Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1553. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2019, stran 3407.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine Dravograd na 11. seji dne 18. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dravograd za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dravograd za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2019 znašajo:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
11.281.184
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.514.584
70
DAVČNI PRIHODKI
6.427.399
700 Davki na dohodek in dobiček
5.120.157
703 Davki na premoženje
1.139.714
704 Domači davki na blago in storitve
167.528
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.087.185
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.804.340
711 Takse in pristojbine
3.849
712 Denarne kazni
8.938
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.128
714 Drugi nedavčni prihodki
232.930
72
KAPITALSKI PRIHODKI
202.238
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
160.136
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. dolgoročnih sredstev
42.102
73
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.561.251
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
862.879
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.698.372
78
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
3.111
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
iz strukturnih skladov
3.111
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.615.565
40
TEKOČI ODHODKI
3.337.152
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
585.710
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.939
402 Izdatki za blago in storitve
2.420.173
403 Plačilo domačih obresti
30.752
409 Rezerve
202.578
41
TEKOČI TRANSFERI
3.664.908
410 Subvencije
259.780
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.678.710
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
334.096
413 Drugi tekoči domači transferi
1.392.322
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.309.276
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.309.276
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
304.229
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi
235.146
432 Investicijski transferi
69.083
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.334.381
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
750
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v jav. skladih in dr. os. javnega prava
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
750
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
1.800.000
500 Domače zadolževanje
1.800.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
555.000
55
ODPLAČILA DOLGA
555.000
550 Odplačila domačega dolga
555.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.245.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–88.631
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
281.559
4. člen 
Neporabljena sredstva proračunske rezerve za stanovanja v višini 96.221,13 EUR in poslovne prostore v višini 15.911,06 EUR se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve za stanovanja oziroma poslovne prostore v leto 2020.
5. člen 
Ostanek sredstev na računih konec leta 2019 v višini 192.928,33 EUR se vključi v proračun Občine Dravograd za leto 2020 kot prenesena sredstva.
6. člen 
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
7. člen 
Zaključni račun Občine Dravograd brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, priloge se objavijo na spletni strani Občine Dravograd.
Št. 410-0001/2020
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti