Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1612. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice, stran 3561.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 46/18) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 11. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
T E H N I Č N I   P R A V I L N I K 
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
(vsebina tehničnega pravilnika) 
(1) Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: tehnični pravilnik) skladno z 11. členom Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: odlok) obsega:
– Opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki
– Tehnologija, pogoji in način zbiranja odpadkov
– Frekvenca zbiranja in prevzemanja odpadkov
– Tipizacija predpisanih zabojnikov za odpadke in merila za določanje izhodiščne prostornine opreme za zbiranje odpadkov
– Minimalni standardi za določitev zbirnih mest, prevzemnih mest, začasnih prevzemnih mest in zbiralnic vključno s skupnimi prevzemnimi mesti za nedostopne kraje
– Podrobnejši pogoji prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnem centru
– Podrobnejša vsebina registra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov
– Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe
– Javne prireditve in čistilne akcije
– Obračun storitev ravnanja z odpadki
– Reklamacijski postopek
– Izterjava
– Nadzor na terenu
– Prehodne in končne določbe.
(2) Določbe tehničnega pravilnika se nanašajo na storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Izrazi uporabljeni v tehničnem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. biološki odpadki (v nadaljevanju: BIO) so biološki odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke;
2. blato iz greznic so odpadki s številko odpadka 20 03 04;
3. izrabljene gume so izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;
4. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
5. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov;
6. javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja;
7. komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
8. kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge komunalne odpadke;
9. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: ločene frakcije) so nenevarni in nevarni komunalni odpadki, ki se v skladu s to uredbo zbirajo ločeno od mešanih komunalnih odpadkov;
10. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je ločeno zbiranje iz predpisa, ki ureja odpadke;
11. mešani komunalni odpadki (v nadaljevanju: MKO) so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 01, razen ločenih frakcij, odpadkov s tržnic in odpadkov iz čiščenja cest, blata iz greznic in odpadkov iz čiščenja kanalizacije;
12. nenevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nenevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
13. nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
14. oddaja je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
15. odpadki iz čiščenja cest so odpadki s številko odpadka 20 03 03, ki nastajajo pri opravljanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin;
16. odpadki iz čiščenja kanalizacije so odpadki s številko odpadka 20 03 06;
17. odpadki s tržnic so odpadki s številko odpadka 20 03 02, ki nastajajo pri obratovanju tržnic;
18. odpadki z vrtov, parkov in pokopališč so odpadki iz podskupine 20 02 s seznama odpadkov;
19. odpadna embalaža je odpadna embalaža iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
20. odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljnjem besedilu: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
21. premična zbiralnica je tovorno vozilo ali začasno urejen in pokrit prostor, opremljen za prepuščanje ločenih frakcij, ki so nevarni komunalni odpadki;
22. prepuščanje je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
23. prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat;
24. seznam odpadkov je seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44);
25. sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom;
26. številka odpadka je številka odpadka s seznama odpadkov;
27. uporabnik storitev javne službe zbiranja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je izvirni povzročitelj;
28. zbiralnica je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih frakcij;
29. zbirni center je zbirni center v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, namenjen za prevzemanje, predhodno sortiranje in predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov;
30. drugi uporabnik je vsak uporabnik (pravne osebe, javni zavodi, šole, vrtci in samostojni podjetniki), razen gospodinjstva na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem tehničnem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja odpadke.
3. člen 
(zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke.
(2) Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno za celotno območje občine.
(3) V okviru javne službe zbiranja se zagotavlja zbiranje:
– ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
– kosovnih odpadkov,
– odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
– odpadkov s tržnic,
– mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO),
– bioloških odpadkov (v nadaljevanju: BIO) in
– izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(4) Storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov so:
– prevzem ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov od povzročiteljev odpadkov na prevzemnih mestih,
– prevzem kosovnih odpadkov od povzročiteljev odpadkov na prevzemnih mestih in na vpoklic,
– prevzem odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč na prevzemnih mestih,
– prevzem odpadkov s tržnic na prevzemnih mestih,
– prevzem MKO od povzročiteljev odpadkov na prevzemnih mestih,
– prevzem ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov na zbiralnicah od povzročiteljev odpadkov,
– prevzem BIO na prevzemnih mestih povzročiteljev odpadkov, ki teh odpadkov ne kompostirajo sami,
– prevzemanje odpadkov s premično zbiralnico,
– prevzem nevarnih odpadkov na zbirnih centrih,
– zbiranje in prevzemanje vseh ločenih frakcij komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,
– tehtanje, opredelitev in evidentiranje vrste odpadkov ter priprava predpisane spremne dokumentacije,
– vizualna kontrola odpadkov,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje za namene prevoza do naprav za obdelavo odpadkov,
– začasno skladiščenje odpadkov,
– izvajanje sortirne analize MKO,
– prevoz in predaja odpadkov do zbiralca, obdelovalca ali odstranjevalca odpadkov,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov storitev javne službe.
2. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI 
4. člen 
(tehnologija ravnanja z odpadki) 
(1) Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov poteka na način in po predpisih, ki veljajo za posamezne skupine odpadkov.
(2) V Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina) se odpadki zbirajo ločeno na več načinov, odvisno od vrste in lastnosti odpadkov ter značilnosti naselij.
(3) Povzročitelji odpadkov obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec javne službe pa jih prevzema na način oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma naselje, v katerem nastajajo odpadki.
(4) Odvoz odpadkov izvajalec javne službe opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti naselij in tehnologije zbiranja.
3. TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN ZBIRANJA ODPADKOV 
5. člen 
(zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) V skladu s predpisi s področja varstva okolja je obvezno ločevanje odpadkov na izvoru – pri povzročiteljih odpadkov.
(2) Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov obsega:
– zbiranje/prevzemanje MKO pri povzročiteljih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov,
– zbiranje/prevzemanje BIO pri povzročiteljih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na območju vključenih individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov,
– zbiranje/prevzemanje ločenih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz stekla) pri povzročiteljih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov,
– zbiranje/prevzemanje v zbiralnicah (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz stekla), na območju večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, kjer se ti odpadki ne zbirajo »od vrat do vrat«.
(3) Zbiranje in odvoz drugih odpadkov obsega:
– zbiranje/prevzemanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letnih akcijah s premično zbiralnico in v zbirnem centru,
– zbiranje/prevzemanje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev v letnih akcijah, na klic ali na podlagi pisnega naročila in v zbirnem centru,
– zbiranje/prevzemanje gradbenih odpadkov v zbirnem centru in pravilno ravnanje z njim, skladno z veljavno zakonodajo,
– zbiranje/prevzemanje gradbenega materiala, ki vsebuje azbest »salonitne plošče« na zbirnem centru in pravilno ravnanje z njim, skladno z veljavno zakonodajo,
– zbiranje/prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč na občinskih pokopališčih in pravilno ravnanje z njimi, skladno z veljavno zakonodajo,
– zbiranje/prevzemanje vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v zbirnem centru.
6. člen 
(oprema za izvajanje javne službe) 
Zbiranje – prevzem odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« se izvaja:
– s specialnimi tovornimi vozili – za prevzemanje in prevoz posameznih vrst odpadkov od povzročiteljev odpadkov,
– s specializiranimi tovornimi vozili,
– s samonakladalnim vozilom za prevoz kontejnerjev od 5 m3 do 20 m3,
– s posebnim vozilom za zbiranje nevarnih odpadkov (premična zbiralnica), ki so v skladu s predpisano zakonodajo in
– z drugimi vozili, glede na značilnosti in količine odpadkov.
