Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1580. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05-1 (PAID: 1291), stran 3522.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 115. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 11. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05-1 (PAID: 1291)
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(pravna podlaga) 
(1) V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18) Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05-1 (PAID: 1291) po projektu št. 175-2019, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o. (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18; v nadaljevanju: OPN) ter drugi podzakonski predpisi.
II. VSEBINA 
2. člen 
(vsebina OPPN) 
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje OPPN
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN občine Braslovče''
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem''
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture''
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije''
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– geodetski načrt s certifikatom
– geološko-geotehnično mnenje
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost
– elaborat ekonomike (PRO-MOČ d.o.o., št. pr. 27/AK-2020-EE, april 2020).
III. OBMOČJE 
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN zajema dve ločeni območji s parcelnima številkama 449/230 v velikosti 635 m² in 449/91 v velikosti 794 m², k.o. Male Braslovče. Območje se nahaja znotraj naselja Male Braslovče v Občini Braslovče, na desnem bregu Savinje.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 
V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18) (v nadaljevanju OPN), je za območje pobude določena osnovna namenska raba kot SS – stanovanjske površine. Hkrati pa je za predmetno parcelo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
5. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
(1) Območje OPPN se nahaja v naselju Male Braslovče in sicer ob cesti, ki se od regionalne ceste I. reda Soteska–Šentrupert odcepi proti vzhodu in pelje mimo Plaskanovega mlina. Območje s parcelno številko 449/91 k.o. Male Braslovče leži ob križišču javne poti Male Braslovče–Letuška gmajna in Preserje-Male Braslovče, območje s parcelno številko 449/230 k.o. Male Braslovče pa v nadaljevanju javne poti Male Braslovče–Letuška gmajna, ki zavije proti severu v smeri vikend naselja.
(2) Območje OPPN predstavlja dve ločeni zemljiški parceli znotraj že zgrajenega območja individualnih stanovanjskih ter počitniških stavb. Te počitniške stavbe se postopoma transformirajo v stanovanjske. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, s katere se bo napajalo območje. Tudi ostala gospodarska infrastruktura je v večji meri že izvedena. Tako predvidena gradnja na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev ter delno sanacijo tega dela naselja. Na parcelni št. 449/230 k.o. Male Braslovče se ne nahajajo stavbe medtem, ko na parc. št. 449/91 k.o. Male Braslovče že stoji stanovanjska stavba.
6. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena gradnja naslednjih stavb:
– enostanovanjske stavbe (šifra 11100 v skladu s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov Uredbe o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 37/18; v nadaljevanju: uredba), in sicer samostojne stanovanjske stavbe,
– enostavnih in nezahtevni objektov, skladno s petim odstavkom 7. člena tega odloka.
(2) Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov (šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v nasprotju z namensko rabo območja.
7. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) 
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju OPPN je dopustna:
– gradnja novega objekta,
– gradnja dozidav in nadzidav,
– rekonstrukcija,
– odstranitev objekta in
– vzdrževanje.
(2) Stavbe
Znotraj parcele št. 449/230 k.o. Male Braslovče je dovoljena gradnja ene samostojne stanovanjske stavbe. Znotraj parcele št. 449/91 k.o. Male Braslovče je dovoljena gradnja dozidav in nadzidav k legalno zgrajenemu objektu. Nova stavba ter obstoječa stavba z dozidavami ter nadzidavami sta lahko etažnosti do največ K+P+1 ali K+P+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m. Tlorisna velikost ni posebej določena, vendar bruto tlorisna velikost seštevka vseh delov stavbe ne sme presegati naslednje faktorje izkoriščenosti posamezne parcele namenjene gradnji: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. in Fi (faktor izrabe) = 0,8. Značilnosti stavb ter dozidav in nadzidav naj v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe obstoječih objektov, pri čemer so izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja. Fasade stavb so lahko zgolj v odtenkih bele ali sive barve ali v zemeljskih barvah. Nakloni strešin morajo biti med od 30° do 45°. Zaželene so dvokapnice brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, možno je tudi drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, pri čemer mora sleme potekati vzporedno z daljšo stranico stavbe. Kritina naj bo v naravni rdeči ali temno sivi oziroma rjavi barvi.
(3) Od sosednjih parcel morajo biti stavbe oddaljene najmanj 4.0 m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč. Prizidava oziroma nadzidava znotraj parcele št. 449/91 k.o. Male Braslovče je možna pod pogojem, da je skrajni rob objekta v vertikalni oddaljenosti odmaknjen od osi SN nadzemnega el. en. voda minimalno 6,5 m v obeh smereh. Ravno tako morajo biti vse načrtovane gradnje znotraj parcele št. 449/230 k.o. Male Braslovče v prostor umeščene izven 15-metrskega odmika od meje državnega prostorskega načrta za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša.
(4) Zunanja ureditev
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim drevesi, dopustne so zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv. Dopustna je izvedba opornih zidov v višini do 1,00 metra, v primeru večjih višin pa je potrebno oporne zidove kaskadno zalomiti na način, da posamezna kaskada ne presega 1,00 metra. Oporne zidove je potrebno obvezno ozeleniti.
(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj parcele, namenjene gradnji legalno zgrajenih objektov in se lahko uporabljajo zgolj za namene osnovnega objekta in ne gre za samostojno rabo. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1.80 m okoli objekta in sicer do roba parcele, namenjene gradnji, od roba cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 1.00 m. Ograje ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje ne smejo presegati višine 0.80 m. Dovoljena je tudi gradnja nadstreškov, ut in samostojnih garaž, bazenov in drugih nezahtevnih objektov za lastne potrebe ter enostavnih objektov za lastne potrebe, ki morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2.00 m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Zaželena je gradnja v leseni ali montažni izvedbi iz lahkih materialov, razen temeljev ali temeljne plošče, ki se prilagodi geomehanskim razmeram. Lahko se postavljajo tudi v izvedbi enakih materialov z osnovnim obstoječim objektom z namenom uskladitve z osnovnim objektom. Dimenzije drugih dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov morajo biti skladne z veljavno področno zakonodajo.
(6) Geomehanski pogoji in usmeritve
Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti predhodno geološko mnenje. Za ostale gradnje geološkega mnenja ni potrebno pridobiti, vendar je v primeru nastanka škode na objektu ali njegovi okolici v času gradnje ali kasneje, ki je posledica erozije ali drugih vplivov, ki bi jih bilo mogoče predvideti s predhodno geološko raziskavo tal, za kritje škode odgovoren investitor gradnje. Objekti morajo biti načrtovani varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
8. člen 
(prometna infrastruktura) 
(1) Območje OPPN, ki obsega zemljišče s par. št. 449/230 k. o. Male Braslovče se preko privatnega obstoječega individualnega cestnega priključka priključuje na javno občinsko cesto kategorizirano kot JP990390, odsek JP990391 Male Braslovče–Letuška gmajna. Na dovozni cesti, ki poteka po privatnih zemljiščih je potrebno pridobiti služnostno pravico uporabe in dostopa do zemljišča parc. št. 449/230 k. o. Male Braslovče, na katerem je predvidena novogradnja stanovanjskega objekta.
(2) Območje OPPN, ki obsega zemljišče s parc. št. 449/91 k. o. Male Braslovče poteka preko obstoječega individualnega cestnega priključka na javno občinsko cesto kategorizirano kot JP990200, odsek JP990201 Preserje–Male Braslovče, ki se ne spreminja.
(3) Pri obeh cestnih priključkih je potrebno upoštevati, da je priključevanje individualne dovozne ceste na občinsko cesto varno in pregledno. Zagotovljeno mora biti polje preglednosti v križišču z občinsko cesto v ravnini z dovozno cesto v ravnini. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je potrebno zagotoviti zadovoljivo preglednost na območju individualnega cestnega priključka, zato znotraj meja cestnega telesa in preglednega trikotnika ni dovoljena zasaditev, postavitev skulptur, likovnih del, in podobnega na način, ki bi oviral preglednost na območju priključkov ali bi lahko kako drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne varnosti na območju priključkov. Na kompleksu gradnje je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest in prostor za obračanje vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
(4) Meteorna in druga voda s parcele, objekta in individualnega cestnega priključka ne sme pritekati na cesto ali na njej zastajati. Odtekanje vode z občinske ceste ne sme biti ovirano. Urejeno mora biti meteorno odvodnjavanje cestnega priključka. Za padavinsko oziroma meteorno vodo, ki je posledica padavin in odteka s streh in utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom pokritih površin, mora biti urejeno ponikanje v podtalje na parceli v lasti investitorja, v kolikor ponikanje ni možno je potrebno predhodno očiščene padavinske vode preko zadrževalnika speljati v bližnji vodotok ali že zgrajeno meteorno kanalizacijo.
9. člen 
(energetska infrastruktura) 
(1) V območju, kjer je dopustna prizidava in nadzidava obstoječe stanovanjske stavbe znotraj parcele št. 449/91 k.o. Male Braslovče poteka obstoječi SN nadzemni el. en. vod, katerega je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, kateri znaša minimalno 10 m od osi voda. Gradnja je dopustna pod pogojem, da je skrajni rob objekta v vertikalni oddaljenosti odmaknjen od osi SN nadzemnega el. en. voda minimalno 6,5 m v obeh smereh. Gradnja oziroma postavitev kakršnihkoli objektov v sklopu zunanje ureditve v prej navedenem pasu, ni dopustna. V križni razpetini SN nadzemnega el. en. voda je potrebno med oporiščema št. 64 in 65 povečati stopnjo električne in mehanske izolacije.
(2) Obstoječa stanovanjska hiša na parceli št. 449/91 k.o. Male Braslovče je že priključena na distribucijsko omrežje. Pred izgradnjo predvidenih nadzidav ali dozidav je obstoječi NN priključek potrebno preurediti v skladu s tipizacijo omrežnih priključkov. Za ureditev merilnega mesta se predvidi nova prostostoječa priključno merilna omarica ob robu parcele na stalno dostopnem mestu.
(3) Energija za napajanje predvidene stavbe znotraj parcele št. 449/230 k.o. Male Braslovče je na razpolago v prostostoječi razdelilni omarici R-3, katera se nahaja na parc. št. 449/21 k.o. Male Braslovče, od koder se predvidi nov NN podzemni el. en. vod do nove prostostoječe priključno merilne omarice, kateri je potrebno locirati ob dovozni cesti na stalno dostopnem mestu.
(4) V nadaljnjih fazah projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja je potrebno od Elektra Celje, d.d. pridobiti soglasja za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.
10. člen 
(telekomunikacijska infrastruktura) 
(1) Telekom Slovenije
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije. Trase se določijo z zakoličbo. S projektom je potrebno predvideti novo telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije možnost priključitve na obstoječe. Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.
(2) Telemach
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega KKS omrežja Telemach d.o.o.. Trase KKS se določijo z zakoličbo omrežja. S projektom je potrebno predvideti novo telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telemach d.o.o. možnost priključitve na obstoječe omrežje. Projekt TK priključka na javno KKS omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.
11. člen 
(meteorna in fekalna kanalizacija) 
(1) Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
(2) Čiste meteorne vode se ponikajo lokalno v podtalje, onesnažene pa je potrebno pred tem očistiti preko lovilcev olj in maščob. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
(3) Dozidave in nadzidave znotraj parcele št. 449/91 k.o. Male Braslovče se bodo priključile na že obstoječo interno kanalizacijo.
12. člen 
(vodovod) 
(1) Oskrba obstoječih in načrtovanih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko izgrajenega javnega vodovoda, ki poteka zahodno od obravnavanega območja. Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,0 m. vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Montažo vodovodnega priključka lahko izvrši le JKP Žalec d.o.o., ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec d.o.o.
(2) Dozidave in nadzidave znotraj parcele št. 449/91 k.o. Male Braslovče se bodo priključile na že obstoječo interno vodovodno omrežje.
13. člen 
(obveznost priključevanja) 
Stavba se mora priključiti na načrtovano gospodarsko infrastrukturo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
14. člen 
(enote kulturne dediščine) 
Na obravnavanem območju ter v območju vplivov novih posegov na okolje se ne nahajajo enote kulturne dediščine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
15. člen 
(varstvo voda) 
(1) Vsi načrtovani objekti se bodo priključili na javno fekalno kanalizacijo. Padavinske vode se bodo ponikale.
(2) Znotraj parcele št. 449/230 k.o. Male Braslovče je pri načrtovanih posegih v prostor potrebno upoštevati 15 metrski odmik od meje državnega prostorskega načrta za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša, znotraj katerega so prepovedani vsi posegi v prostor (gradnja stavb, zunanje ureditve, umeščanje ograj in ostalih objektov). Lastnik priobalnega zemljišča mora zaradi izvajanja javne službe izvajalcu dovoliti izvajanja z javno službo povezanih del in omogočiti neškodljiv dostop na to zemljišče.
(3) Območje se ne nahaja v območju vodovarstvenih pasov ali virov.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda Direkcija RS za vode.
16. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) sodi obravnavano območje v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene mejne dnevne/mejne nočne vrednosti kazalcev hrupa:
II. območje varstva pred hrupom (55 dBA/45 dBA).
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
17. člen 
(varstvo zraka) 
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
18. člen 
(ravnanje z odpadki) 
Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
19. člen 
(varstvo tal) 
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin. Rodovitni del prsti se lahko uporabi tudi za ureditve dela zelenih površin.
20. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Območje znotraj parcele št. 449/91 k.o. Male Braslovče leži izven območja, ki bi imelo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben status.
(2) Območje znotraj parcele št. 449/230 k.o. Male Braslovče se nahaja znotraj območja naravne vrednote Savinja s pritoki, ekološko pomembnega območja Savinja Grušovlje – Petrovče in posebnega varstvenega območja (Natura 2000) Savinja Grušovlje – Petrovče. Zaradi tega je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
– izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali kakršnegakoli drugega odpadnega materiala, naj se ne odlaga na brežino ali strugo vodotoka,
– krčitve ali odstranjevanje obvodne vegetacije naj se ne izvaja, iz sestoja se lahko odstranijo zgolj poškodovana drevesa ali drevesa, ki močno ovirajo pretok, ohranja naj se naravna vrstna sestava obvodne vegetacije in njena pestra struktura, propadla drevesa naj se nadomestijo z zasaditvijo avtohtonih dreves,
– v času del je potrebno paziti, da se ne slabša kvaliteta vode,
– urejanje zelenih površin v pasu, ki meji na obstoječi obvodni nasip, naj se izvede z zasaditvijo avtohtonih vrst dreves in grmovni,
– na območju naj se izvajajo ukrepi za preprečitev razraščanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst,
– osvetljevanje naj se omeji le na neposredno bližino objektov ter načrtuje tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena stran od vodne brežine ter proti tlom s časovno omejitvijo na čim krajši čas.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
21. člen 
(obramba) 
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih ali objektov za obrambo.
22. člen 
(potresna varnost) 
Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1. 2. 2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8.
23. člen 
(požarna varnost) 
Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati predpise s področja požarne varnosti.
24. člen 
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice) 
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja skladno s 7. členom tega odloka je potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.
(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati najmanj naslednje lastnosti podtalnice na območju OPPN (vir podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 1. 2. 2010):
IME_VOD_TE
Savinjska kotlina
VOD_OBMOCJ
Donava
ST_VODONOS
1
VOD_SKUP1
Medzrnski, aluvialni – obširni in lokalni srednje do visoko izdatni, mestoma nizko izdatni vodonosniki
VDOON_1
Peščeno-prodni zasipi reke Savinje in njenih pritokov
HIDRODIN1
Odprt
SRED_DEB1
16
LITO_OPIS1
Debelozrnati terestrični sedimenti (pesek, prod, grušč)/Kvartar
25. člen 
(varstvo pred poplavami) 
(1) Območje je ob visokih vodah vodotoka Savinje poplavno ogroženo. Za zagotavljanje varstva pred poplavami je za obravnavano območje bil sprejet Odlok o državnem prostorskem načrtu za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša (v nadaljevanju DPN). Do izvedbe predvidenih ukrepov v skladu z DPN se območje delno nahaja v razredu majhne nevarnosti, delno pa v razredu preostale nevarnosti. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, vrste posegov v prostor morajo biti načrtovane skladno s prilogo 1 in 2 navedene uredbe. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Koto terena (parkirišča, ceste, manipulativne površine) ni dopustno nadvišati nad koto sosednjih zemljišč. Koto pritličja stanovanjskih stavb je dopustno dvigniti nad nivo visoke vode.
(2) Območje ni erozijsko ogroženo.
26. člen 
(dopolnilna in druga zaščita) 
(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik ljudi in premoženja.
X. NAČRT PARCELACIJE 
27. člen 
(parcelacija) 
Načrt parcelacije vsebuje načrt parcel, namenjenih gradnji. Skupaj sta določeni 2 parceli, namenjenih gradnji stanovanjskih stavb.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
28. člen 
(etapnost) 
Gradnja dozidav in nadzidav na parc. št. 449/91 k.o. Male Braslovče, kjer že stoji stanovanjska stavba se lahko prične kadarkoli. Gradnja stavbe na parcelni št. 449/230 k.o. Male Braslovče pa po zagotoviti dostopa do javne prometne povezave in hkrati z izgradnjo gospodarske javne infrastrukture.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
29. člen 
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev) 
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN 
30. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Braslovče. Na območju OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
XIV. KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
(dostopnost) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti Žalec.
32. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
33. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35050-1/2019-14
Braslovče, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar

AAA Zlata odličnost