Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1524. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice, stran 3368.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) ter 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) in v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 19/18) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 10. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice 
NAMEN 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za objekte na območju Občine Dolenjske Toplice.
Skladno s pogoji razpisa se lahko sofinancira tudi izgradnja sekundarnega kanala za priklop na javno kanalizacijo.
UPRAVIČENCI 
2. člen 
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so na območju občine lastniki enega ali več grajenih objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za isti objekt le enkrat.
JAVNI RAZPIS 
3. člen 
Sredstva za postavitev MKČN v Občini Dolenjske Toplice se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje pridobitve sredstev.
Če proračun občine za tekoče leto ni sprejet ali ne zagotavlja sredstev za izvajanje sofinanciranja po tem pravilniku, se pravilnik ne izvaja.
4. člen 
Javni razpis se najavi v občinskem glasilu, objavi pa na občinski spletni strani. V javnem razpisu se določi najmanj:
– naziv in sedež občine,
– pravno podlago za izvedbo razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili (navedbo naselij oziroma hišnih št., kjer ni možen priklop na javno kanalizacijo ipd.),
– okvirna višina sredstev,
– določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena,
– rok in naslov vložitve vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
POSTOPEK 
5. člen 
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija je imenovana za obdobje proračunskega financiranja za namene iz tega pravilnika.
Naloge komisije:
– odpiranje in pregled vlog,
– ocena upravičenosti vlog,
– priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
– druge naloge, povezane z uspešno izvedbo razpisa.
O predlogu za dodelitev sredstev, ki ga pripravi komisija, se odloči z upravno odločbo.
VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI 
6. člen 
Višina sofinanciranja MKČN za posamezen objekt v katerem ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče znaša največ do 1.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja MKČN za posamezen objekt za občane Občine Dolenjske Toplice, ki v objektu nimajo stalnega prebivališča znaša največ 800,00 EUR.
Višina sofinanciranja MKČN za posamezen objekt za ostale upravičence znaša največ 500,00 EUR.
Sofinanciranje ne sme presegati 50 % investicijske vrednosti MKČN z DDV.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe, oziroma več stanovanjskih hiš na skupno MKČN, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše, oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno MKČN, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
UPRAVIČENI STROŠKI 
7. člen 
Upravičeni stroški so: stroški nakupa MKČN velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od dne sprejetja proračuna za leto, za katerega se izvaja razpis po tem pravilniku.
POGOJI IN OMEJITVE 
8. člen 
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– MKČN mora biti v skladu z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– MKČN mora biti izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti v skladu z 19. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– ob vlogi je potrebno predložiti potrdilo izvajalca javne službe o ustreznosti in velikosti MKČN ter soglasje izvajalca javne službe o potrditvi lokacije umestitve MKČN glede na drugo in tretjo alinejo tega člena. Ob zahtevku za izplačilo pa je potrebno poleg analiznih izvidov, izdanih s strani akreditiranega laboratorija priložiti še Poročilo o prvih meritvah, potrjenih s strani izvajalca javne službe;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 2. 2015) in pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– lastnik MKČN med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave, pri pooblaščenem izvajalcu naroči prve meritve in izpolni poročilo o prvih meritvah – Priloga 2 (5. člen, 6. točka Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015)) priloženi analizni izvid pa mora, kot dokazilo, posredovati na Komunalo Novo mesto d.o.o. in Občino Dolenjske Toplice;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev MKČN;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
– upravičenci morajo na svoje stroške zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za namen, ki ga opredeljuje ta pravilnik, do sredstev po tem pravilniku ni upravičen;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Dolenjske Toplice.
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 
9. člen 
Upravičenci za izplačilo sredstev vlagajo zahtevke.
Upravičenci na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami zahtevanimi v javnem razpisu.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, kar se izkaže s potrdilom plačilne organizacije o plačilu računa.
KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dolenjske Toplice po tem pravilniku, nadzoruje imenovana komisija in Nadzorni odbor Občine Dolenjske Toplice.
11. člen 
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/17, dne 27. 10. 2017.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2020
Dolenjske Toplice, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti