Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1555. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, stran 3444.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18 in 50/19) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov na podlagi podpornega programa v vinskem sektorju za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/419 z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2016/1149/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2016/1150/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/132 z dne 30. januarja 2020 o nujnem ukrepu v obliki odstopanja od člena 45(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede prispevka Unije k ukrepom promocije v vinskem sektorju (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 20), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/132/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/419 z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/419/EU), in
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU).«.
2. člen 
(1) V četrtem odstavku 4. člena, drugem in devetem odstavku 7. člena, prvem in tretjem odstavku 7.a člena, prvem odstavku 8. člena, tretjem odstavku 12. člena in prvem odstavku 23. člena se besedilo »Uredba 1150/2016/EU« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Izvedbena uredba 2016/1150/EU« v ustreznih sklonih.
(2) V desetem odstavku 7. člena, tretjem odstavku 9. člena, tretjem odstavku 12. člena in sedmem odstavku 17. člena se besedilo »Uredba 1149/2016/EU« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Delegirana uredba 2016/1149/EU« v ustreznih sklonih.
3. člen 
V 7. členu se trinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(13) Če se po vložitvi vloge za podporo za prestrukturiranje spremenijo dejavnosti, ki jih namerava pridelovalec izvesti s prestrukturiranjem, in se nanašajo na lokacijo, ureditev nasada (terasa ali vertikala) ali sorto vinske trte, mora pridelovalec o spremembi obvestiti agencijo do oddaje izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje. O ustreznosti spremembe odloči agencija z odločbo o vlogi iz 9. člena te uredbe. Ne glede na prvi stavek tega odstavka se za obvestilo pridelovalca o spremembi lokacije šteje podatek, ki ga agencija pridobi iz registra kmetijskih gospodarstev.«.
4. člen 
V 9. členu se v četrtem odstavku beseda »štirinajstega« nadomesti z besedo »trinajstega«.
5. člen 
V 13. členu se v drugem odstavku besedilo »najmanj 30 dni pred začetkom izvajanja posamezne dejavnosti« nadomesti z besedilom »pred vložitvijo vloge za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek odobritev agencije ni potrebna za naslednje manjše spremembe dejavnosti, če upravičenec obvestilo o spremembi predloži v roku iz prejšnjega odstavka:
– finančni transfer med posameznimi dejavnostmi iz 15. ali 19. člena te uredbe, ki ne presega 20 % prvotno odobrenih zneskov za vsako dejavnost, pod pogojem, da skupni znesek iz odobrenega programa ni presežen;
– sprememba lokacije dejavnosti, če je primerljiva z odobreno in se izvaja na istem trgu;
– spremembe prostora, stojnice, udeležencev, reklamnega gradiva, medijev in drugih vsebin, ki se štejejo za upravičene stroške iz priloge 1 in priloge 2 te uredbe, če te ne vplivajo na skupni znesek in splošne cilje odobrenega programa; oziroma
– v skladu s 3. členom Delegirane uredbe 2020/419/EU tudi spremembe ciljnega trga.«.
6. člen 
Za 25. členom se dodajo novo poglavje III.a in členi 25.a do 25.f, ki se glasijo:
»III.a ZELENA TRGATEV 
25.a člen 
(obdobje izvajanja ukrepa) 
Za izvedbo 47. člena Uredbe 1308/2013/EU se v letu 2020 izvaja ukrep zelena trgatev.
25.b člen 
(upravičenci) 
Podporo za zeleno trgatev lahko uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– izvaja zeleno trgatev na vsaj 10 % površin vinogradov, ki jih obdeluje;
– 13. marca 2020 je imel v register prijavljenih vsaj 5.000 kg grozdja letnika 2019 in prijavljene zaloge vina za leto 2019, če je v letu 2019 pridelal vino.
25.c člen 
(pogoji za pridobitev podpore) 
(1) Zelena trgatev mora biti izvedena na celotni površini vinograda, ki je kot posamezni GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
(2) Najmanjša strnjena površina, določena v skladu s prvim odstavkom 44. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU, na kateri se lahko uveljavlja podpora za zeleno trgatev, znaša 0,1 ha in ne sme biti na več kot 10 % površine zasajena s trsi, mlajšimi od štirih let.
