Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1554. Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, stran 3409.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE), uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banke), za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka), ter nadomestilom za njegovo izvajanje.
2. člen 
(unovčevanje poroštev) 
(1) Kreditna pogodba, sklenjena v skladu s 5. členom ZDLGPE, začne veljati, ko SID banka opravi pregled seznama za preverjanje pogojev iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe in banki najpozneje v treh delovnih dneh zavezujoče potrdi podelitev poroštva.
(2) SID banka izvaja posle unovčevanja poroštev, kar po tej uredbi pomeni prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in pošiljanje zahtevka ministrstvu, pristojnemu za finance, v izplačilo poroštva.
(3) SID banka opravi formalni pregled zahtevka banke za plačilo poroštva v desetih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka na podlagi:
– kreditne pogodbe, sklenjene v skladu s 5. členom ZDLGPE, in
– izjave in dokazila banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. decembra 2019, str. 1), ali
– izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.
(4) Skupaj z zahtevkom za unovčitev poroštva banka SID banki preda dokumentacijo, določeno v 5. členu te uredbe.
3. člen 
(evidenca in poziv SID banke) 
(1) SID banka vodi evidenco vnaprej rezervirane kvote za posameznega kreditojemalca na podlagi podatkov, ki jih SID banki pošljejo banke po odobritvi organa odločanja banke prek spletne storitve SID banke za izmenjavo podatkov v skladu z 8. členom te uredbe.
(2) SID banka vodi evidenco kreditnih pogodb, ki so jih banke sklenile s kreditojemalci v skladu z ZDLGPE, in prejetih popolnih zahtevkov bank ter spremlja porabo poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE. O vsakem prejetem zahtevku banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno popolnega zahtevka banke SID banka ta zahtevek skupaj s svojim pozivom za plačilo poroštva pošlje v izplačilo ministrstvu, pristojnemu za finance.
(3) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– polni naziv banke;
– polni naziv kreditojemalca;
– pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in specifikacijo zneska glede na vrsto obveznosti;
– izjavo SID banke, da je pozvani znesek v skladu s kreditnimi in poroštvenimi pogoji;
– datum roka plačila;
– transakcijski račun banke;
– številko sklica za plačilo.
(4) SID banka na svoji spletni strani objavlja podatke o trenutni porabi poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE.
4. člen 
(izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije) 
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu popolnega zahtevka banke za unovčitev poroštva in potrditve zneska za izplačilo poroštva s strani SID banke v zakonitem roku izvrši plačilo potrjenega zneska ali izroči obveznico Republike Slovenije oziroma SID banke, kot določa 9. člen ZDLGPE, če so izpolnjeni merila, pogoji in kriteriji, določeni v uredbi, sprejeti na podlagi šestega odstavka 9. člena ZDLGPE. Zahtevek banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila. Po izvršenem plačilu ministrstvo, pristojno za finance, v treh delovnih dneh od izplačila pošlje kopijo dokazila o plačilu poroštva SID banki.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se poroštvena obveznost Republike Slovenije za kreditne pogodbe, sklenjene do uveljavitve uredbe iz šestega odstavka 9. člena ZDLGPE, izpolni z denarnim izplačilom iz proračuna Republike Slovenije.
5. člen 
(preverjanje upravičenosti zahtevkov) 
(1) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva po ZDLGPE in tej uredbi ter skladnost sklenjenih kreditnih pogodb z ZDLGPE v enem mesecu po izplačanem poroštvu ali izročitvi obveznic Republike Slovenije oziroma SID banke po 9. členu ZDLGPE na podlagi:
a) kreditne pogodbe, sklenjene v skladu s 5. členom ZDLGPE;
b) v primeru kreditnih pogodb, ki so bile namenjene poplačilu obveznosti iz kreditnih pogodb, sklenjenih po 12. marcu 2020 do uveljavitve ZDLGPE, kopij teh kreditnih pogodb;
c) dokazil o ustanovljenih zavarovanjih;
d) izjave in dokazila banke, da z izplačilom poroštva banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji;
e) dokazil banke, ki jih je prejela od kreditojemalca, kot izhajajo iz četrtega in petega odstavka 5. člena ZDLGPE;
f) dokazil v skladu z odločbo Evropske komisije z dne 30. aprila 2020 (SA.57143), da je banka prenesla finančno prednost, ki izhaja iz poroštva, na kreditojemalca z znižanjem obrestne mere kredita s poroštvom v primerjavi s hipotetično obrestno mero tega kredita brez vseh kreditnih zavarovanj in da banka ni zaračunala višjih nadomestil (na primer za odobritev in vodenje kredita), kot so veljala po tarifi banke pred 12. marcem 2020.
(2) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz točke b) prvega odstavka 5. člena ZDLGPE, da ročnost kredita ne presega petih let, tako da ugotovi dejansko število dni od datuma sklenitve kreditne pogodbe do datuma zapadlosti zadnjega obroka kredita, kot je določeno v kreditni pogodbi ali morebitnih dodatkih za podaljšanje zapadlosti kredita h kreditni pogodbi.
(3) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz drugega in tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE, da najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca znaša do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati zneska stroškov dela za leto 2019, tako da ugotovi skupni znesek vseh pogodbenih glavnic, ki so jih banke prijavile v poroštveno shemo v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe, in skupni znesek vseh odloženih plačil obveznosti kreditojemalca po na novo sklenjenih kreditnih pogodbah v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK), ki so jih banke prijavile SID banki po 12. členu Uredbe o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 67/20). Ugotovljeni skupni seštevek glavnic kreditov po ZDLGPE pri vseh bankah in skupni znesek vseh odlogov plačil po na novo sklenjenih kreditnih pogodbah kreditojemalca po ZIUOPOK pri vseh bankah ne sme presegati 10 % prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019 in ne sme presegati zneska stroškov dela za leto 2019, izhajajoč iz dokazil, ki jih je kreditojemalec predložil banki po prvem odstavku 7. člena te uredbe.
(4) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva po ZDLGPE in prvega odstavka tega člena ter skladnost sklenjenih kreditnih pogodb z ZDLGPE na podlagi seznama za preverjanje pogojev iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Velja vsebina seznama za preverjanje pogojev iz Priloge 1, kakršna je veljala v trenutku sklenitve posamezne kreditne pogodbe, ki jo je banka sklenila s kreditojemalcem v skladu s pogoji iz ZDLGPE.
(5) Če SID banka iz dokumentacije, ki jo je prejela skupaj z zahtevkom banke, ne more ugotoviti vseh dejstev, potrebnih za presojo o izpolnjevanju vseh zahtev v zvezi s kreditnimi pogodbami in poroštvom Republike Slovenije iz ZDLGPE in te uredbe, pozove banko k predložitvi dodatne dokumentacije in pojasnil. Banka mora zahtevane informacije in gradiva predati SID banki v desetih delovnih dneh.
(6) Če SID banka ugotovi, da je banka kredit odobrila v nasprotju s pogoji iz ZDLGPE in te uredbe, banki pošlje zahtevek za vrnitev zneska izplačanega poroštva skupaj z zamudnimi obrestmi od dne izplačila poroštva do dne vračila izplačanega poroštva na račun Republike Slovenije.
(7) Če banka zavrne vračilo zneska izplačanega poroštva iz prejšnjega odstavka ali če banka SID banki zahtevane dokumentacije ne preda v desetih delovnih dneh, se šteje, da je banka neutemeljeno zavrnila vračilo poroštva, SID banka pa zadevo odstopi v obravnavo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije.
6. člen 
(letna premija za poroštvo Republike Slovenije) 
(1) SID banka obračunava jamstveno premijo v skladu z letnimi premijskimi stopnjami, kot jih za posamezno velikost podjetja in leto trajanja kredita določa 8. člen ZDLGPE. SID banka obračun jamstvene premije za vse kredite pošlje banki.
(2) SID banka pošlje banki prvi račun za plačilo jamstvene premije za prijavljene kredite v poroštveno shemo v mesecu, ko od banke prejme podatke o sklenjenih kreditnih pogodbah.
(3) Prva jamstvena premija se obračuna upoštevaje dejansko število dni od datuma podpisa kreditne pogodbe do konca tekočega koledarskega leta.
(4) Premija se obračuna in plačuje enkrat letno vnaprej za čas do konca posameznega koledarskega leta, pri čemer se za zadnje leto trajanja kredita pri obračunu jamstvene premije upošteva končna zapadlost kredita.
(5) Osnova za obračun prve jamstvene premije je pogodbeni znesek glavnice kredita v delu, za katerega jamči Republika Slovenija. Osnova za obračun naslednjih premij je sporočeno stanje neodplačane glavnice kredita na dan 31. decembra prejšnjega koledarskega leta v delu, za katerega jamči Republika Slovenija, pod pogojem, da je zadnji rok za črpanje kredita po kreditni pogodbi že potekel. Če do 31. decembra zadnji rok za črpanje kredita še ni potekel, je osnova za obračun premije tudi za naslednje leto pogodbeni znesek glavnice kredita v delu, za katerega jamči Republika Slovenija.
(6) Če kreditojemalec ni črpal celotnega kredita, se premija ne vrača.
(7) V primeru unovčitve poroštva za celoten kredit ob predhodnem odpoklicu kreditne pogodbe ali odpovedi poroštvu Republike Slovenije, potem ko je kredit že prijavljen v poroštveno shemo, se jamstvena premija za naslednje leto, ki sledi sporočilu banke, da se poroštvu odpoveduje, ali prejemu zahtevka banke za unovčitev poroštva za neodplačano glavnico kredita, ne obračunava, prav tako se že obračunana ali plačana premija ne vrača niti banki niti kreditojemalcu.
(8) Razen pri prvem obračunu jamstvene premije SID banka izstavi račun banki do 20. januarja za tekoče leto ter hkrati en izvod računa pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(9) Banka v osmih dneh od dneva izstavitve računa poravna obveznosti iz naslova obračunane jamstvene premije za vse kredite z nakazilom na podračun s številko 01100-6300109972 Republika Slovenija – Proračun in s sklicem 18 10995-7141220-xxxxxxLL, pri čemer je xxxxxx šestmestna oznaka identifikacijske številke računa in LL dvomestna oznaka proračunskega leta.
7. člen 
(dokumentacija kreditojemalca) 
(1) Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE kreditojemalec predloži banki letno poročilo za kreditojemalca za poslovno leto 2019 oziroma računovodske izkaze in druga ustrezna dokazila ter listine z verodostojnimi podatki o doseženih prihodkih od prodaje v letu 2019 in stroških dela kreditojemalca za poslovno leto 2019 (obračunanih in izplačanih bruto plačah). Kreditojemalec predloži banki tudi izjavo, v kateri z zneski navede:
a) ali ima sklenjene odloge plačil obveznosti po ZIUOPOK v zvezi s poroštvom Republike Slovenije po 65. členu ZIUZEOP tudi pri drugih bankah;
b) ali je za odlog plačila obveznosti po ZIUOPOK zaprosil tudi druge banke;
c) ali ima sklenjene kreditne pogodbe po ZDLGPE tudi pri drugih bankah;
d) ali je za kredit po ZDLGPE zaprosil tudi druge banke;
e) da bo banko takoj obvestil o vloženih zahtevkih za kredit po ZDLGPE pri drugih bankah.
(2) Banke pridobijo dokumentacijo in izjave iz prejšnjega odstavka za vse kredite, sklenjene v skladu z ZDLGPE.
(3) Banka s skrbnostjo dobrega strokovnjaka presoja, ali je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke, in pri tem izhaja iz dokumentacije, ki je bila na voljo ob sklenitvi kreditne pogodbe. V primeru, da je bila banka zavedena in je pri ravnanju izkazala dolžno skrbnost, za banko ni negativnih posledic, ki jih sicer določa točka b) prvega odstavka 15. člena ZDLGPE.
8. člen 
(poročanje) 
(1) Banke so dolžne z uporabo spletne storitve SID banke:
a) po odobritvi kredita v internih organih odločanja banke rezervirati prosto poroštveno kvoto iz drugega odstavka 5. člena ZDLGPE in drugega odstavka 7. člena ZDLGPE, ki jo lahko rezervirajo za največ 15 delovnih dni od odobritve v internih organih odločanja;
b) sporočiti datum sklenitve kreditne pogodbe, ki je bila odobrena pod točko a);
c) stornirati že rezervirano poroštveno kvoto, če se ne sklene kreditna pogodba, sicer se rezervirana kvota sprosti samodejno v 15 delovnih dneh po rezervaciji.
SID banka za poizvedbe in rezervacije kvote ter potrditve, ki jih vrne banki, v skladu s poslanimi podatki iz tega člena, predpiše tehnična navodila za banke, ki jih objavi na svoji spletni strani.
(2) Banke podrobne podatke o kreditnih pogodbah, sklenjenih v skladu s pogoji iz ZDLGPE, za katere so prejele potrditev za uporabo poroštvene kvote za kredit, sporočen po točki b) prejšnjega odstavka, poročajo SID banki do desetega delovnega dne po poteku meseca na način, kot ga določi SID banka. Poročilo XML vsebuje podatke, ki jih SID banka objavi na svoji spletni strani in objavi XSD-shemo. Prav tako objavi navodilo za poročanje bank in sporočanje sprememb že prijavljenih podatkov.
(3) Banka se lahko kadar koli med trajanjem poroštva odpove poroštvu Republike Slovenije tako, da pošlje storno kredita v mesečnem poročilu o sklenjenih kreditnih pogodbah, po poteku 31. decembra 2020 pa v letnem poročilu za poročanje stanja neodplačane glavnice.
(4) Banke letno poročajo SID banki do desetega delovnega dne v mesecu, ki sledi koncu koledarskega leta, za stanje na dan 31. decembra o neodplačani glavnici kreditov po kreditnih pogodbah, ki so jih s kreditojemalci sklenile v skladu s pogoji iz ZDLGPE in prijavile v poroštveno shemo. Poročilo XML vsebuje podatke, ki jih SID banka objavi na svoji spletni strani in objavi XSD-shemo. Prav tako objavi navodilo za poročanje bank in sporočanje sprememb podatkov.
(5) Banke SID banki četrtletno do desetega delovnega dne v mesecu, ki sledi četrtletju, poročajo opisno o izvedenih ukrepih za izterjavo in poteku izterjav za kreditne pogodbe, za katere je bilo unovčeno poroštvo Republike Slovenije po ZDLGPE. Banka vodi izterjavo tudi za delež terjatve Republike Slovenije po unovčenem jamstvu.
(6) V primeru začetih insolvenčnih postopkov ali postopkov likvidacije nad kreditojemalcem morajo banke obveščati SID banko o prijavah terjatev po kreditni pogodbi, ki so jih prijavile v poroštveno shemo.
(7) Banke poročajo SID banki v elektronski obliki v formatu XML po komunikacijskem kanalu za poročanje, ki je običajen pri poslovanju bank.
(8) SID banka ministrstvu, pristojnemu za finance, poroča o dodeljenih državnih pomočeh v nominalni vrednosti poroštva v skladu z zakonom, ki ureja poročanje in evidentiranje državnih pomoči.
(9) SID banka na zahtevo ministrstva, pristojnega za finance, temu preda ali vso dokumentacijo v zvezi z vsemi posli in ravnanji, ki jih izvaja na podlagi ZDLGPE in te uredbe, ali omogoči vpogled vanjo.
(10) Banka in kreditojemalec morata vso dokumentacijo v zvezi s kreditom, ki je zavarovan s poroštvom po ZDLGPE, hraniti deset let od dneva sklenitve kreditne pogodbe po ZDLGPE.
9. člen 
(izterjava in upravljanje terjatev) 
(1) Izterjavo posameznih terjatev na podlagi unovčenih poroštev in/ali upravljanje posameznih terjatev izvaja banka tudi v delu terjatve, ki je zaradi plačila prešla na Republiko Slovenijo ali SID banko, pri čemer mora pri izterjavi in upravljanju spoštovati in upoštevati morebitna prejeta navodila SID banke.
(2) Prodaja ali prenos terjatev iz prejšnjega odstavka na tretjo osebo je mogoč le s soglasjem Republike Slovenije.
(3) Če SID banka prevzame izterjavo in/ali upravljanje terjatev, mora banka SID banki odstopiti vso potrebno dokumentacijo za navedeno.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prvo poročilo bank) 
Banke pošljejo SID banki prvo poročilo o sklenjenih kreditnih pogodbah iz drugega odstavka 8. člena te uredbe do 15. julija 2020 za kreditne pogodbe, sklenjene v marcu, aprilu, maju in juniju.
11. člen 
(priloga) 
Doda se Priloga 1, ki je sestavni del te uredbe.
12. člen 
(rok za sklenitev pogodbe) 
Republika Slovenija in SID banka skleneta pogodbo iz 12. člena ZDLGPE najpozneje do 1. julija 2020.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 67/20).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-23/2020
Ljubljana, dne 24. junija 2020
EVA 2020-1611-0091
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti