Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1581. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 24 (ID: 1175), stran 3526.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 11. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 24 (ID: 1175) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1175, ki se nanaša na individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrt za območje PA 24 (Uradni list RS, št. 36/09; v nadaljevanju: OPPN) za zemljiško parcelo št. 1397 k. o. 1006 Latkova vas skladno z Elaboratom lokacijske preveritve na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta št. PA24, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o., pod štev. projekta 24/19, datum januar 2020, dopolnitev marec 2020.
2. člen 
Z lokacijsko preveritvijo se za doseganje gradbenega namena v območju OPPN dopušča individualno odstopanje od naslednjih prostorskih izvedbenih pogojev (PIP):
sprememba tlorisnega gabarita objekta B v 17. členu OPPN in lege objekta B v grafičnem delu:
Odlok, 17. člen:
Tlorisni gabariti: 
Objekt B: 54,00 m x 33,50 m
Odstopanje od PIP: 
 
Objekt B: 53,00 m x 37,10 m
Grafični del, list Zazidalna in ureditvena situacija: 
Odmik med objektoma A in B je kotiran z 13,00, kar določa tudi širino nadstrešnice 
 
 
Maksimalna širina nadstrešnice je 15,00 m (zaradi povečanega odmika med objektoma A in B na 15,00 m se posledično poveča tlorisni gabarit nadstrešnice na 15,00 x 33,50 m)
odstopanje glede višinskih gabaritov v 17. členu OPPN in toleranc pri višinskem gabaritu objekta B v 28. členu OPPN v povezavi z grafičnim delom:
Odlok, 17. člen:
Višinski gabariti: 
Objekt B: (K) + P + 2
Odstopanje od PIP: 
 
Objekt B: pretežno P, delno P+3 (do iste višine) 
Odlok, 28. člen:
Tlorisni in višinski gabariti objektov: Osnovna toleranca je do +0,50 m oziroma do +0,50 m pri višinskem gabaritu.
Grafični del, list Zazidalna in ureditvena situacija: 
maksimalna kota strehe objekta +10,93 m nad koto pritličja
Odstopanje od PIP: 
 
 
 
 
 
Maksimalna višina objekta B: kota strehe bo + 14,90 m nad koto tal pritličja
sprememba maksimalne kapacitete gradbene parcele v 17. členu OPPN:
Odlok, 17. člen:
Maksimalna kapaciteta gradbene parcele: 
Fi ˂= 1,00
Odstopanje od PIP: 
 
Fi ≤ 2,00
sprememba minimalnih odmikov objekta B od parcelnih mej v 17. členu OPPN:
Odlok, 17. člen:
Odmiki: Minimalni odmik objekta od parcelne meje je: 
za stavbe minimalno 5,00 m
Odstopanje od PIP: 
 
 
Za objekt B minimalno 3,00 m
3. člen 
Ta sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od njegove izdaje, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/ in se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter Upravni enoti Žalec.
Št. 3504-6/2018-50
Braslovče, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost