Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1598. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2019, stran 3537.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), tretjega odstavka 13. člena Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (Uradni list RS, št. 36/20) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 11. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Komen za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2019 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Zaključni račun 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.299.556
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.590.698
70
DAVČNI PRIHODKI
2.721.220
700 Davki na dohodek in dobiček
2.348.712
703 Davki na premoženje
293.621
704 Domači davki na blago in storitve
75.654
706 Drugi davki
3.232
71
NEDAVČNI PRIHODKI
869.478
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
605.707
711 Takse in pristojbine
6.987
712 Globe in druge denarne kazni
35.422
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
38.070
714 Drugi nedavčni prihodki
183.292
72
KAPITALSKI PRIHODKI
256.606
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
208.413
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
48.193
73
PREJETE DONACIJE
1.878
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731 Prejete donacija iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
450.375
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
438.978
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
11.398
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.054.290
40
TEKOČI ODHODKI
1.187.971
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
395.338
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
61.907
402 Izdatki za blago in storitve
707.396
403 Plačila domačih obresti
22.330
409 Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.716.025
410 Subvencije
156.315
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
681.430
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
162.347
413 Drugi tekoči domači transferi
715.934
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.110.991
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.110.991
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
39.304
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
27.029
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.275
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
245.266
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
196.010
50
ZADOLŽEVANJE
196.010
500 Domače zadolževanje
196.010
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
162.373
55
ODPLAČILA DOLGA
162.373
550 Odplačilo domačega dolga
162.373
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
278.904
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
33.637
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–245.266
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
573.324
3. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2019 naslednje stanje:
Prenos sredstev iz leta 2018
46.493,66
EUR
Prenos sredstev iz leta 2019
1.000,00
EUR
Odhodki sredstev v letu 2019
0,00
EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 31. 12. 2019
47.493,66
EUR
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2019 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2020.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2020
Komen, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost