Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1558. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)
1559. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1G)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1562. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Severni Makedoniji
1563. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji
1564. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Mednarodni pomorski organizaciji (IMO)
1565. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
1566. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Andori
1567. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
1568. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem

Pozivi

1560. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča
1561. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1625. Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin

Sklepi

1626. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2020

MINISTRSTVA

1569. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
1570. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni
1571. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1572. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 405 – Ljubljana Moste
1573. Končni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1574. Akt o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih
1575. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec
1576. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj

OBČINE

Braslovče

1577. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2019
1578. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03-1 (PAID: 1409)
1579. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Vrečar)
1580. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05-1 (PAID: 1291)
1581. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 24 (ID: 1175)
1582. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Dol pri Ljubljani

1583. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
1584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
1585. Pravilnik o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega glasila
1586. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
1587. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Hrpelje-Kozina

1588. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019
1589. Odlok o dopolnitvi Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina
1590. Obvezna razlaga 71. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina

Ig

1591. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2019
1592. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020
1593. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020
1594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2020

Ivančna Gorica

1595. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KAL-4 v OPN Občine Ivančna Gorica

Jesenice

1596. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
1597. Odredba o določitvi parkirnih površin v Občini Jesenice na katerih se uvede plačilo parkirnine

Komen

1598. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2019
1599. Odlok o razveljavitvi Odloka o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »dimnikarstvo«
1600. Odlok o prometni ureditvi v starem vaškem jedru Štanjela
1601. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1602. Sklep o spremembah Sklepa o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec

Log-Dragomer

1603. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Log - Dragomer
1604. Sklep o delnem plačilu počitniške rezervacije
1605. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Mežica

1606. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2019
1607. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora TA 43
1608. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Slovenj Gradec

1609. Statut Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-3)
1610. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019

Slovenske Konjice

1611. Odlok o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
1612. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice

Straža

1619. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019
1620. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2020
1621. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Vipava

1622. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2020
1623. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava
1624. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava

Zagorje ob Savi

1613. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019
1614. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
1615. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
1616. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
1617. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1453 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/671 na območju Občine Zagorje ob Savi

Žalec

1618. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti