Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1571. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda, stran 3463.

  
Na podlagi četrtega odstavka 81. člena, drugega odstavka 93. člena, četrtega odstavka 95. člena, četrtega odstavka 96.a člena in tretjega odstavka 98. člena ter za izvrševanje 97. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda 
1. člen 
V Pravilniku o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda (Uradni list RS, št. 57/06 in 60/16) se v 3. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. dobro stanje vodne infrastrukture je stanje, ki zagotavlja namembnost objekta in obratovanje v skladu z navodili za vzdrževanje in obratovanje objekta;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta so navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazcev, povezanih z graditvijo objektov;«.
Za 8. točko se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. izvedbeni načrt je načrt za izvedbo vzdrževalnih del vodne infrastrukture, ki se izvajajo v okviru javne službe v javno korist;
10. izdelovalec izvedbenega načrta je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve projektiranja, gradnje ali vzdrževanja vodne infrastrukture in izpolnjuje pogoje za projektanta iz predpisov, ki urejajo graditev;«.
Dosedanja 9. točka postane 11. točka.
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »s projektom vzdrževanja in obratovanja« nadomesti z besedilom »z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta«.
3. člen 
6. člen se črta.
4. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(vzdrževanje) 
»Vzdrževanje so dela za ohranjanje uporabnosti in vrednosti vodne infrastrukture, s katerimi se ne spremenijo zmogljivost objekta in naprav, velikost posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter vsebujejo tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo vodnih objektov in naprav ter vodne infrastrukture in upoštevajo napredek tehnike, zamenjavo posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov, ter inštalacijske preboje.«.
5. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(vzdrževalna dela v javno korist) 
(1) Vzdrževalna dela v javno korist so vzdrževalna in druga dela, s katerimi se zagotavlja opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda in obsegajo izvedbo gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del, s katerimi se zaradi stanja vodnega režima in vodne infrastrukture kot posledice povečane dinamike voda ter s tem v zvezi zaradi zagotavljanja namembnosti vodne infrastrukture spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta.
(2) Vrste vzdrževalnih del v javno korist so predvsem:
1. vzpostavitev objektov vodne infrastrukture v prvotno stanje (projektirano stanje);
2. izvedba del, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, s katerimi se vzpostavi prvotno stanje;
3. popravilo, zamenjava ali izboljšava obrežnih zavarovanj, pragov, jezov in drugih objektov vodne infrastrukture;
4. popravilo, zamenjava, izboljšava ali posodobitev opreme in naprav (npr. zapornic, dvižnih mehanizmov jezovnih naprav, zasunov, cevovodov);
5. vzdrževanje in popravilo nosilnih konstrukcijskih elementov;
6. zamenjava dotrajanih posameznih konstrukcijskih elementov, ki se nadomestijo z enakimi konstrukcijskimi elementi;
7. manjši preboji konstrukcijskih elementov, ki ne zmanjšujejo njihove nosilnosti;
8. vzdrževanje drugih delov objekta in njegove izboljšave.
(3) Investicijska dokumentacija za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist obsega dokument o identifikaciji investicijskega projekta in poročilo o izvajanju investicije.
(4) Vzdrževalna dela v javno korist se lahko izvajajo tudi v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.«.
6. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(izvedbeni načrt) 
(1) Vzdrževalna dela v javno korist se izvajajo na podlagi izvedbenega načrta.
(2) Izdelovalec izvedbenega načrta izdela izvedbeni načrt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidne vplive in druge značilnosti vodnih objektov in naprav ter vodne infrastrukture.
(3) Vsebina izvedbenega načrta je odvisna od namena, velikosti, zmogljivosti in drugih značilnosti objekta vodne infrastrukture in naprave ter mora vsebovati tehnično poročilo, tehnične prikaze in druge elaborate ter izračune z namenom dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev.
(4) Obvezni sestavni del izvedbenega načrta so navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta in druga dokumentacija, ki se nanaša na uporabo in vzdrževanje objekta ter je podrobneje določena s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazcev, povezanih z graditvijo objektov.«.
7. člen 
V 10. členu se v prvi alineji besedilo »s projektom vzdrževanja in obratovanja« nadomesti z besedilom »z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta«.
8. člen 
V 17. členu se črta tretji odstavek.
9. člen 
V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Program del vsebuje letni program vzdrževanja, ki obsega naloge vzdrževanja in vzdrževalnih del v javno korist.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Obseg vzdrževalnih del v javno korist se določi na podlagi poročil javne službe o stanju in poškodbah vodne infrastrukture in stanju vodnega režima.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-201/2020
Ljubljana, dne 23. junija 2020
EVA 2020-2550-0039
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost