Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1577. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2019, stran 3512.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je občinski svet na 11. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Braslovče za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Braslovče za leto 2019 se objavi na spletni strani www.braslovce.si.
Št. 410-6/2018-28
Braslovče, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost