Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

Ob-2298/20, Stran 1365
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/20) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13, 81/16), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev v okviru praznika Občine Zagorje ob Savi v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev v okviru občinskega praznika Občine Zagorje ob Savi:
– 16. tek in pohod po Zagorski dolini,
– Kolesarski vzpon na Zasavsko Sveto goro,
– Spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini,
– 5. pohod po rudarski pohodni in učni poti,
– Memorial Aleša Pociecha, 15. pokal Zagorske doline v startu sankanja,
– 19. Pozničev memorial,
– XV. Zasavski konjeniški dan in X. Western turnir,
– Ribiško tekmovanje za pokal Občine Zagorje ob Savi,
– 6. Kotredež trail – Zagorska dolina,
– Prijateljski mednarodni turnir za članice Rokometnega ženskega kluba Zagorje.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko tehnični del in programski del, obseg posamezne prireditve je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo na spletni strani www.zagorje.si.
II. Pogoji in merila za sodelovanje na javnem razpisu:
– Splošni pogoji:
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije (OBR-2, OBR-3, OBR-4 in OBR-5). Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo posamezne razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela, bodo izločene.
– Posebni pogoji:
Ponudnik mora poskrbeti za varnost udeležencev na prireditvi ter se ravnati skladno z aktualnimi smernicami NIJZ-ja glede spoštovanja določil o organiziranju prireditev. V primeru, da se izredne razmere, povezane s COVID-19 ponovijo oziroma država sprejme restriktivne ukrepe, ki bodo onemogočili kakršnokoli organiziranje in izvajanje prireditev, si Občina Zagorje ob Savi pridružuje pravico, da ta razpis ali morebitno že podpisano pogodbo razveljavi ter sredstev ne izplača, ponudnik pa se zaveže, da že prejeta sredstva naročniku vrne.
– Merila:
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev.
Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili (računi) o izvedbi.
III. Okvirna višina sofinanciranih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev, znaša skupno 23.000,00 EUR.
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja posamezne prireditve bo izvajalcu zagotovljen v dveh delih, in sicer:
– prvi del v višini 80 % sredstev 7 dni pred prireditvijo;
– drugi del v višini 20 % sredstev pa po izvedbi prireditve, in sicer 30. dan po prejemu popolnega končnega vsebinskega in finančnega poročila, ki mu bodo priložena dokazila o upravičenosti sofinanciranih sredstev.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve,
– oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku v medijih in drugo reklamiranje.
IV. Rok za predložitev ponudb
Rok za oddajo ponudb je 10. 7. 2020. Prijave lahko oddate v sprejemi pisarni občinske uprave ali pošljete po pošti. V primeru poslane prijave po pošti se kot oddaja upošteva datum poštnega žiga. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Prireditve ob občinskem prazniku 2020«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov.
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo vse prispele prijave odprla in obravnavala 13. 7. 2020.
V. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
VI. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje) ali na spletni strani www.zagorje.si, vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na e-naslovu nina.jenko@zagorje.si.
S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost