Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

Ob-2304/20, Stran 1363
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica 
1. Povabilo k oddaji prijave
Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), Sklepa Vlade RS številka 41100-1/2020/3 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica (Uradni list RS, št. 89/20, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: http://www.scng.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica«
Številka javnega razpisa: 34/2016
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica (Uradni list RS, št. 89/20)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Šolskega centra Nova Gorica, ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Razdelitev na sklope: Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa:
– sklop 1: Celovita energetska prenova objektov Šolskega centra Nova Gorica,
– sklop 2: Delna energetska prenova objektov Šolskega centra Nova Gorica.
Gospodarski subjekti lahko podajo prijavo samo za oba sklopa skupaj.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega:
Sklop 1:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Strojna, prometna in lesarska šola
Erjavčeva ulica 4a, 5000 Nova Gorica
Številka stavbe 547 in 550, obe k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 650/2, 654/2, 654/4, 657/11, obe k.o. 2304 Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica
Elektrotehniška in računalniška šola
Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica
Številka stavbe 313, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 631/3, k.o. 2304 Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica
Srednja ekonomska in trgovska šola
Erjavčeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
Številka stavbe 554, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 654/1, k.o. 2304 Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica
Kovinarske delavnice
Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica
Številka stavbe 3126, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 657/8, k.o. 2304 Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica
Sklop 2:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Medpodjetniški izobraževalni center
Cankarjeva ulica 8a, 5000 Nova Gorica
Številka stavbe 3121, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 650/1, 631/3, k.o. 2304 Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica
Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka lahko koncedent v fazi priprave in izvedbe javnega razpisa s sklepom direktorja Šolskega centra Nova Gorica razvršča med seznami iz prvega in drugega odstavka tega člena, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v posamezen seznam negospodarna ali bi njegova uvrstitev v posamezen seznam v tolikšni meri ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
V fazi pripravi ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom direktorja Šolskega centra Nova Gorica nabor objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 25. 8. 2020 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, dne 25. 8. 2020 ob 10.05.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 3. 2021.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte sc@scng.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 14. 8. 2020 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
9. Ogled: ogled objektov je možen po predhodni najavi do 31. 7. 2020 do 10. ure, ki mora biti podana preko elektronske pošte sc@scng.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica«. Prijavitelji bodo o urniku ogledov obveščeni v čim krajšem času po prejemu predhodne najave.
Šolski center Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost