Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

Št. 014-0007/2020 Ob-2313/20, Stran 1370
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 14. člena Odloka o načinu in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 88/20) Občina Kamnik objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine 
Osnovni podatki:
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, matična številka: 5874483000, davčna številka: SI 28232801.
2. Pravna podlaga: 36. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 11. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 14. člen Odloka o načinu in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 88/20).
3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja koncesije
Predmet koncesije je upravljanje in vzdrževanje plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine.
Podrobneje je predmet izvajanja javne službe opredeljen v razpisni dokumentaciji.
4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklene za eno leto, z začetkom izvajanja predmetne javne službe naslednji dan po sklenitvi koncesijske pogodbe za upravljanje in vzdrževanje plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine.
5. Postopek izbire koncesionarja
lzbira koncesionarja bo izvedena skladno predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe, javno-zasebno partnerstvo ter ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja področje javnega naročanja.
Naročnik si pridružuje pravico, da pod pogoji in na način, kakor ga določa veljavni zakon, ki opredeljuje javno naročanje, postopek oddaje koncesije do podpisa koncesijske pogodbe ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe dodelitve koncesije.
6. Objava razpisne dokumentacije in kraj, čas ter plačilni pogoji za dvig le-te: razpisna dokumentacija je objavljena in brezplačno dostopna na spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si in na vložišču Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
7. Dodatne informacije
Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo vsak delovni dan v času uradnih delovnih ur. Kontaktna oseba: Matej Slapar, tel. 01/83-18-117, elektronski naslov: zupan@kamnik.si.
Občina Kamnik bo odgovore na zastavljena vprašanja objavila na svoji spletni strani.
8. Kraj in rok za predložitev prijave in pogoji za njihovo predložitev: rok za oddajo prijav je 3. 7. 2020 do 10. ure. Prijava je pravočasna, če do 10. ure prispe na vložišče Občine Kamnik, oziroma je osebno oddana na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Prepozno prejete prijave ne bodo upoštevane in bodo vrnjene pošiljatelju. Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije (obrazec – oprema ovojnice).
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7. 2020 ob 12. uri v sejni sobi Občine Kamnik. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. V primeru, da zastopa ponudnika zakoniti zastopnik, pooblastilo ni potrebno. Zakoniti zastopnik mora predložiti osebni dokument.
10. Vsebina prijave: ponudnik mora oddati prijavo na obrazcih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. Naročnik (koncedent) bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne (prijava je popolna, če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, in če je popolna glede na besedilo tega razpisa oziroma razpisne dokumentacije).
11. Pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati in dokazila: pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pripisov ali pogojev. Pripisi ali dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
12. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe.
14. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik (koncedent) si pridružuje pravico, da najkasneje tri dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Kamnik. Naročnik (koncedent) bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za prijavo se pravice in obveznosti naročnika (koncedenta) in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.
Občina Kamnik 

AAA Zlata odličnost