(3) Vinogradi, na katerih se uveljavlja podpora za zeleno trgatev, morajo biti tudi v letu uveljavljanja podpore ustrezno vzdrževani v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča. Ob izvedbi zelene trgatve s kemičnimi sredstvi se lahko uporabljajo le sredstva, registrirana za ta namen v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva. Uporaba teh sredstev ne sme negativno vplivati na okolje, kar pridelovalec dokazuje z evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
(4) Zelena trgatev mora biti v celoti izvedena do 10. avgusta 2020.
25.č člen 
(višina podpore) 
(1) Višina podpore za zeleno trgatev znaša 50 % vsote neposrednih stroškov in izgube dohodka zaradi odstranitve grozdov.
(2) Neposredni stroški zaradi ročne odstranitve grozdov znašajo 780 eurov na hektar.
(3) Neposredni stroški zaradi kemične odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za kemično sredstvo in stroškov tretiranja s tem sredstvom, ki znašajo 59 eurov na hektar.
(4) Neposredni stroški zaradi mehanske odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za mehansko (strojno) odstranjevanje grozdja v tem vinogradu.
(5) Izguba dohodka zaradi odstranitve grozdov znaša 3.215 eurov na hektar.
(6) Največja višina podpore za zeleno trgatev, ki jo lahko prejme upravičenec, znaša 50.000 eurov.
25.d člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Upravičenec pošlje vlogo za dodelitev podpore po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 30. junija 2020.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva (osebno ime ali firma, davčna številka, naslov ali sedež in KMG-MID);
– podatke o vinogradu, v katerem se izvaja zelena trgatev (GERK-PID);
– podatke o uporabljeni metodi odstranitve grozdov (ročna, kemična ali mehanska).
(3) Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka so tudi naslednje izjave:
– da bo vinograd v letu uveljavljanja podpore ustrezno vzdrževan,
– da upravičenec v primeru odobritve vloge ne bo uveljavljal odškodnine na podlagi zavarovanja pridelka,
– da bo v letu po prejemu podpore za zeleno trgatev upošteval pravila o navzkrižni skladnosti in vložil zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(4) Če upravičenec kemično ali mehansko odstrani grozdje, mora najpozneje do 15. avgusta 2020 agenciji predložiti račun za kemično sredstvo ali mehansko odstranjevanje.
25.e člen 
(odločitev) 
(1) Agencija opravi kontrolo na kraju samem po izvedeni zeleni trgatvi, pri kateri preveri ustrezno vzdrževanost vinograda iz 25.c člena te uredbe, ali je zelena trgatev izvedena na celotni površini vinograda, in izmeri površino, upravičeno do podpore, določeno v skladu s prvim odstavkom 44. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU.
(2) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 30. septembra 2020.
25.f člen 
(finančne določbe) 
Če vsota upravičenih zahtevkov iz 25.d člena te uredbe presega razpoložljiva sredstva za ukrep zelene trgatve, se višina podpore iz 25.č člena sorazmerno zniža.«.
7. člen 
V 28. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
8. člen 
V prilogi 3 se doda nova, 6. točka, ki se glasi:
»6. da soglašamo, da agencija pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije vse podatke, ki jih potrebuje za potrebe vodenja upravnega postopka.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(prehodna določba za sredstva) 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 3. člena uredbe se sredstva, ki v letu 2020 niso porabljena za podporo za promocijo vina in podporo za zeleno trgatev, namenijo za ukrep krizne destilacije vina v skladu z Delegirano uredbo 2020/592/EU.
10. člen 
(prehodni določbi za ukrep promocije vina) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 11. člena uredbe in za izvedbo 2. člena Izvedbene uredbe 2020/132/EU znaša višina podpore za programe za promocijo vina na trgih tretjih držav, odobrene do 3. februarja 2021, 60 % upravičenih stroškov.
(2) Četrti odstavek 11. člena uredbe se ne uporablja za vloge, vložene v letih 2020 in 2021.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-29/2020
Ljubljana, dne 24. junija 2020
EVA 2020-2330-0046
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti