Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1591. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2019, stran 3533.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi 106. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 12. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ig za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2019.
2. člen
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/ podskupina kontov
NAMEN
REALIZACIJA 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.257.538,04
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
6.584.834,89
70
DAVČNI PRIHODKI
4.924.781,69
700
Davki na dohodek in dobiček
4.232.685,00
703
Davki na premoženje
543.504,44
704
Domači davki na blago in storitve
146.408,51
706
Drugi davki
2.183,74
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.660.053,20
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
152.789,18
711
Takse in pristojbine
9.517,30
712
Denarne kazni
105.400,70
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
48.410,78
714
Drugi nedavčni prihodki
1.343.935,24
72
KAPITALSKI PRIHODKI
32.573,37
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
32.573,37
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
640.129,78
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
640.129,78
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.396.818,95
40
TEKOČI ODHODKI
2.398.372,56
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
417.648,71
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
67.637,01
402
Izdatki za blago in storitve
1.775.334,78
403
Plačila domačih obresti
27.145,64
409
Rezerve
110.606,42
41
TEKOČI TRANSFERI
2.857.743,27
410
subvencije
186.942,06
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.606.914,91
412
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
241.243,84
413
drugi tekoči domači transferi
822.642,46
414
tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.879.480,76
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.879.480,76
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
261.222,36
431
Investicijski transferi pravnim osebam 
90.858,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
170.364,36
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)
1.139.280,91
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
662.953,00
500
Domače zadolževanje
662.953,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
180.382,66
550
Odplačila domačega dolga
180.382,66
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–656.710,57
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
482.570,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.139.280,91
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
1.638.679,00
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 656.710,57 eur.
Kot namenska sredstva se iz leta 2019 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 277.141,60 eur,
– namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 13.157,08 eur,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 16.867,56 eur,
– sredstva neporabljene omrežnine – oskrba s kanalom v višini 86.576,99 eur,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.903,06 eur,
– neporabljena sredstva okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 140.849,93 eur,
– neporabljena sredstva iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 191.108,20 eur,
– dolg. najem grobnega mesta v višini 922,50 eur.
4. člen 
Zaključni račun začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-001/2018-12
Ig, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost