Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1523. Pravilnik o uporabi objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice, stran 3367.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 10. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa način in pogoje oddajanja objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Občina) v uporabo.
2. člen 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Objekti in oprema v lasti Občine Dolenjske Toplice se lahko uporabljajo predvsem za naslednje namene:
1. kulturne, zabavne in humanitarne prireditve,
2. sestanke, seminarje, izobraževanja in predstavitve,
3. dejavnost društev,
4. sejemsko dejavnost,
5. kinematografsko dejavnost,
6. družabna, politična in druga srečanja.
Prostore, ki so na razpolago za uporabo, morebitne podrobnejše pogoje uporabe in cenik določi župan. Pravila in način uporabe posameznega objekta so določena s hišnim redom.
4. člen 
Pogoje uporabe in ceno prostorov ter opreme v lasti Občine, ki so dani v upravljanje, predpiše vodstvo upravljavca, v soglasju z županom. Za uporabo se sklene pogodba med uporabnikom prostorov oziroma opreme, upravljavcem in Občino.
IV. POSTOPEK PRIDOBITVE PRAVICE ZA UPORABO PROSTOROV IN OPREME 
5. člen 
Uporabnik prostorov oziroma opreme je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki z vlogo izkaže interes. Vloga za pridobitev pravice uporabe prostorov oziroma opreme se odda na obrazcu, ki ga predpiše župan. V vlogi uporabnik natančno opredeli prostor oziroma opremo, termin in čas uporabe ter odgovorno osebo uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo prostorov in za morebitno povzročeno škodo.
Oddati jo je možno po pošti na naslov Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, po e-pošti obcina@dolenjske-toplice.si ali osebno v sprejemni pisarni Občine.
Vlogo je potrebno oddati najkasneje 7 delovnih dni pred predvidenim terminom uporabe.
Na podlagi vloge za uporabo, Občina izda soglasje, v primeru daljših obdobij najemov, ali drugih posebnosti pa z uporabnikom sklene pogodbo o uporabi, in sicer največ za obdobje enega leta.
Uporaba se ne dovoli, če bi se z le-to kakorkoli škodovalo ugledu lokalne skupnosti ali države, če je uporabnik že uporabljal prostore oziroma opremo v nasprotju z določili tega pravilnika ali zaradi drugih utemeljenih razlogov. Med utemeljene razloge za zavrnitev štejejo tudi zapadli neporavnani računi.
6. člen 
Prednost pri uporabi ima tista stranka, ki prva vloži vlogo, na način določen v drugem odstavku prejšnjega člena. V primeru interesa za istočasno uporabo imajo prednost prireditve, dogodki in dejavnosti, ki jih organizira Občina in druge prireditve ter dogodki, ki so javno dostopni in so v javnem interesu.
7. člen 
Za čas uporabe se v primeru izvedbe dogodka šteje čas, ki ga uporabnik potrebuje za pripravo in izvedbo le-tega ter za pospravljanje po izvedenem dogodku.
V kolikor uporaba prostorov presega dogovorjen čas uporabe, zapisan v pogodbi oziroma soglasju, mora predstavnik Občine sestaviti zapisnik o dejanskem času uporabe, ki ga s podpisom potrdi tudi uporabnik. Občina po ceniku obračuna uporabo v skladu z zapisnikom. Vsaka začeta ura uporabe šteje kot polna ura.
Sprememba termina najema je možna le v soglasju s predstavnikom Občine. Sprememba termina brez soglasja predstavlja kršitev tega pravilnika.
V. UPORABNIKI, NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
8. člen 
Vsak uporabnik:
1. sme prostore oziroma opremo uporabljati izključno za namen, ki je opredeljen v soglasju oziroma pogodbi sklenjeni med Občino in uporabnikom.
2. se mora pred uporabo seznaniti z ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja oseb, varstva prostorov, požarne varnosti in z veljavnim požarnim redom ter jih pri uporabi ustrezno upoštevati.
3. mora uporabljati prostore ali opremo tako, da upošteva vse varnostne ukrepe in s svojim delovanjem ne ogroža sebe ali drugih.
4. mora glede na vrsto prireditve prijaviti oziroma pridobiti dovoljenja v skladu z zakonodajo.
5. mora, v kolikor se na prireditvi predvaja glasba, prireditev prijaviti tudi na Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic – Združenje SAZAS, v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah, Zavod za uveljavljanje pravic Izvajalcev in Proizvajalcev fonogramov Slovenije – IPF ter poravnati pripadajoče obveznosti,
6. mora v času uporabe, v kolikor le-ta ni opredeljena kot javna prireditev, poskrbeti za varnost udeležencev (požarna varnost, varstvo prostorov, oseb in osebne lastnine). Uporabnik se za navedeno zaveže s pisno izjavo. V nasprotnem primeru za varnost proti plačilu poskrbi Občina.
7. mora prostore uporabljati kot dober gospodar. V primeru poškodovanja prostorov, opreme, inventarja ali odtujitve le-tega v času uporabe, je uporabnik za to materialno in odškodninsko odgovoren. Morebitne poškodbe ali odtujitve opreme ali inventarja mora prijaviti Občini in jih odpraviti za svoj račun.
8. mora prostore zapustiti v stanju, kot so bili pred uporabo.
9. mora skrbeti za red, čistočo in varnost pred, med in po uporabi.
10. mora spoštovati vzpostavljen hišni red.
11. mora upoštevati druga navodila in zahteve Občine ali od Občine pooblaščenih oseb.
12. mora morebitno odpoved sporočiti najkasneje dva delovna dneva pred potrjenim terminom uporabe kontaktni osebi občine in na e-naslov občine (obcina@dolenjske-toplice.si) ali po pošti na naslov Občine, sicer je dolžan plačati 50 % nadomestila po veljavnem ceniku.
13. mora poravnati nadomestilo za uporabo prostora.
9. člen 
Za vse javne prireditve (ne glede na njihovo plačljivost), ki se odvijajo v veliki dvorani KKC, se izdajajo vstopnice. Le-te se izdajajo na blagajni KKC oziroma TIC, v času uradnih ur oziroma eno uro pred dogodkom. Organizator lahko organizira predprodajo pri registriranih ponudnikih prodaje vstopnic.
10. člen 
Občina je dolžna:
1. pripraviti in uporabniku izročiti v podpis pogodbo o uporabi ali soglasje,
2. prostore predati v stanju, ki bo omogočalo uporabo,
3. poskrbeti za varnost udeležencev (požarna varnost, varstvo prostorov, oseb in osebne lastnine) v primeru prireditev in dogodkov javnega značaja, v kolikor ni z uporabnikom dogovorjeno drugače.
VI. KRŠITEV DOLOČIL 
11. člen 
V primeru kršitve določb tega pravilnika, hišnega reda, pogodbe o uporabi ali soglasja, se lahko dogovor med Občino in uporabnikom prekine. O kršitvi se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik Občine in uporabnik. V primeru ponavljajočih kršitev, navkljub opozorilu Občine, se uporabniku lahko zavrne nadaljnja uporaba prostorov.
VII. NADOMESTILO ZA UPORABO 
12. člen 
Nadomestilo za uporabo (uporabnina) se zaračunava po ceniku, na podlagi pogodbe oziroma soglasja in morebitnega zapisnika o dejanskem času uporabe prostorov oziroma opreme. Občina za plačilo uporabnine izda račun, ki ga je najemnik dolžan plačati v roku 30 dni od njegove izdaje.
Sredstva, pridobljena iz naslova uporabe prostorov ter opreme, so prihodek proračuna Občine Dolenjske Toplice in so namenjena za kritje stroškov obratovanja in vzdrževanja prostorov.
Sredstva pridobljena iz naslova uporabe prostorov ter opreme v lasti Občine, ki so dani v upravljanje, so prihodki proračuna Občine in so namenjena za kritje stroškov obratovanja in vzdrževanja prostorov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika se za uporabnike, ki so pridobili soglasja o uporabi prostorov oziroma imajo že sklenjene pogodbe, le-ti uskladijo z določbami tega pravilnika.
14. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati veljavni Pravilnik o najemu Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice in ostalih objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 48/15).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2020
Dolenjske Toplice, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti