Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1588. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019, stran 3531.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.US, 79/09, 14/10 – odl.US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna za leto 2019, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2019 z naslednjo višino v EUR:
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
1. Prihodki skupaj
5.821.365
0
318.663
2. Odhodki skupaj
5.953.407
0
283.859
3. Presežek odhodkov nad prihodki
–132.041
0
4. Presežek prihodkov nad odhodki
34.804
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KTO
NAZIV
ZNESEK
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.821.365
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.794.361
70
DAVČNI PRIHODKI
3.673.705
700
Davki na dohodek in dobiček
3.078.836
703
Davki na premoženje
440.899
704
Domači davki na blago in storitve
149.277
706
Drugi davki in prispevki
4.693
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.120.655
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
774.985
711
Upravne takse in pristojbine
8.777
712
Globe in druge denarne kazni
222.708
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
616
714
Drugi nedavčni prihodki
113.570
72
KAPITALSKI PRIHODKI
30.532
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
30.532
74
TRANSFERNI PRIHODKI
996.473
740
Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
607.252
741
Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
389.221
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.953.407
40
TEKOČI ODHODKI
1.822.597
400
Plače in drugi izdatki zaposlenih
391.850
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
70.947
402
Blago in storitve
1.338.246
403
Plačila domačih obresti 
13.440
409
Rezerve
8.114
41
TEKOČI TRANSFERI
1.988.457
410
Subvencije
120.809
411
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
907.732
412
Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
467.775
413
Drugi tekoči domači transferi
492.142
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.054.640
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.054.640
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.713
431
Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
40.664
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
47.048
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
–132.041
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP. DELEŽEV (75)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
440
Dana posojila fin.instit.
0
VI.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
440
Dana posojila fin.instit.
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
318.663
500
Domače zadolževanje
318.663
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
290.331
550
Odplačilo domačega dolga
290.331
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+VII.-II.-VIII.)
–103.710
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2018
649.570
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2019 naslednje stanje:
Rezervni sklad v EUR
Prenos iz leta 2018
33.383
Priliv v letu 2019 
0
Odliv v letu 2019 
0
Stanje na dan 31. 12. 2019 
33.383
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2019 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2020-8
Hrpelje, dne 16. marca 2020
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

AAA Zlata odličnost