7. člen 
(pogoji zbiranja odpadkov) 
Pogoji za zbiranje odpadkov, ki sta jih povzročitelj in izvajalec javne službe dolžna upoštevati so:
– Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, ki se za individualna gospodinjstva nahaja na zasebnem zemljišču, večstanovanjske objekte na pripadajočem zemljišču k stavbi (t.i. funkcionalnem zemljišču) in na območju na skupnih površinah povzročiteljev odpadkov.
– Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, ki ga določi izvajalec javne službe in je ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in krajevne ceste, ter ni oddaljeno več kot pet (5) metrov od roba prometne/transportne poti.
– Prevzemno mesto je lahko hkrati tudi zbirno mesto, če se le-to nahaja za individualna gospodinjstva na zasebnem zemljišču in za večstanovanjske objekte na pripadajočem zemljišču k stavbi.
– Povzročitelji so dolžni zabojnike in namenske tipske vreče, z zbirnega na prevzemno mesto postaviti pravočasno, to je najkasneje do 6. ure na dan odvoza.
– Povzročitelji so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na dovoznih poteh do prevzemnih mest.
– Povzročitelji so dolžni po odložitvi ločeno zbranih odpadkov v zabojnike ali v namenske tipizirane vreče, ne glede na to, ali so na zbirnem ali prevzemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, vreče pa zavezane s trakom.
– Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu javne službe zagotoviti nemoten dostop do prevzemnih mest.
– Izvajalec javne službe je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke oziroma odpeljati tipizirane vreče tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da se ne onesnaži prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se opravlja delo. V primeru da izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto ali mesto praznjenja, ga je dolžan očistiti na lastne stroške.
– V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščin (dalj časa trajajoča vročina, zapora cest itd.) lahko izvajalec javne službe uporabnike s predhodnim obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način pozove, da zabojnike in/ali tipizirane vreče postavijo na začasno prevzemno mesto.
– Uporabniki so dolžni z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
– Za povzročitelje, do katerih dostop s smetarskim vozilom ni mogoč, se za enega ali več povzročiteljev določi lokacijo skupnega prevzemnega mesta. Lokacijo določi izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov skupaj s povzročitelji. V primeru, ko je lokacija sporna, jo določi občinski organ pristojen za ravnanje s komunalnimi odpadki po pridobitvi mnenja izvajalca javne službe.
– Izvajalec javne službe prazni samo zabojnike za določeni oziroma naročeni volumen odpadkov ali tipiziranih vreč z logotipom izvajalca javne službe.
– MKO, BIO, ločenih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz stekla) postavljenih ob zabojnikih izvajalec javne službe ni dolžan prevzeti. V primeru povečanih potreb morajo povzročitelji naročiti dodatni zabojnik ali nabaviti dodatne vreče.
– Če izvajalec javne službe ugotovi, da pri povzročiteljih, obstoječi zabojnik za odpadke ne zadoščajo dejanski količini odpadkov, mora izvajalec javne službe zagotoviti nove, dodatne zabojnike za odpadke, ki bodo zadostili potrebam.
– Odpadke je imetnik dolžan zbirati v za to določenih zabojnikih za odpadke po navodilih, ki jih prejme od izvajalca javne službe.
– V primeru, da izvajalec javne službe ob prevzemanju odpadkov ugotovi, da povzročitelj ne ločuje odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za ravnanje z odpadki, ga je izvajalec javne službe dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo na posode – nalepka).
8. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
(1) Vsak povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ima status uporabnika stavbe (lastnik, najemnik, podnajemnik, upravnik) se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in se mu pred vključitvijo določi:
– natančna lokacija prevzemnega mesta (pri določitvi le tega je izvajalec javne službe dolžan upoštevati pogoje dostopa s specialnimi vozili ter prometne in lastninske razmere lokacije),
– velikost, število in tip potrebnih zabojnikov za odpadke in pogoje glede dostopa pooblaščenih delavcev izvajalca javne službe,
– pogoje glede vzdrževanja zabojnikov za odpadke,
– pogoje glede ločevanja odpadkov na izvoru,
– terminski plan pobiranja posameznih vrst odpadkov.
(2) Uporabnik stavbe je dolžan pričeti z oddajanjem odpadkov takoj po pričetku uporabe stanovanjskega ali poslovnega objekta.
(3) Uporabnik stavbe je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pričetku uporabe objekta v roku petnajst (15) dni od dneva uporabe dalje.
(4) V primeru, če se povzročitelj ne prijavi v sistem ravnanja z odpadki oziroma ne sporoči zahtevanih podatkov je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov upravičen do pridobitve podatkov iz javnih evidenc, na podlagi katerih povzročitelja vključi v sistem ravnanja z odpadki in obračuna storitev, skladno z odlokom in veljavno zakonodajo.
(5) Prepovedana je opustitev storitev javne službe in kopičenje MKO ter njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje MKO. Povzročitelj, ki MKO kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven namenskih zabojnikov, ki so namenjeni odlaganju MKO, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo in odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
9. člen 
(način zbiranja odpadkov) 
Glede na vrste odpadkov in pogojev poteka zbiranje odpadov po naslednjih tehnologijah:
1. Zbiranje MKO
(1) Zbiranje MKO na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, po sistemu »od vrat do vrat«, po letnem razporedu odvoza na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov v občini.
(2) Izvajalec javne službe mora pred oddajo MKO v obdelavo zagotoviti sortirno analizo teh odpadkov, s katero ugotovi njihovo sestavo.
(3) Izvajalec javne službe, ki to službo opravlja za več občin, izvede sortirno analizo iz drugega odstavka tega člena za vsako občino posebej.
(4) Izvajalec javne službe mora zbrane odpadke oddati v nadaljnje ravnanje tako, da je za MKO zagotovljena obdelava v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
2. Zbiranje ločeno zbranih frakcij
Zbiranje ločeno zbranih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz stekla) na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, po sistemu »od vrat do vrat«, po letnem razporedu odvoza na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov v občini.
3. Zbiranje BIO
(1) Zbiranje BIO na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, po sistemu »od vrat do vrat«, po letnem razporedu odvoza na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov v občini.
(2) Izvajalec javne službe zbira BIO po sistemu od vrat do vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 80 litrov.
(4) Povzročitelji odpadkov, ki BIO ne kompostirajo sami v hišnem kompostniku, le-te zbirajo v vodotesnih tipskih zabojnikih, opredeljenimi v drugi točki drugega odstavka 11. člena tehničnega pravilnika, izvajalec javne službe pa zagotavlja reden odvoz in predajo le-teh izbranemu predelovalcu (izbranemu z javnim naročilom).
(5) V skladu s predpisi o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, izvajalec javne službe izvaja pranje zabojnikov za to vrsto odpadkov v okviru storitev javne službe 1-krat letno pri vseh uporabnikih. Pranje zabojnikov izvaja s čistilno opremo, ki omogoča pranje zabojnika na mestu prevzemanja odpadkov, ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri čistilnem procesu, mora zajeti in z njimi ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
a) Hišno kompostiranje BIO
(1) Izvajalec javne službe spodbuja povzročitelje odpadkov, da lastne BIO kompostirajo v hišnem kompostniku. Povzročitelj svojo odločitev o hišnem kompostiranju pisno sporoči izvajalcu javne službe na podlagi izjave o kompostiranju, ki jo izvajalec javne službe posreduje povzročiteljem.
(2) Izvajalec javne službe lahko odločitev o hišnem kompostiranju pri povzročiteljih preverja 1-krat letno.
(3) Povzročitelji, ki se odločijo za lastno kompostiranje BIO, morajo upoštevati minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.
(4) Izvajalec javne službe podrobnejša navodila za hišno kompostiranje objavi na svoji spletni strani.
4. Zbiranje v zbiralnicah
(1) Zbiranje v zbiralnicah na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov je tehnologija zbiranja pri kateri povzročitelji komunalnih odpadkov odlagajo odpadke v ustrezno označene zabojnike.
(2) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo na utrjeni ali tlakovani površini.
(3) Zabojniki na zbiralnicah morajo biti opremljeni z navodili, kaj vanje sodi in kaj ne, podrobneje pa o tem izvajalec javne službe povzročitelje odpadkov obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja.
5. Zbiranje/prevzem odpadnih nagrobnih sveč
(1) Odpadne nagrobne sveče iz plastičnih materialov zbira izvajalec javne službe na vseh pokopališčih v za to posebej namenjenih in označenih zabojnikih kapacitete 770 l in 1100 l.
(2) Upravljavec pokopališč z lastnim prevozom tedensko ali štirinajstdnevno dostavi odpadne nagrobne sveče na center za ravnanje z odpadki.
(3) Ko je zbrana primerna količina odpadnih nagrobnih sveč, jih izvajalec javne službe pripelje v center za ravnanje z odpadki, kjer jih začasno skladišči in nato preda pooblaščenemu prevzemniku.
6. Prevzemanje gradbenih odpadkov v zbirnem centru
(1) Povzročitelj lahko ob predložitvi dokazila (zadnji odrezek položnice, osebni dokument), da so vključeni v sistem ravnanja z odpadki, brezplačno odloži letno do 1 m3 gradbenih odpadkov.
(2) Za prevzem večjih količin mešanih gradbenih odpadkov se obračuna strošek po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
7. Prevzemanje gradbenega materiala, ki vsebuje azbest – »salonitne plošče« na zbirnem centru
Povzročitelji z lastnim prevozom pripeljejo na zbirni center gradbeni material, ki vsebuje azbest. »Salonitne plošče« morajo biti zložene na paleti in ovite s folijo. Za prevzem salonitnih plošč glede na pripeljano težo se obračuna strošek po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
8. Zbiranje kosovnih odpadkov
(1) Izvajalec javne službe mora najmanj enkrat v koledarskem letu od uporabnika prevzeti kosovne odpadke na njegov poziv.
(2) Prevzemanje kosovnih odpadkov se izvaja na prevzemnem mestu povzročitelja na podlagi predhodnega naročila (vsaj 14 dni prej).
(3) Na območju individualnih gospodinjstev se kosovni odpadki za prevzem pripravijo na prevzemnem mestu. Na območju večstanovanjskih objektov se kosovni odpadki zbirajo na prevzemnih mestih, ki jih določi izvajalec javne službe, v dogovoru s upravnikom večstanovanjskega objekta. Za večstanovanjske objekte lahko izvajalec javne službe določi v spomladanskem ali jesenskem času skupni termin prevzema kosovnih odpadkov.
(4) Povzročitelj odpadkov mora s prevzemnega mesta odstraniti odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato izvajalec javne službe v času odvoza ni bil dolžan odpeljati, in sicer najkasneje naslednji dan.
(5) V kolikor uporabnik storitev več kot enkrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov na poziv, mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po ceniku izvajalca javne službe.
(6) Kosovne odpadke lahko uporabniki iz gospodinjstev v zbirnem centru brezplačno predajo le s potrdilom (zadnjim odrezkom položnice), s katerim dokažejo, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Uporabniki kosovne odpadke, ki jih sami pripeljejo v zbirni center, razvrstijo v ustrezne zabojnike skladno z navodili usposobljene osebe v zbirnem centru.
9. Zbiranje/prevzemanje s premično zbiralnico
(1) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje nevarnih odpadkov najmanj enkrat letno. Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje.
(3) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov na območju občine.
(4) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Zabojniki ali vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov.
(5) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
(6) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
– je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(7) Odpadke od uporabnikov prevzema oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(8) Izvajalec mora vse prevzete odpadke stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
10. Prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru je tehnologija zbiranja pri kateri povzročitelj z dokazilom o vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki sam pripelje ločeno zbrane odpadke in jih razvrsti v ustrezno označene zabojnike ali kontejnerje.
4. FREKVENCA ZBIRANJA IN PREVZEMANJA ODPADKOV 
10. člen 
(pogostost odvoza – frekvenca zbiranja odpadkov) 
(1) Frekvenca zbiranja odpadkov s tehnologijo »od vrat do vrat« po vrstah odpadkov je naslednja:
1. Gospodinjstva (individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, vikendi, počitniške hiše in objekti namenjeni občasni rabi) in drugi uporabniki
VRSTA KOMUNALNEGA ODPADKA 
ŠTEVILO (FREKVENCA) ODVOZOV
MKO – individualna gospodinjstva, vikendi 
in počitniške hiše
13-krat letno
MKO – večstanovanjske zgradbe in drugi uporabniki
26-krat letno
BIO – individualna gospodinjstva
43-krat letno (4 mesece se izvaja odvoz na 14 dni, preostalih 8 mesecev pa na 7 dni)
BIO – večstanovanjske zgradbe
52-krat letno
Ločene frakcije (odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06) – individualna gospodinjstva, vikendi in počitniške hiše
Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona;odpadna embalaža iz stekla- individualna gospodinjstva, vikendi in počitniške hiše
26-krat letno
 
 
 
 
 
 
7-krat letno
Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona, odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06) – večstanovanjske zgradbe in drugi objekti
Ločene frakcije (odpadna embalaža iz stekla- večstanovanjske zgradbe in drugi objekti
52-krat letno
 
 
 
 
 
 
 
 
26-krat letno
2. Letne akcije zbiranja
VRSTA KOMUNALNEGA ODPADKA 
ŠTEVILO (FREKVENCA) ODVOZOV
Premična zbiralnica
1-krat letno v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja
od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj 2-krat v koledarskem letu.
Kosovni odpadki 
1-krat letno v vsakem naselju z zbiralno akcijo na za to določenih prevzemnih mestih ali najmanj 1-krat v koledarskem letu od uporabnika na njegov poziv.
(2) Pri drugih uporabnikih, od katerih izvajalec javne službe odvaža odpadke po pogodbi, se zaračuna odvoz odpadkov v skladu s cenikom izvajalca javne službe.
5. TIPIZACIJA PREDPISANIH ZABOJNIKOV ZA ODPADKE IN MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE OPREME ZA ZBIRANJE ODPADKOV 
11. člen 
(standardizacija predpisanih zabojnikov in vreč za odpadke) 
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so narejeni skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1 do 6).
(2) Standardne velikosti zabojnikov in tipskih vreč so:
1. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje MKO
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
VELIKOST ZABOJNIKA 
V LITRIH
Individualno gospodinjstvo
80 l, 120 l, 240 l
Večstanovanjska zgradba in drugi uporabniki
240 l, 770 l, 1100 l 
2. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje BIO
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPAD 
VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
Individualno gospodinjstvo
80 l, 120 l, 240 l
Večstanovanjska zgradba in drugi uporabniki
120 l, 240 l
3. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij (odpadna embalaža iz papirja in kartona, odpadna embalaža iz stekla)
LOČENE FRAKCIJE 
VELIKOST ZABOJNIKA 
V LITRIH
Individualno gospodinjstvo 
(papirna in kartonska embalaža)
120 l, 240 l 
Individualno gospodinjstvo 
(odpadna steklena embalaža)
lastna posoda (gajbica)
Večstanovanjska zgradba in drugi uporabniki
240 l, 770 l, 1100 l 
4. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah
LOČENE FRAKCIJE 
VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
Individualno gospodinjstvo, večstanovanjska zgradba
240 l, 770 l, 1100 l
5. Tipske namenske vreče z logotipom izvajalca javne službe
TIPSKE NAMENSKE VREČE 
VELIKOST VREČE 
Tipska namenska vreča za odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06, modre barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom EMBALAŽA 
80 l 
Tipska namenska vreča za mešane komunalne odpadke (ostali odpadki), zelene barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom OSTALI ODPADKI 
80 l
Tipska namenska vreča za odpadni papir in karton, odpadno embalažo iz papirja in kartona, rdeče barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom PAPIR IN KARTON 
80 l
(3) Tipske namenske vreče z napisom EMBALAŽA iz pete točke drugega odstavka tega člena se na območju individualnih gospodinjstev (ki imajo odvoz od vrat do vrat in individualnih gospodinjstev, ki zaradi nedostopnosti odlagajo odpadke v zbiralnico ali na določena prevzemna mesta) delijo 1-krat letno. Povzročitelji odpadkov z 1–4 osebami, 1-krat letno prejmejo 28 vreč z logotipom izvajalca. Povzročitelji odpadkov s 5 ali več osebami, 1-krat letno prejmejo 56 vreč z logotipom izvajalca. Povzročitelji odpadkov, s 5 ali več osebami ki za zbiranje mešane embalaže uporabljajo zabojnik, dodatno prejmejo 28 vreč z logotipom izvajalca.
(4) Tipske namenske vreče z napisom OSTALI ODPADKI iz pete točke drugega odstavka tega člena se na območju individualnih gospodinjstev (ki zaradi nedostopnosti odlagajo odpadke v zbiralnico ali na določena prevzemna mesta) delijo 1-krat letno. Povzročitelji odpadkov 1-krat letno prejmejo 13 vreč z logotipom izvajalca.
(5) Tipske namenske vreče z napisom PAPIR IN KARTON iz pete točke drugega odstavka tega člena se na območju individualnih gospodinjstev (ki zaradi nedostopnosti odlagajo odpadke v zbiralnico ali na določena prevzemna mesta) delijo 1-krat letno. Povzročitelji odpadkov 1-krat letno prejmejo 8 vreč z logotipom izvajalca.
(6) Če povzročitelji potrebujejo dodatne zelene, modre ali rdeče vreče, jih proti plačilu nabavijo pri izvajalcu javne službe.
(7) Če povzročitelj na območju individualnega gospodinjstva želi spremeniti način oddajanja ločeno zbranih frakcij (odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06, odpadne steklene embalaže) iz modre vreče ali iz lastne posode na zabojnike za ločeno zbiranje, mora modre vreče vrniti izvajalcu javne službe, šele nato lahko prejme zabojnik za ločeno zbiranje (odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06, odpadne steklene embalaže), proti plačilu pri izvajalcu javne službe.
(8) Povzročitelji v večstanovanjskih objektih niso upravičeni do zelenih, modrih in rdečih vreč, saj imajo zagotovljeno zbiranje ločenih frakcij z ustreznimi zabojniki izvajalca javne službe. Povzročitelji si lahko nabavijo dodatne zelene, modre ali rdeče vreče proti plačilu pri izvajalcu javne službe.
12. člen 
(označevanje predpisanih zabojnikov) 
(1) Barve za označevanje posameznih skupin zabojnikov za sistem zbiranja »od vrat do vrat«, glede na ločeno frakcijo komunalnega odpadka, ki se zbira v njem, so:
VRSTA ODPADKOV
BARVA ZABOJNIKA ALI TIPSKE NAMENSKE VREČE
MKO – individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, zbiralnice, drugi uporabniki
Zelene barve (80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l), na sprednji strani zabojnika nalepka z napisom OSTALI ODPADKI ali tipska namenska vreča zelene barve z napisom OSTALI ODPADKI
BIO – individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, zbiralnice, drugi uporabniki
Rjave (80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l), na sprednji strani zabojnika nalepka z napisom BIORAZGRADLJIVI ODPADKI
Ločena frakcija (odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06) – individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, zbiralnice, drugi uporabniki
Telo zabojnika zelene barve, pokrov modre barve (120 l, 240 l, 770 l, 1100 l), na sprednji strani zabojnika nalepka z napisom EMBALAŽA ali tipska namenska vreča modre barve z napisom EMBALAŽA
Ločena frakcija (odpadni papir in karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona) – individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, zbiralnice, drugi uporabniki
Telo zabojnika zelene barve, pokrov rdeče barve (120 l, 240 l, 770 l, 1100 l), na sprednji strani zabojnika nalepka z napisom PAPIR IN KARTON ali tipska namenska vreča rdeče barve z napisom PAPIR IN KARTON
Ločena frakcija (odpadna embalaža iz stekla) – večstanovanjski objekti, zbiralnice, drugi uporabniki 
Telo zabojnika zelene barve, pokrov bele barve (120 l, 240 l, 770 l, 1100 l), na sprednji strani zabojnika nalepka z napisom STEKLENA EMBALAŽA ali lastna posoda (gajbica, hobuk) pri individualnih gospodinjstvih, ki imajo organiziran odvoz odpadkov od vrat do vrat
(2) Označevanje zabojnikov zaradi identifikacije uporabnika se izvede na enega od načinov:
– trajno vtisnjena serijska številka,
– barvna nalepka na sprednji strani, s katero se označuje frekvenca praznjenja,
– elektronski čip, ki se vgradi v utor na robu zabojnika, izdelan za ta namen ali črtna koda,
– črtna koda, ki se nalepi pod elektronskim čipom.
13. člen 
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za odpadke v gospodinjstvih) 
Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika/-ov, ki ga uporablja posamezni povzročitelj odpadkov, se upošteva predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in način zbiranja ter pogostost praznjenja, in sicer:
1. Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za odpadke v individualnih gospodinjstvih
MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNEGA VOLUMNA POSODE
ŠT. OSEB
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI (1 oseba = 40 l)
Gospodinjstvo z 1–2 osebama ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem. Izhodiščni zabojnik je 80 litrov.
1–2 osebi
Gospodinjstvo s 3 osebami ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem. Izhodiščni zabojnik je 120 litrov.
3 osebe
Gospodinjstvo z 4–6 osebami osebami ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem. Izhodiščni zabojnik je 240 litrov.
4–6 oseb
Gospodinjstvo z 7 ali več osebami ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem. Izhodiščni zabojnik je določen v skladu z dogovorom z izvajalcem javne službe.
7 ali več
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPAD (1 oseba je = 40 l)
Individualna gospodinjstva za zbiranje BIO uporabljajo opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine BIO med enim in drugim praznjenjem, skladno z drugo točko drugega odstavka 11. člena »individualno gospodinjstvo« tega tehničnega pravilnika.
/
LOČENE FRAKCIJE 
Individualna gospodinjstva za zbiranje ločeno zbranih frakcij: 
1. odpadnega papirja in kartona, odpadne embalaže iz papirja in kartona, 
2. odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06, 
3. odpadne steklene embalaže, 
uporabljajo opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse nastale ločeno zbrane frakcije med enim in drugim praznjenjem, skladno z tretjo točko drugega odstavka 11. člena »individualno gospodinjstvo« tega tehničnega pravilnika.
/
ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V NAMENSKE VREČE NAMESTO V ZABOJNIKE
Gospodinjstvo z 1 osebo lahko namesto zabojnika uporablja namensko vrečo volumna 80l, ki je zelene barve z logotipom izvajalca javne službe z napisom OSTALI ODPADKI.
ZBIRANJE LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ V NAMENSKE VREČE NAMESTO V ZABOJNIKE
Gospodinjstvo za ločeno zbrane frakcije (odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06) lahko namesto zabojnikov uporabijo tipske namenske vreče: 
– za odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06, volumna 80 litrov, ki je modre barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom EMBALAŽA.
/
Gospodinjstvo za ločeno zbrane frakcije (odpadnega papirja in kartona, odpadne embalaže iz papirja in kartona) lahko namesto zabojnikov uporabijo tipske namenske vreče: 
– za odpadni papir in karton, odpadno embalažo iz papirja in kartona, volumna 80 litrov, ki je rdeče barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom PAPIR IN KARTON.
/
2. Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za odpadke na območju večstanovanjskih objektov
MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNEGA VOLUMNA POSODE
ŠT. OSEB
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
 
Gospodinjstva na območju večstanovanjskih objektov z večstanovanjskimi enotami za zbiranje MKO uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine MKO med enim in drugim praznjenjem, skladno s prvo točko drugega odstavka 11. člena »večstanovanjska zgradba« tega tehničnega pravilnika.
/
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPAD 
Gospodinjstva na območju večstanovanjskih objektov z večstanovanjskimi enotami za zbiranje BIO uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine BIO med enim in drugim praznjenjem, skladno z drugo točko drugega odstavka 11. člena »večstanovanjska zgradba« tega tehničnega pravilnika.
/
LOČENE FRAKCIJE 
Gospodinjstva na območju večstanovanjskih objektov za zbiranje ločeno zbranih frakcij: 
1. odpadnega papirja in kartona, odpadne embalaže iz papirja in kartona, 
2. odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06, 
3. odpadne steklene embalaže, 
uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine ločeno zbranih frakcij med enim in drugim praznjenjem, skladno s tretjo točko drugega odstavka 11. člena »večstanovanjska zgradba« tega tehničnega pravilnika.
/
14. člen 
(merila za določanje izhodiščne opreme za druge uporabnike) 
(1) Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika/-ov, ki ga uporabljajo drugi uporabniki, se upošteva predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in način zbiranja ter pogostost praznjenja.
(2) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje odpadkov pri drugih uporabnikih so:
1. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
MKO
80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l
BIO
80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l
Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz stekla)
120 l, 240 l, 770 l, 1100 l
(3) Drugi uporabnik lahko v primeru, če meni, da je velikost opreme iz tega člena, zanj prevelika, poda izvajalcu javne službe pisno izjavo, v katerem navede razloge za zmanjšanje velikosti opreme, oziroma navede, da oprema ni potrebna, ker njegovo delovanje ali dejavnost ne povzroča posameznih frakcij komunalnih odpadkov.
(4) Drugi uporabniki niso upravičeni do rdečih in modrih vreč v primeru, da imajo za zbiranje ločenih frakcij zagotovljene zabojnike.
(5) Drugim uporabnikom standardizirane zabojnike za odpadke zagotovi izvajalec javne službe, glede na količino odpadkov.
(6) Drugi uporabniki, ki jim skupni volumen vseh zbranih frakcij komunalnih odpadkov (MKO; odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06; odpadne embalaže iz stekla) trikratno presega volumen zabojnika za mešane komunalne odpadke, so pogodbeni uporabniki.
15. člen 
(merila za določanje izhodiščne opreme za počitniške hiše in vikende) 
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih vrečah, ki so označene z logotipom izvajalca javnih služb.
(2) Standardne velikosti tipskih namenskih vreč so:
Tipske namenske vreče z logotipom izvajalca javnih služb
TIPSKE NAMENSKE VREČE 
VELIKOST VREČE 
Tipska namenska vreča za MKO, zelene barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom OSTALI ODPADKI
80 l 
Tipska namenska vreča za odpadni papir in karton, odpadno embalažo iz papirja in kartona, rdeče barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom PAPIR IN KARTON
80 l 
Tipska namenska vreča za odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06, modre barve z logotipom izvajalca javne službe in napisom EMBALAŽA
80 l 
(3) Tipske namenske vreče iz prve točke drugega odstavka tega člena prejmejo lastniki vikendov in počitniških hiš 1-krat letno. Enkrat letno prejmejo tako 6 vreč z napisom OSTALI ODPADKI, 6 vreč z napisom PAPIR IN KARTON in 14 vreč z napisom EMBALAŽA.
(4) Lastniki počitniških hiš in vikendov brez dodatnega plačila prevzamejo vreče v prostorih izvajalca javnih služb v času uradnih ur.
(5) Zbrane odpadke na območju vikendov in počitniških hiš bo izvajalec javnih služb pobiral v skladu s prvo točko prvega odstavka 10. člena tega tehničnega pravilnika.
(6) Lastniki vikendov in počitniških hiš, dan pred odvozom odpadke nastavijo na prevzemno mesto ali skupno prevzemno mesto ali oddajo v zbirnem centru.
(7) Lastniki vikendov in počitniških hiš oddajajo odpadno embalažo iz stekla v zbirnem centru.
16. člen 
(pogodbeni uporabnik storitev javne službe) 
(1) Pogodbeni uporabniki storitev javne službe so tisti drugi uporabniki, ki presegajo merila zabojnika volumna 770 litrov.
(2) Pogodbeni uporabniki storitev javne službe so tisti drugi uporabniki, ki jim skupni volumen vseh zbranih frakcij komunalnih odpadkov trikratno presega volumen zabojnika za MKO.
(3) Pogodbeni uporabniki storitev javne službe se z izvajalcem javne službe dogovorijo o načinu zbiranja, odvoza odpadkov, opremo za zbiranje ter z njim sklenejo pogodbo. Izvajalec javne službe zaračuna dodatne storitve po veljavnem ceniku.
17. člen 
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov) 
(1) Lastništvo opreme izvajalca javne službe za zbiranje odpadkov opredeljuje 41. člen odloka.
(2) Ob prvi namestitvi zabojnika za MKO, BIO ter ločene frakcije papirja in kartona na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, uporabniki plačajo dostavo le-teh zabojnikov, skladno s cenikom izvajalca javne službe.
(3) Uporabniki storitev na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov prav tako ob zamenjavi zabojnikov (zaradi dotrajanosti in uničenih zabojnikov) ali zagotovitve dodatnih zabojnikov, plačajo dostavo le-teh zabojnikov, skladno s cenikom izvajalca javne službe.
(4) Zamenjava poškodovanih zabojnikov za odpadke se na stroške izvajalca javne službe opravi samo v primeru, ko so poškodbe povzročili delavci izvajalca javne službe.
(5) Dostavo zelenih, modrih in rdečih vreč izvajalec javne službe na območju individualnih gospodinjstev izvaja 1-krat letno brez dodatnega plačila.
(6) Povzročitelj odpadkov mora v primeru uničenja ali odtujitve zabojnika, katere lastnik je izvajalec javne službe, pri izvajalcu javne službe prevzeti in plačati ustrezen nov zabojnik, skladno s cenikom izvajalca javne službe.
18. člen 
(spremenjene količine odpadkov) 
(1) Če količine ločeno zbranih frakcij (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06) občasno presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, je povzročitelj odpadkov manjkajoči volumen dolžan zagotoviti tako, da pri izvajalcu javne službe kupi tipizirane vreče za odpadke.
(2) Če količine MKO pogosteje presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, je povzročitelj odpadkov obstoječi volumen zabojnika dolžan zamenjati za večji zabojnik.
(3) Če količine ločeno zbranih frakcij (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06), BIO ali MKO redno presegajo ali ne dosegajo prostornine obstoječe opreme za zbiranje odpadkov, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, lahko izvajalec javne službe na predlog povzročitelja odpadkov ali pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, zamenja obstoječo opremo. Nova zahtevana prostornina zabojnikov ne sme biti manjša od določene najmanjše prostornine standardnih velikosti zabojnikov, določenih v 11. in 14. členu tega tehničnega pravilnika.
6. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV ZBIRNIH MEST, PREVZEMNIH MEST, ZAČASNIH PREVZEMNIH MEST IN ZBIRALNIC VKLJUČNO S SKUPNIMI PREVZEMNIMI MESTI ZA NEDOSTOPNE KRAJE 
19. člen 
(minimalni standard za zbirna mesta) 
(1) Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, praviloma na pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer uporabniki v času do prevzema odpadkov zbirajo komunalne odpadke v za to namensko določenih posodah. Uporabnik je dolžan na svojem zemljišču urediti ustrezno dimenzionirano zbirno mesto za zbiranje in odvoz ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Zbirno mesto mora ustrezati vsem sanitarno-tehničnim predpisom, vključno z vizualno in mehansko zaščito proti vetru.
(2) Izvajalec javne službe skupaj z upravniki večstanovanjskih objektov pregledajo možnosti za postavitev zbirnih mest na pripadajoča zemljišča k stavbi (t.i. funkcionalna zemljišča). Po določitvi lokacij zbirnih mest, pripravita karto zbirnih mest, iz katere bodo razvidne lokacije zbirnih mest (parcelna številka na katerem se nahaja zbirno mesto). Izvajalec javne službe po določitvi lokacij in pripravi karte, le-to predložijo v pregled in potrditev pristojnim občinskim službam.
(3) Izvedba, obnova in vzdrževanje zbirnih mest na območju večstanovanjskih objektov je v izključni pristojnosti lastnikov zemljišča pripadajočega k stavbi. Lastniki zemljišč pripadajočih k stavbi, lahko poverijo izvedbo, obnovo in vzdrževanje zbirnih mest na območju večstanovanjskih objektov upravnikom večstanovanjskih objektov.
20. člen 
(minimalni standardi za prevzemna mesta) 
(1) Prevzemno mesto je prostor, na katerega povzročitelji odpadkov postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja ali odložijo namenske tipizirane vreče za njihov odvoz in je lahko oddaljeno največ pet (5) metrov od roba prometne/transportne poti smetarskega vozila.
(2) Prevzemno mesto je lahko tudi hkrati zbirno mesto, v kolikor se prevzemno mesto nahaja na površini v zasebni lasti, ob večstanovanjskih objektih pa na pripadajočem zemljišču k stavbi.
(3) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu javne službe prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti vidna.
(4) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne (npr. zagotovljeno obračališče smetarskega vozila), estetske, higiensko-tehnične in požarno varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(5) Prevzemno mesto v starem mestnem jedru je ob vhodu v stavbo ali objekt, v katerem nastajajo odpadki.
(6) Prevzemno mesto na območju vikendov in počitniških hiš je praviloma na skupnih zbiralnicah razen, če se uporabnik in izvajalec javne službe ne dogovorita drugače.
(7) Za povzročitelje odpadkov na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec javne službe v dogovoru z povzročitelji odpadkov določi skupna prevzemna mesta za ločeno zbrane frakcije (odpadnega papirja in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06, odpadne steklene embalaže), BIO ter MKO. Ta prevzemna mesta izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uredijo tako, da oddani odpadki niso dosegljivi živalim. Če so skupna prevzemna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena. Tak način prepuščanja odpadkov ne vpliva na obračun storitve.
21. člen 
(začasna prevzemna mesta) 
(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem javne službe na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne službe dolžan uporabnike storitev javne službe obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu.
22. člen 
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke) 
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in standardov, upoštevati določbe odloka in tega tehničnega pravilnika ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca javne službe za načrtovanje zbirnih in prevzemnih mest MKO, BIO in ločenih frakcij komunalnih odpadkov.
23. člen 
(minimalni standard zbiralnic) 
(1) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov določenim izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(2) Zbiralnica je lahko namenjena tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem te odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(3) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da je posamezna zbiralnica urejena za največ 500 prebivalcev.
(4) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(6) Ne glede na prejšnje tri odstavke zbiralnice niso potrebne, če je odvoz odpadkov za vse povzročitelje organiziran po sistemu od vrat do vrat.
(7) Lokacije zbiralnic določi izvajalec javne službe v sodelovanju z občinsko upravo, pristojno za gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(8) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali zemljiščih, ki so v lasti občine, izjemoma pa tudi na zemljiščih v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je pridobljeno pisno soglasje lastnika/-ov.
(9) Oprema na zbiralnicah ločenih frakcij mora biti enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo povzročitelj odpadkov sme odložiti v zabojnik.
(10) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo na utrjeni ali tlakovani površini.
(11) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
– izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje,
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(12) Izvajalec javne službe prazni zabojnike za ločene frakcije vsaj enkrat mesečno. Na podlagi obvestila o posameznem polno naloženem zabojniku pa tudi pogosteje.
(13) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke na zbiralnici ločenih frakcij stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
24. člen 
(minimalni standardi premičnih zbiralnic) 
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
– nevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– zelo majhno OEEO v skladu s prepisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Minimalni standard je določen v 9. točki 9. člena tega tehničnega pravilnika
7. PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU 
25. člen 
(zbirni center) 
(1) Zbirni center je urejen, pokrit ali nepokrit prostor, na katerem so postavljeni ustrezno označeni zabojniki v katere povzročitelji po navodilih pooblaščene osebe zaposlene v zbirnem centru skladno s predpisi odlagajo odpadke.
(2) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom storitev javnih služb, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju občine.
(3) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec javne službe.
(4) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.
(5) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
26. člen 
(pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru) 
(1) Povzročitelji pod nadzorom pooblaščene osebe izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije odpadkov v namenske zabojnike prostornine 120 l, 240 l, 1100 l, od 5 m3 do 35 m3, ki so primerno označeni s klasifikacijsko številko in nazivom odpadka. Uporabnik storitev javne službe je dolžan po navodilih izvajalca javne službe pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(2) Letna količina individualno pripeljanih ločeno zbranih odpadkov, ki se jih za posamezno gospodinjstvo na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in zbiralnic v zbirnem centru prevzema brez dodatnega plačila je:
– do 1 m3 gradbenih odpadkov in,
– 5 kg nevarnih odpadkov.
(3) V primeru preseženih letnih količin iz prejšnjega odstavka, izvajalec javne službe zaračuna uporabniku storitev, količino preseženih odpadkov v skladu s cenikom izvajalca.
(4) Ne glede na količino pripeljanih odpadkov izvajalec javne službe zaračuna uporabniku storitev za naslednjo vrsto odpadkov:
– azbestni odpad (po ceniku izvajalca javne službe),
– vse vrste odpadkov, ki niso predmet zbiranja na zbirnem centru (po ceniku izvajalca javne službe).
(5) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se drugim uporabnikom zaračuna količina pripeljanih odpadkov na zbirni center v skladu s cenikom izvajalca javne službe.
(6) O individualno pripeljanih odpadkih se vodi evidenca. Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, pooblaščena oseba pregleda pripeljane odpadke. Brezplačno lahko oddajo uporabniki, ki s potrdilom (zadnjim odrezkom položnice, osebnim dokumentom) dokažejo, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
(7) Za prevzem materialov, ki vsebujejo azbest, večje količine gradbenih odpadkov, večjih količin nevarnih odpadkov, se obračuna strošek po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
(8) Drugi uporabniki lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo le tiste vrste odpadkov, za katere tako določa državni predpis, vendar največ do 0,5 m3 na letni ravni pripeljanih odpadkov.
(9) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:
– uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje okolje v zbirnem centru ali njegovi okolici ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(10) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(11) Izvajalec javne službe mora stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v zbirnem centru, in vse odpadke, ki jih odda v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
(12) Izvajalec javne službe v zbirnem centru omogoča izvajalcu priprave za ponovno uporabo, da vsaj iz prevzetega odpadnega tekstila, oblačil in kosovnih odpadkov izloči odpadke, primerne za pripravo za ponovno uporabo, jih stehta in mu jih odda.
27. člen 
(vrste odpadkov v zbirnem centru) 
Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira:
– nevarne komunalne odpadke iz priloge 2, ki je sestavni del uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
– kosovne odpadke,
– izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami,
– zemljo, kamenje, gradbeni odpadki,
– manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
28. člen 
(obratovanje zbirnega centra) 
(1) Izhodiščni čas obratovanja zbirnega centra je:
– od ponedeljka do petka med 07.00 in 15.00 uro
– v sredo med 07.00 in 19.00 uro in
– v soboto med 7.00 do 13.00 uro.
(2) Delovni čas zbirnega centra je določen in oblikovan glede na krajevno značilnost ter potrjen na seji NS JKP, izvajalca javne službe v Občini Slovenske Konjice.
8. PODROBNEJŠA VSEBINA REGISTRA ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST, ZBIRALNIC IN ZBIRNIH CENTROV 
29. člen 
(podrobnejše vsebine registrov) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov vodi v obliki elektronske baze podatkov, register ki obsega:
– register zbirnih/prevzemnih mest za vse uporabnike,
– register zbiralnic ločenih frakcij,
– register zbirnih centrov.
(2) Register zbirnih/prevzemnih mest pri povzročiteljih, mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter naslov nosilca zbirnega mesta (predstavnika gospodinjstva, ki plačuje storitve ravnanja z odpadki ali lastnika vikenda oziroma praznega stanovanja) oziroma ime in sedež drugega uporabnika z imenom in priimkom zakonitega zastopnika,
– ime poslovne enote drugega uporabnika, če zbirno mesto ni na sedežu drugega uporabnika,
– celoten naslov zbirnega mesta,
– število oseb v gospodinjstvu (v primeru individualnih in večstanovanjskih objektov),
– vrste odpadkov, ki jih uporabniki storitev javne službe zbirajo na zbirnem mestu,
– velikost zabojnikov ali tipiziranih vreč po vrstah odpadkov,
– identifikacija zabojnikov po vrstah odpadkov,
– podatek o tem ali uporabniki storitev javnih služb, ki uporabljajo evidentirano zbirno mesto, kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku,
– podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo uporabniki storitev javne službe (enostanovanjski, večstanovanjski, poslovni, turistični, industrijski …).
(3) Register zbiralnic vsebuje naslednje podatke:
– številko oziroma kodo zbiralnice,
– naziv zbiralnice,
– vrsto odpadkov, ki se zbirajo v zbiralnici,
– velikost zabojnikov po vrstah odpadkov.
(4) Register zbirnih centrov vsebuje:
– podatke o objektih zbirnega centra,
– podatke o številu kontejnerjev in zabojnikov.
9. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH STANDARDOV, KI SO POTREBNI ZA RAVNANJE Z ODPADKI SKLADNO S PREDPISI IN NEMOTENO OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 
30. člen 
(postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij) 
(1) Izvajalec javne službe ima na zahtevo vlagatelja, skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in urejanje prostora, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev ter soglasij.
(2) Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
– podatke o projektantu in projektu,
– predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem mestu, prevzemnem mestu in dostopni poti.
(3) Obvezna vsebina mnenja oziroma soglasja obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
– mnenje oziroma soglasje k projektnim rešitvam z navedbo projektne dokumentacije, s pripadajočo številko, vključno z datumom izvedbe.
31. člen 
(gradbišča) 
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi uporabniki storitev javne službe po tem tehničnem pravilniku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča dostavi potrebno opremo za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor oziroma izvajalec novogradnje ali obnove mora izvajalcu javne službe pred pričetkom izvajanja del sporočiti podatke o potrebah po opremi za zbiranje odpadkov.
32. člen 
(obveščanje uporabnikov) 
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Oblike obveščanja so naslednje:
– navodila za ločevanje odpadkov z brošurami in na spletni strani izvajalca javne službe, obvestila in navodila o načinih prepuščanja odpadkov, lahko tudi s praktičnimi prikazi pri uporabnikih,
– ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih je mogoče prepuščati odpadke,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat do vrat, v zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in zbirnih centrih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
– prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
– prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico,
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora z informacijami na svojih spletnih straneh uporabnike seznanjati z:
– ločenim zbiranjem odpadkov v skladu s to uredbo, zlasti o ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja,
– hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pred njihovim prepuščanjem,
– pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
– načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način in
– tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
(4) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora povzročitelje BIO na območju, za katerega uredi prevzemanje BIO, vsakih šest (6) mesecev z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
– namenih in ciljih izvajanja predpisanega ravnanja s kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev in zelenim vrtnim odpadom,
– prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada z drugimi komunalnimi odpadki,
– varni in za okolje neškodljivi hrambi kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada,
– možnostih hišnega kompostiranja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada v hišnem kompostniku,
– minimalnih zahtevah za pravilno hišno kompostiranje,
– načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada izvajalcu javne službe,
– drugih pogojih za prepuščanje kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada in
– o nadaljnjem ravnanju z zbranimi kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstva in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o aktivnostih iz prvega odstavka tega člena, izvedenih v preteklem koledarskem letu.
33. člen 
(način določitve vrste prevoza glede na vrsto odpadka) 
(1) Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote odpadka in načrtovanega nadaljnjega ravnanja s prepeljanim odpadkom. V enem specializiranem tovornem vozilu se lahko sočasno prevaža samo ena vrsta odpadka.
(2) Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati naslednje:
– ali se lahko odpadki, ki so predvideni za prevoz stiskajo, ali morajo ostati nepoškodovani v razsutem stanju,
– ali so odpadki, ki so predvideni za prevoz samo od enega ali od več drugih uporabnikov,
– gostoto odpadkov, predvidenih za prevoz in izbiro ekonomične kombinacije, razpoložljivi volumen, nosilnost specialnega tovornega vozila in oddaljenost ter eventualni posebni pogoji prevzemnika.
10. JAVNE PRIREDITVE IN ČISTILNE AKCIJE 
34. člen 
(javne prireditve, čistilne akcije) 
(1) Izvajalec javne službe mora na prostoru javne prireditve v času njenega trajanja zagotoviti zabojnike za:
1. odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
2. odpadno embalažo iz stekla,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,
4. mešane komunalne odpadke ter
5. biološke odpadke.
(2) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali vreč iz prejšnjega ostavka, nosi organizator javne prireditve.
(3) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali vreč določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede na to je minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec javne službe zagotavlja storitev, 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka skladno s tehničnim pravilnikom.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora zagotoviti ravnanje za svoje biološko razgradljive kuhinjske odpadke in za odpadno jedilno olje, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke, razen BIO, predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe mora najkasneje v 24 urah po koncu prireditve prevzeti odpadke na mestu prireditve.
(6) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije najaviti izvajalcu in z njim skleniti ustrezen dogovor o načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov obdelave in odstranjevanja. Odpadke je obvezno zbirati ločeno, skladno s tem tehničinim pravilnikom.
(7) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi oziroma čistilni akciji najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve.
(8) Organizator javne prireditve ali čistilne akcije mora zbrane odpadke predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe odpadke iz prvega odstavka tega člena prevzame na mestu javne prireditve.
(9) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo v primeru, če bo izvajalec sodeloval pri izvedbi čistilne akcije, najmanj štirinajst (14) dni pred načrtovano akcijo z izvajalcem javne službe skleniti dogovor o poteku akcije, načinu obdelave in odstranjevanja odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku stroškov. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov rednega programa ravnanja z odpadki iz gospodinjstev in drugih uporabnikov.
11. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI 
35. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, potrdi pa pristojni organ občine.
(3) Ceno opravljanja storitve javne službe so dolžni plačevati vsi povzročitelji.
(4) Cena opravljanja storitev javne službe se obračuna na podlagi opravljenih storitev. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev.
12. REKLAMACIJSKI POSTOPEK 
36. člen 
(reklamacijski postopek) 
(1) Uporabnik storitev zbiranja in odvoza odpadkov se lahko pritoži na izvajanje storitev in sicer na pravilnost, vsebino in pravočasnost opravljene storitve. Reklamacijo lahko najprej rešuje po telefonu in osebno na sedežu izvajalca javne službe. Prav tako se lahko naslovi pisno pritožbo po klasični ali elektronski pošti.
(2) O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše uradni zaznamek na katerem napiše predmet pritožbe ter dogovorjeno rešitev oziroma ali sta stranko razrešila predmet pritožbe.
(3) V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno pritožbo z natančnimi podatki o predmetu pritožbe na upravo izvajalca javne službe. Izvajalec javne službe pisno odloči o reklamaciji v roku petnajstih (15) dni od prejema reklamacije.
(4) V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na določitev prevzemnega mesta, skladno z odlokom in določili tehničnega pravilnika, izvajalec javne službe posreduje pritožbo uporabnika in svoj predlog rešitve z utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev prevzemnega mesta pristojnemu organu občinske uprave.
(5) Uporabnik storitev javne službe lahko poda pisni ugovor na izdani račun (reklamacija računa) v osmih (8) dneh od dneva prejema računa. Vloženi ugovor ne vpliva na zapadlost računa. V primeru, če se ugovor nanaša na obračun storitev javne službe in izvajalec v postopku reševanja ugovora ugotovi, da je le-ta utemeljen, izstavi uporabniku storitev javne službe dobropis v znesku, ki predstavlja vrednost utemeljenega ugovora.
13. IZTERJAVA 
37. člen 
(izterjava) 
Povzročiteljem odpadkov, ki zamujajo s plačili računov, izvajalec javne službe pošlje pisni opomin, s katerim mu postavi novi rok za plačilo neplačanih obveznosti. Če povzročitelji odpadkov kljub opominu zapadlih računov ne poravnajo v roku navedenem v opominu, prične izvajalec javne službe s postopkom prisilne izterjave dolga, v skladu s področno zakonodajo.
14. NADZOR NA TERENU 
38. člen 
(vizualna kontrola in svetovalni nadzor na terenu) 
(1) Vizualno kontrolo, z namenom ugotavljanja ustreznosti vsebine odpadkov v zabojnikih ali vrečah, izvaja izvajalec na prevzemnih mestih in v zbirnem centru.
(2) Na prevzemnih mestih izvajalec preverja ustreznost vsebine odpadkov v zabojnikih ali vrečah. V primeru, da so odpadki nepravilno zbrani nalepi izvajalec nalepko »NEPRAVILNO ZBRANI ODPADKI«. Povzročitelj mora vsebino ustrezno ločiti in oddati pri naslednjem odvozu. Če povzročitelj tudi po prejemu opozorila ne upošteva navodil za ravnanje z odpadki, mu lahko izvajalec javne službe zaračuna dodatne stroške sortiranja odpadkov skladno s cenikom izvajalca javne službe.
(3) Svetovalni nadzor se izvaja mesečno pri naključno izbranih prevzemnih mestih in na prevzemnih mestih, ki so že prejela nalepko o neustrezno zbranih odpadkih.
(4) V primeru, da se pri ponovnem preverjanju ugotovi nepravilnost vsebine odpadkov v zabojniku ali vreči, se primer preda inšpekcijskemu nadzoru, ki se vrši v skladu z veljavnim odlokom.
15. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 67/18).
40. člen 
(oprema) 
Izvajalec javne službe opremi prevzemna mesta z zabojniki v skladu s 3. točko drugega odstavka 11. člena (zabojniki in vreče za papir in karton) tega tehničnega pravilnika najpozneje do 31. decembra 2020.
41. člen 
(obvestilo izvirnim povzročiteljem) 
Izvajalec javne službe z obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, pozove tiste izvirne povzročitelje odpadkov, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov, pa še niso ali niso ustrezno vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, da izvajalcu javne službe sporočijo podatke, ki so skladno s predpisi, odlokom in tehničnim pravilnikom potrebni, da se ustrezno vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in za vpis v evidenco uporabnikov storitev javne službe.
42. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2020-5/5(150)
Slovenske Konjice, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost