Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1613. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019, stran 3573.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – ZJF-H) in 104. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 obsega v evrih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I
SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74+78
14.622.050
TEKOČI PRIHODKI 70+71
12.620.039
70
DAVČNI PRIHODKI
11.220.008
700
Davki na dohodek in dobiček
9.973.449
703
Davki na premoženje
986.478
704
Domači davki na blago in storitve
257.637
706
Drugi davki
2.444
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.400.031
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.203.750
711
Takse in pristojbine
7.453
712
Denarne kazni
4.909
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
 44.424
714
Drugi nedavčni prihodki
 139.494
72
KAPITALSKI PRIHODKI
202.166
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
117.441
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
84.725
73
PREJETE DONACIJE
15.160
730
Prejete donacije iz domačih virov
15.160
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.784.685
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.759.521
741
Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
25.165
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II
SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43
14.597.533
40
TEKOČI ODHODKI
4.323.964
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
798.825
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
143.383
402
Izdatki za blago in storitve
1.606.117
403
Plačila domačih obresti
26.746
409
Sredstva, izločena v rezerve
1.748.894
41
TEKOČI TRANSFERI
7.864.066
410
Subvencije
81.787
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.819.475
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
831.921
413
Drugi tekoči domači transferi
3.130.883
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.951.253
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.951.253
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
458.250
431
Investicijski transfer pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
249.134
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
209.116
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I–II
24.517
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 750+751
8.879
750
Prejeta vračila danih posojil
8.879
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV IV–V
8.879
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
3.486.960
500
Domače zadolževanje
3.486.960
VIII
ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
3.553.932
550
Odplačila domačega dolga
3.553.932
IX
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH I+IV+VII-II-V-VIII
–33.576
X
NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII
–66.972
XI
NETO FINANCIRANJE VI+X-IX
–24.517
XII
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta
773.907
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
Št. 410-15/2019
Zagorje ob Savi, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost