Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1600. Odlok o prometni ureditvi v starem vaškem jedru Štanjela, stran 3538.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16, 69/17 – popr., 54/17 in 3/18 – odl. US), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 11. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o prometni ureditvi v starem vaškem jedru Štanjela 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se urejata promet in prometna ureditev v starem vaškem jedru Štanjelu.
2. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja;
– parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča občinske ceste, namenjena parkiranju vozil, ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil;
– motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo lastnega motorja. Med motorna vozila ne spadajo tirna vozila in kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski predpisi s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov.
3. člen 
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno, je občinska uprava Občine Komen (v nadaljevanju: pristojni organ).
II. UREDITEV PROMETA IN IZDAJA DOVOLILNIC 
4. člen 
Za območje starega vaškega jedra Štanjela se šteje območje, ki obsega objekte Štanjel 1 do 39 in dostopne poti, ki vodijo do teh objektov. Območje je prikazano v grafični prilogi št. 1.
Na območju starega vaškega jedra je dovoljena maksimalna hitrost do 20 km/h.
Območje starega vaškega jedra je lahko varovano s premičnimi ali nepremičnimi fizičnimi zaporami, ki preprečujejo vožnjo vozil.
5. člen 
Promet z vozili in parkiranje v območju starega vaškega jedra je dovoljen za stanovalce, ki imajo začasno ali stalno prebivališče na tem območju ter za njihove polnoletne otroke oziroma polnoletne posvojence ter polnoletne osebe, ki so jih po zakonu dolžni preživljati (v nadaljevanju: stanovalci) in za lastnike nepremičnin v starem vaškem jedru.
Promet je dovoljen z vozili pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in drugih oseb, ki imajo registriran sedež oziroma poslovno enoto na območju starega vaškega jedra za opravljanje svoje dejavnosti ali z vozili njihovih zaposlenih.
V območju starega vaškega jedra je dovoljen promet tudi za vozila:
– Občine Komen in javnih uslužbencev Občine Komen,
– policije,
– občinskega redarstva,
– inšpekcijskih služb,
– reševalne, gasilske in pogrebne službe,
– zdravstvene in socialne oskrbe oziroma pomoči na domu,
– sanitarno-higienske in veterinarske službe,
– dejavnosti službe za zaščito in reševanje,
– vzdrževanja in čiščenja cest,
– odvoza komunalnih odpadkov,
– poštnih, telekomunikacijskih, plinskih in elektroenergetskih služb,
– avtotaksi prevozov,
– kočijažev,
– servisnih dejavnosti in komunalnih storitev,
– varovanja premoženja in oseb,
– za dostavo blaga,
– za protokolarne namene,
v času izvajanja njihove dejavnosti oziroma intervencije.
Na območju starega vaškega jedra je dovoljen promet za vozila invalidov s telesno okvaro ali boleznijo, zaradi katere je njihovo gibanje oteženo in omejeno.
6. člen 
Pristojni organ lahko dovoli promet z vozili na območju starega vaškega jedra z izdajo dovolilnice za potrebe izvajanja:
– gradbenih in obnovitvenih del,
– verskih obredov,
– občasne prodaje.
7. člen 
Za potrebe dovoza in odvoza blaga (v nadaljevanju: dostava) fizičnim ali pravnim osebam se praviloma uporabljajo funkcionalne površine ob stavbah in javne površine.
Na javnih prometnih površinah, kjer bi bil pri opravljanju dostave onemogočen promet mimo dostavnega vozila ali dostavljenega blaga, se dostava ne sme izvajati.
Če pri izvedbi dostave pride do onesnaženja javne površine, jo mora prejemnik dostavljenega blaga takoj po prevzemu blaga temeljito očistiti in na njej vzpostaviti prejšnje stanje, sicer na stroške prejemnika to odredi občinsko redarstvo.
Če pride do onesnaženja javne površine pri dostavi, ki je povezana z izvedbo prireditve, jo mora organizator prireditve temeljito očistiti in na njej vzpostaviti prejšnje stanje, sicer na njegove stroške to odredi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.
Če pride do onesnaženja javne površine ob izvajanju dejavnosti iz 6. člena tega odloka, jo mora povzročitelj temeljito očistiti in na njej vzpostaviti prejšnje stanje, sicer na njegove stroške to odredi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.
8. člen 
Župan lahko s posebnim sklepom omeji čas oziroma javne površine, v katerem oziroma na katerih je dovoljena dostava z motornimi vozili v območju starega vaškega jedra.
Motorna in priklopna vozila, ki so prirejena oziroma se uporabljajo kot priročne delavnice, skladišča ali prodajalne, se smejo zadrževati na območju starega vaškega jedra le v času in na kraju, ki sta določena v dovoljenju.
Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ.
9. člen 
Motorna vozila, ki smejo voziti ali parkirati na območju starega vaškega jedra na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 8. člena in drugega odstavka 12. člena tega odloka, morajo biti v času zadrževanja na tem območju označena z dovolilnico. Dovolilnica mora biti nameščena na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom.
10. člen 
Na javnih prometnih površinah je v območju starega vaškega jedra dovoljeno celodnevno parkiranje vsem imetnikom zelenih in modrih dovolilnic, razen na tistih površinah, ki jih določi župan s posebnim sklepom.
Za motorna in priklopna vozila, ki so prirejena oziroma se uporabljajo kot priročne delavnice, skladišča ali prodajalne, je dovoljeno na območju starega vaškega jedra parkiranje v času in na kraju, ki ga določi pristojni organ.
Na javnih prometnih površinah v območju starega vaškega jedra smejo vozila parkirati le na način, ki ne ovira drugih udeležencev v prometu.
11. člen 
Na območje starega vaškega jedra je dovoljen enkraten vstop brez dovolilnice zaradi dostave blaga, izvajanja servisnih storitev in v drugih upravičenih primerih iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka na podlagi ustreznega dokazila (spremnega dokumenta blaga, naročila servisne storitve in podobno).
12. člen 
Za večkratni občasni vstop v območje starega vaškega jedra za potrebe izvajanja storitev iz 6. člena tega odloka je mogoče pridobiti dovoljenje za nedoločen ali določen čas. Dovoljenje za večkratni občasni vstop se izda v obliki bele dovolilnice.
Najemnikom stanovanj in poslovnih prostorov za čas, krajši od enega leta, organizatorjem dlje časa trajajočih prireditev in v drugih podobnih upravičenih posamičnih primerih je na podlagi ustreznega dokazila mogoče izdati dovoljenje za večkratni občasni vstop na območje starega vaškega jedra za določen čas. Dovoljenje se izda v obliki bele dovolilnice.
13. člen 
Izvajalcu nastanitvene dejavnosti je na podlagi ustreznega dokazila mogoče za vsako nastanitveno enoto izdati po eno dovoljenje za vstop nastanjenih gostov z motornimi vozili na območje starega vaškega jedra za nedoločen čas. Dovoljenje se izda v obliki bele dovolilnice.
Proti plačilu lahko izvajalec nastanitvene enote na podlagi ustreznega dokazila za vsako nastanitveno enoto prejme po eno dovoljenje za vstop in za parkiranje nastanjenih gostov z motornimi vozili na območje starega vaškega jedra za določen čas. Dovoljenje se izda v obliki modre dovolilnice. Župan s posebnim sklepom določi ceno in veljavnost modre dovolilnice.
14. člen 
Upravičenci do dovoljenja za vstop in celodnevno parkiranje na območje starega vaškega jedra za nedoločen čas so lastniki motornih vozil, ki smejo voziti v območju starega vaškega jedra na podlagi prvega odstavka 5. člena in za katero imajo veljavno prometno dovoljenje. Dovoljenje se izda v obliki zelene dovolilnice.
Upravičenci do dovoljenja za vstop na območje starega vaškega jedra za nedoločen čas so lastniki motornih vozil, ki smejo voziti v območju starega vaškega jedra na podlagi drugega odstavka 5. člena in za katero imajo veljavno prometno dovoljenje. Dovoljenje se izda v obliki bele dovolilnice.
Upravičenec, ki je fizična oseba, dokazuje upravičenost do dovoljenja s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta in prometnega dovoljenja za motornega vozilo.
Pravne osebe, samostojni podjetniki in druge osebe, ki imajo registriran sedež oziroma poslovno enoto na območju starega vaškega jedra za opravljanje svoje dejavnosti ali lastniki nepremičnin, dokazujejo upravičenost z ustreznim dovoljenjem za opravljanje svoje dejavnosti in veljavnim prometnim dovoljenjem za motorno vozilo, zaposleni pa s potrdili o zaposlitvi veljavnim prometnim dovoljenjem za motorno vozilo.
15. člen 
Upravičenci do dovoljenja za vstop v območje starega vaškega jedra za nedoločen čas so tudi fizične osebe, ki bivajo v starem mestnem jedru, pa nimajo svojih vozil in zaradi hude bolezni, invalidnosti ali onemoglosti ne morejo voziti. Dovoljenje se izda v obliki bele dovolilnice.
Vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojnem organu lahko vloži upravičenec ali njegov skrbnik.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko uporabi le spremljevalec te osebe v primeru, da mora opraviti vožnjo v starem mestnem jedru z namenom prevoza ali nege upravičenca.
III. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV V CESTNEM PROMETU 
16. člen 
Udeleženci v cestnem prometu so dolžni upoštevati veljavno prometno ureditev iz 4. člena in 7. člena tega odloka.
Uporabniki dovoljenj so pri motornih vozilih dolžni dovolilnico namestiti na vidno mesto na armaturni plošči pod prednjim vetrobranskim steklom, v kolikor ne gre za osebno vozilo pa na vidno mesto v vozilu.
Imetniki in uporabniki dovoljenj iz 13. člena do 15. člena tega odloka so dolžni v roku 7 dni obvestiti pristojni organ občine o spremembi prebivališča ali sedeža podjetja ter druge podatke, ki so pogoj za izdajo dovolilnice ali dovoljenja.
IV. OBVEZNOSTI IN PRISTOJNOSTI PRISTOJNEGA ORGANA 
17. člen 
Pristojni organ vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6. člena, drugega odstavka 12. člena in tretjega odstavka 8. člena tega odloka, na podlagi njegovih vlog, izdaja dovolilnice in dovoljenja v skladu s tem odlokom.
Pristojni organ določi obliko in vsebino dovolilnic ter vodi evidenco izdanih dovolilnic in dovoljenj iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pristojni organ sproti obvešča nadzorni organ o izdanih dovolilnicah in dovoljenjih iz prvega odstavka tega člena ter ga obvešča o spremembah prometnega režima in prometne signalizacije na območju.
V. NADZOR 
18. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
19. člen 
Za prekršek iz tretjega, četrtega in petega odstavka 7. člena se posameznik kaznuje z globo v znesku 500 EUR, pravna oseba ali samostojni podjetnik pa z globo v znesku 1.000,00 EUR.
Za prekršek iz prvega odstavka 9. člena se posameznik kaznuje z globo v znesku 80 EUR, pravna oseba ali samostojni podjetnik pa z globo v znesku 200 EUR.
Za prekršek iz 10. člena in tretjega odstavka 15. člena se posameznik kaznuje z globo v znesku 40 EUR, pravna oseba ali samostojni podjetnik pa z globo v znesku 100 EUR.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s 15. 7. 2020.
Št. 007-7/2020
Komen, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 
Slika 1
Grafična priloga št.1: območje urejanja cestnega prometa v starem vaškem jedru v Štanjelu.

AAA Zlata odličnost