Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1500. Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, stran 3345.

  
Na podlagi tretjega odstavka 243. člena in osmega odstavka 251. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. podrobnejši način vodenja in obvezno vsebino registra osebnih računov članov pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: register);
2. podrobnejšo vsebino potrdila o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.
2. člen 
(vodenje registra) 
(1) Register vodi upravljavec pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
(2) Register se vodi s posebno skrbnostjo in po načelu sprotnosti, tako da se podatki v register vpisujejo takoj ob nastopu dogodka, ki je predmet vnosa v register, oziroma v primeru izjemnih dogodkov takoj, ko je to mogoče.
(3) Register se vodi na način, ki zagotavlja zanesljivost, celovitost, razpoložljivost, zaupnost in sledljivost informacij in podatkov.
(4) Poleg podatkov iz tega sklepa lahko register, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, davčnih predpisov in drugih predpisov, vsebuje tudi druge podatke potrebne za izvajanje Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov. Register iz prvega stavka tega odstavka lahko vsebuje tudi dodatne podatke iz notranjih aktov upravljavca.
(5) Register se vodi tako, da je za poljubno izbrano časovno obdobje kadarkoli mogoč vpogled in izpis podatkov o:
1. posameznem članu pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: član) ali skupini članov;
2. plačilih delodajalca v korist posameznega člana ali skupine članov.
(6) Podatki v registru se hranijo najmanj 10 let, računano od dneva, ko je član uveljavil pravico iz dodatnega zavarovanja oziroma ko je član oziroma upravičenec v primeru smrti člana oziroma dediči člana uveljavili pravico do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku.
3. člen 
(elektronska podpora vodenju registra) 
(1) Register se vodi v elektronski obliki.
(2) Informacijski sistem namenjen podpori vodenja registra mora zagotavljati zanesljivost, celovitost, razpoložljivost, varnost, zaupnost in sledljivost informacij in podatkov, ki jih upravljavec obdeluje v skladu z zakonodajo, na način, da smiselno in sorazmerno glede na izpostavljenost tveganjem izpolnjuje tudi zahteve standardov in okvirov ravnanja na področju upravljanja, razvoja, varovanja in dokumentiranja informacijskih rešitev kot so ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002.
(3) Programska oprema, namenjena podpori vodenja registra in njene posodobitve, ki vplivajo na vsebino podpore vodenja registra, morajo imeti dokazilo o skladnosti programske opreme z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja vodenja registra. Za dokazilo o skladnosti šteje mnenje aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov.
(4) Upravljavec zagotavlja, da dobavitelj programske opreme oziroma drugi pogodbeni partner upravljavca zagotavlja ustrezne posodobitve računalniške programske opreme.
(5) Upravljavec zagotavlja tudi programsko in strojno opremo, ki omogoča pregledovanje in obdelavo zgodovinskih podatkov tudi v primeru, ko se ta ne uporablja več za tekočo obdelavo podatkov.
4. člen 
(vsebina registra) 
(1) Register zajema osebne račune vseh članov pokojninskega sklada.
(2) Iz osebnega računa posameznega člana morajo biti razvidni najmanj naslednji podatki:
1. podatki, potrebni za natančno identifikacijo člana;
2. predvidena upokojitvena starost člana, ki je:
a) zakonsko določena upokojitvena starost iz prvega odstavka 27. člena ZPIZ-2;
b) upokojitvena starost, ki jo določi član;
3. elektronski naslov člana, če ga je le-ta posredoval upravljavcu;
4. podatki o posameznem vplačilu, in sicer:
a) datum vplačila;
b) znesek vplačila;
c) vplačnik;
d) namen vplačila;
e) znesek vstopnih stroškov;
f) znesek čistega vplačila;
g) v primeru, da se vplačilo v pokojninski sklad preračuna v število enot premoženja tudi:
– obračunski dan;
– vrednost enote premoženja na obračunski dan;
– število enot premoženja pokojninskega sklada pridobljenih na podlagi tega vplačila;
5. podatek o skupni vrednosti privarčevanih sredstev;
6. v primeru, da se vplačila v pokojninski sklad preračunajo v število enot premoženja tudi podatek o skupnem številu enot, vpisanih na osebnem računu člana;
7. v primeru pokojninskega sklada z zajamčeno donosnostjo na čisto vplačilo tudi podatek o zajamčeni vrednosti sredstev člana.
5. člen 
(potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja) 
Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. podatke o pokojninskem skladu:
a) ime pokojninskega sklada;
b) ime in sedež upravljavca;
2. podatke o članu pokojninskega sklada:
a) ime in priimek;
b) datum rojstva;
c) enotno matično številko občana, oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
d) naslov stalnega in/ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država);
e) davčno številko;
f) oznako pokojninskega načrta;
g) številko dokumenta o pristopu oziroma številko police oziroma številko obvestila o vključitvi;
3. podatke vpisane na osebnem računu člana po stanju na dan 31. 12.:
a) skupni znesek vplačil;
b) skupni znesek vstopnih stroškov;
c) znesek izplačane odkupne vrednosti;
d) skupno vrednost privarčevanih sredstev;
e) podatek o znesku pripisanega zajamčenega donosa (samo pri pokojninskem skladu z zajamčeno donosnostjo na čisto vplačilo, katerega vplačila se ne preračunajo v število enot premoženja);
f) podatek o zajamčeni vrednosti sredstev člana po stanju na zadnji obračunski dan koledarskega leta (samo pri pokojninskem skladu z zajamčeno donosnostjo na čisto vplačilo);
4. podatke o vplačilih v koledarskem letu:
a) datum vplačila;
b) znesek vplačila;
c) vplačnik, pri čemer se pri vplačilih, ki jih je financiral delodajalec navede firmo oziroma ime delodajalca;
d) znesek vstopnih stroškov;
e) skupni znesek vplačil;
f) skupni znesek vstopnih stroškov;
g) skupni znesek ostalih stroškov, ki jih je upravljavec odtegnil iz sredstev člana;
5. podatke o donosnosti pokojninskega sklada za zadnje koledarsko leto, za obdobje zadnjih treh koledarskih let in za obdobje zadnjih petih koledarskih letih. Podatki se navedejo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno. Upravljavec ne sme navajati donosnosti za obdobja, krajša od navedenih v prvem stavku;
6. pojasnilo, da upravljavec za sklade, v katerih zagotavlja zajamčeno donosnost na čisto vplačilo, v primeru nedoseganja zajamčene vrednosti sredstev člana, oblikuje rezervacije in da so v preostalih dveh skladih obveznosti sklada v celoti pokrite s sredstvi;
7. navedba zakonsko določene upokojitvene starosti iz prvega odstavka 27. člena ZPIZ-2, pogojev za uveljavitev pravice do dodatne starostne pokojnine, določene v pokojninskem načrtu, ali upokojitvene starosti, ki jo določi član;
8. informacije o pokojninskih projekcijah na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti iz prvega odstavka 27. člena ZPIZ-2 ali upokojitvene starosti, ki jo določi član, in izjavo o omejitvi odgovornosti, v kateri je navedeno, da bi se te projekcije utegnile razlikovati od končne vrednosti pridobljenih prejemkov;
9. za člane, ki bodo v letu izdajanja potrdila dopolnili 58. leto starosti tudi pojasnilo o prihodnjih pravicah iz naslova dodatnega zavarovanja in možnostih izplačila ob rednem prenehanju dodatnega zavarovanja;
10. navedbo, kje in kako lahko član pridobi:
a) pokojninski načrt in pravila upravljanja, ki vsebujejo tudi informacije o možnostih izbire med podskladi ali kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami ter informacije o tem, kako se za posameznega člana določi naložbena politika;
b) letno poročilo pokojninskega sklada;
c) izjavo o naložbeni politiki;
d) informacije o predpostavkah, uporabljenih za izračun doživljenjske dodatne pokojnine, zlasti o uporabljeni obrestni meri, tablicah smrtnosti, stroških izplačevanja in ponudniku dodatne pokojnine;
e) informacije o pravicah iz dodatnega zavarovanja v primeru prenehanja zaposlitve;
11. obrazložitev poglavitnih sprememb v primerjavi s preteklim letom.
6. člen 
(posebne zahteve glede vplačila, na podlagi katerega član pridobi pravico do dodatne invalidske pokojnine oziroma dodatne družinske pokojnine) 
(1) Za primere iz drugega odstavka 416. člena ZPIZ-2 mora biti iz osebnega računa člana in iz potrdila o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja razviden tudi podatek o višini in datumu posameznega tovrstnega vplačila.
(2) Upravljavec pokojninskega sklada je dolžan potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja priložiti tudi poročilo o vrsti in obsegu pravic, ki izhajajo iz zavarovanja iz prejšnjega odstavka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prenehanje sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o registru osebnih računov, potrdilu o stanju na osebnem računu in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral delodajalec (Uradni list RS, št. 79/13).
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-8/2020-3
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1611-0073
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti