ki jih pridobi iz naslova trženja športnega objekta, so prihodek upravljalca in se vodijo na posebni postavki. Na ta način pridobljeni prihodki se uporabijo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo s tekočim vzdrževanjem in upravljanjem športnega objekta.
(2) Morebitni presežek prihodkov nad odhodki se v naslednjem letu s soglasjem občinskega sveta nameni za investicijsko vzdrževanje športnega objekta.
10. člen 
(poročanje in predlogi ukrepov) 
Upravljalec mora občini vsako leto pripraviti poročilo o upravljanju športnega objekta ter predlog ukrepov za odpravo morebitnega negativnega poslovnega izida in po potrebi predlog sprememb hišnega reda in drugih ukrepov, ki bi zagotovili primernejšo uporabo športnih objektov in opreme.
POGOJI IN NAČIN ODDAJE V NAJEM OZIROMA UPORABO 
11. člen 
(oprema za uporabo) 
(1) Najem oziroma uporaba športnih objektov obsega uporabo:
– vadbene površine v objektu in uporaba zunanjih športnih površin,
– garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,
– športnega orodja in opreme v objektu v skladu z dogovorom,
– športne opreme, postavljene na zunanjih športnih površinah.
(2) V ŠD je določena oprema na voljo le JVIZ OŠ Dobrepolje.
12. člen 
(upravičenci za najem oziroma uporabo) 
Športni objekti se lahko oddajo v najem oziroma uporabo naslednjim najemnikom oziroma uporabnikom:
– vzgojno-izobraževalnim zavodom (JVIZ OŠ Dobrepolje),
– športnim klubom in društvom,
– ostalim društvom, organizacijam in skupinam,
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
13. člen 
(prednostni vrstni red) 
Prednostno pravico uporabe športnega objekta imajo uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
– I. prioriteta – vzgojno-izobraževalni zavodi:
– obvezni vzgojno-izobraževalni proces in interesna športna dejavnost v okviru izvedbe šolskega pouka športa in šolskih športnih tekmovanj. 
– II. prioriteta – športna društva, klubi in zveze s sedežem v občini:
– športni programi v okviru vsakoletnega Letnega programa športa v Občini Dobrepolje: 
– Programi otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (tekmovalni), 
– Programi otrok in mladine prostočasno (netekmovalno), 
– Programi kakovostnega in vrhunskega športa odraslih (tekmovalno), 
– Programi športne rekreacije in športa odraslih, 
– Programi športne rekreacije in športa starejših (nad 65 let) in invalidov. 
– III. Prioriteta – športna društva, klubi in zveze s sedežem v občini:
– športni programi, ki niso zajeti v letnem programu športa v Občini Dobrepolje. 
– IV. prioriteta – drugi izvajalci:
– športni programi neformalnih rekreacijskih skupin, pravnih in fizičnih oseb, ki imajo stalno bivališče v Občini Dobrepolje. 
– V. prioriteta – ostali potencialni uporabniki:
– Športni in drugi programi, projekti, prireditve (društva in organizacije, pravne in fizične osebe s sedežem izven Občine Dobrepolje, organizatorji komercialnih prireditev …). 
14. člen 
(potrditev terminov) 
(1) Ne glede na prioriteto določeno v 13. členu so možna usklajevanja najemnikov oziroma uporabnikov športnega objekta z upravljalcem in Svetom za šport Občine Dobrepolje pri določanju terminov oziroma urnika koriščenja.
(2) V primeru, da uporabniki ne dosežejo sporazumne uskladitve časovnih terminov najema oziroma uporabe, odloči o tem strokovna služba Občine Dobrepolje.
15. člen 
(razpis za najem) 
(1) Upravljalec športnega objekta objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Dobrepolje, praviloma najpozneje do 30. junija javni razpis za najem oziroma uporabo in koriščenje terminov v naslednjem šolskem letu.
(2) Zainteresirani klubi, društva, organizacije in skupine morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa, poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina najema oziroma uporabe in števila ur tedensko. Termin vsebuje lahko največ 2 uri na dan za vadbeno skupino.
(3) Upravljalec na podlagi prejetih prijav izdela najkasneje do 15. avgusta terminski plan (urnik) uporabe za naslednje šolsko leto. V primeru težav pri razporejanju terminov upravljavcu pomaga Svet za šport. Usklajen terminski plan potrdi župan.
(4) Javni razpis ni potreben za oddajo zunanjih športnih površin.
OBLIKOVANJE CEN NAJEMA OZIROMA UPORABE 
16. člen 
(oblikovanje cene) 
(1) Osnovno izhodišče za pripravo cene ure uporabe oziroma najema športnega objekta je seštevek vseh njegovi stroškov, in sicer:
– Stroški tekočega vzdrževanja: ogrevanje, električna energija, voda, komunalne storitve, zavarovanje objekta, stroški certificiranja opreme, potrošni in pisarniški material,
– Stroški upravljanja: stroški upravljanja, spremljanja in vodenja uporabe objekta, stroški čiščenja,
– Amortizacija opreme in objekta,
– Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
(2) Ekonomsko ceno ure najema oziroma uporabe objekta izračuna upravljalec tako, da seštevek vseh letnih stroškov objekta deli z razpoložljivo letno količino ur.
(3) Izračun števila letne količine ur pripravi upravljalec, pri čemer lahko upošteva zasedenost v preteklem koledarskem obdobju.
(4) V znižani ceni ure najema oziroma uporabe se v stroških upoštevajo samo stroški tekočega vzdrževanja in stroški upravljanja športnega objekta.
17. člen 
(cenik) 
(1) Cenik najema oziroma uporabe športnih objektov na predlog upravljalca potrdi in sprejme Občinski svet Občine Dobrepolje. Cenik se določi za uporabo oziroma najem najmanj za 1 uro (60 minut) in velja za leto.
(2) Cenik najema oziroma uporabe se lahko spremeni in ga upravljalec predlaga v potrditev in sprejem Občinskemu svetu tudi med letom, v kolikor se v zadnjih treh mesecih dejanski stroški zvišajo za več kot 10 % nad planiranimi stroški za redno poslovanje, najnujnejše vzdrževanje in obratovanje športnega objekta.
(3) Za športne prireditve, tekmovanja, turnirje in prvenstvene tekme se glede na dodatne zahteve (povečan obseg določenih stroškov, delo ob nedeljah, sobotah in praznikih), določi ustrezen dodatek k ceni glede na kategorijo uporabnikov. Cenik določa tudi cene uporabe oziroma najema za organizatorje humanitarnih in kulturnih prireditev, ter cene najema za komercialne in druge prireditve.
18. člen 
(cenik za skupine uporabnikov) 
(1) Uporabniki športnih objektov iz I. prioritetne skupine in iz prve, druge in pete alineje II. prioritetne skupine so upravičeni do brezplačne uporabe športnih objektov.
(2) Uporabniki iz tretje in četrte alineje II. prioritetne skupine so upravičeni do znižane cene uporabe oziroma najema športnega objekta.
(3) Uporabniki športnih objektov iz III., IV. in V. prioritetne skupine za uporabo oziroma najem plačujejo ekonomsko ceno po ceniku.
SKLEPANJE POGODB IN OBRAČUN PLAČILA 
19. člen 
(pogodba o uporabi oziroma najemu) 
(1) Upravljavec na podlagi določil tega pravilnika in drugih veljavnih predpisov sklene z uporabniki oziroma najemniki pogodbo o najemu oziroma uporabi športnega objekta.
(2) V pogodbi se opredelijo najmanj:
– podatki o upravljalcu,
– podatki o uporabniku oziroma najemniku,
– pravna podlaga za podpis pogodbe (javni razpis),
– potrjeni termini uporabe oziroma najema objekta,
– obveznosti upravljalca (vodenje evidenc, fizična prisotnost odgovorne osebe, izstavljanje računov …),
– obveznosti uporabnika oziroma najemnika (odgovorna oseba uporabnika oziroma najemnika, upoštevanje hišnega reda, odgovornost za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi, plačilo računov …),
– cena uporabe oziroma najema po ceniku,
– plačilni pogoji,
– razlogi za prenehanje oziroma prekinitev pogodbe,
– druge določbe.
20. člen 
(izstavljanje računov) 
(1) Upravljalec športnega objekta na podlagi podpisane pogodbe in ugotovljenega dejanskega koriščenja terminov izstavi uporabniku oziroma najemniku račun v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(2) Upravljalec športnega objekta lahko na podlagi podpisane pogodbe in potrjenega termina, izstavi račun tudi za termin v višini 70 %, ki ga uporabnik ni vnaprej odjavil. Odjava termina mora biti pisna najmanj 3 dni vnaprej.
HIŠNI RED IN VODENJE EVIDENC PRISOTNOSTI 
21. člen 
(hišni red) 
Upravljalec s hišnim redom določi standarde, normative in ukrepe za varno uporabo športnega objekta in opreme.
22. člen 
(vodenje evidenc o uporabi) 
(1) Upravljalec je dolžan voditi dnevno evidenco najema oziroma uporabe športnega objekta, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika oziroma najemnika,
– vadbena skupina,
– odgovorna oseba (trener) uporabnika oziroma vadbene skupine,
– čas uporabe (termin od – do),
– število udeležencev,
– podpis trenerja oziroma odgovorne osebe,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah nastalih v času vadbe (ali neposredno po vadbi) na objektu in opremi.
(2) V primeru poškodbe oziroma uničenja opreme ali objekta, upravljavec pripravi zapisnik o poškodbi, ki ga podpiše tudi odgovorna oseba (trener) uporabnika oziroma vadbene skupine.
KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanje cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 38/16).
24. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2020
Videm, dne 16. junija 2020
 
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti