Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1521. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019, stran 3366.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819) ter 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 10. redni seji dne 10. junija 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019.
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 obsega:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
(v EUR)
l.
Skupaj prihodki
5.096.527,50
II.
Skupaj odhodki
6.886.578,77
III.
Proračunski primanjkljaj 
–1.790.051,27
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev
0,00
C.
RAČUN FINACIRANJA
VII.
Zadolževanje
798.488,00
VIII.
Odplačilo dolga
0,00
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–991.563,27
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
798.488,00
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX.) =-III.
1.790.051,27
Stanje sredstev na računih na zadnji dan preteklega leta
958.166,72
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2020
Dolenjske Toplice, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti