Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1619. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019, stran 3578.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. ter 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je občinski svet na 11. seji dne 18. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Straža za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2019.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki
4.579.945 EUR
II.
Skupaj odhodki
4.401.059 EUR
III.
Proračunski presežek
178.885 EUR
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil 
in prodaja kapitalskih deležev
0 EUR
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0 EUR
VI.
Prejeta minus dana posojila 
in sprememba kapitalskih deležev
0 EUR
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
2.671 EUR
VIII.
Odplačilo dolga
76.667 EUR
IX.
Sprememba stanja sredstev 
na računu
104.890 EUR
X.
Neto zadolževanje
–73.996 EUR
XI.
Neto financiranje
–178.885 EUR
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
–120.402 EUR
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 41000-3/2020-1
Straža, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost