Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota, stran 3394.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/12) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 12. seji dne 18. junija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota 
1. člen 
V Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/12; v nadaljevanju Odlok) se pri tarifni številki 5, za točko 5.1.2., doda nova točka 5.1.3., ki se glasi:
»5.1.3.; v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 se določi polovična vrednost točk in sicer za tarifo 5.1.1. vrednost 2,5 točk in za tarifo 5.1.2. vrednost 1,75 točk.«
2. člen 
Za 12. členom Odloka se dodajo novi 12.a člen, 12.b člen, 12.c člen, 12.d člen, 12.e člen in 12.f člen, ki se glasijo:
»12.a člen 
Za uresničevanje ciljev občine iz točke 5.1.3. se sredstva po tem Odloku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), ki se uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.
12.b člen 
Do pomoči po tem Odloku niso upravičeni subjekti, ki:
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine in države,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
12.c člen 
(1) Pomoči de minimis po tem Odloku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013, ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– družbah, ki z upravičencem tvorijo enotno podjetje ter
– združitvi ali razdelitvi podjetij.
(2) Pomoči de minimis se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi. Pomoč prav tako ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni tovorni promet.
(4) Mestna občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352, 24. 12. 2013) ter o znesku »de minimis« pomoči.
(5) Mestna občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
12.d člen 
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(3) Pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(4) Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000).
(5) Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istomi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za iste ukrepe za financiranje tveganja.
12.e člen 
(1) Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo z odločbo in dovoljenjem za posebno uporabo javne površine in se šteje da je pomoč dodeljena z dnevom zapadlosti enkratnega zneska za plačilo občinske takse.
(2) Kontrolo nad izvajanjem odločbe in dovoljenja opravlja pristojni občinski upravni organ.
12.f člen 
V primeru, da se ugotovi:
– da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila ali
– da prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ali
– da prejemnik pomoči ob oddaji vloge ni dal pravih podatkov oziroma je dal zavajajoče izjave ali
– da se ugotovi, da prejemnik redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov ali
– da je davčni dolžnik,
je mestna občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva izdaje odločbe dalje.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2020-2(530)
Murska Sobota, dne 18. junija 2020
 
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti