Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1531. Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov v uporabo, stran 3382.

  
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju ZŠpo-1) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 11. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov v uporabo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja način oddajanja športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov (v nadaljevanju: prostorov), ki so v lasti Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) v uporabo, upravičence uporabe, višina uporabnine, način plačila uporabnine ter način porabe sredstev uporabnine.
(2) Pravilnik se nanaša na sledeče prostore, ki so v upravljanju
– Osnovne šole Kanal (v nadaljevanju: prostori OŠ Kanal):
– Večnamenska dvorana Kanal 
– Športna dvorana Kanal 
– Učilnice do 30 m2
– Učilnice nad 30 m2
– Računalniška učilnica 
– Avla 
– Jedilnica 
– Prostor opremljen z Avdio-video opremo 
– Zunanje površine z vključenim športnim igriščem pri OŠ Kanal 
in
– Osnovne šole Deskle (v nadaljevanju: prostori OŠ Deskle):
– Telovadnica Osnovna šola Deskle 
– Učilnice do 30 m2
– Učilnice nad 30 m2
– Računalniška učilnica 
– Avla 
– Jedilnica 
– Prostor opremljen z Avdio-video opremo 
– Zunanje površine z vključenim športnim igriščem pri OŠ Deskle. 
II. NAČIN ODDAJE V UPORABO IN UPRAVIČENCI 
2. člen
Prostori se oddajajo v uporabo:
– osnovnim šolam in vrtcem s sedežem v Občini Kanal za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti (obvezni in razširjen program šole) v skladu z zakonom,
– športnim klubom in društvom, ki izvajajo letni program športa v Občini Kanal ob Soči,
– drugim uporabnikom (raznim klubom in društvom, ki ne spadajo v prejšnjo alinejo tega člena, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter raznim skupinam za potrebe športnih dejavnosti in organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev).
3. člen
(1) Prednostna uporaba športnih prostorov je zakonsko določena glede na uporabnike, ki v svoje programe vključujejo učence vzgojno-izobraževalnih zavodov ter na stopnjo prioritete posameznega športnega programa. Kot uporaba se štejejo treningi oziroma vadbe in tekmovanja.
(2) Prednostno pravico uporabe športnih prostorov v občini imajo sledeči uporabniki: 1) Javni vzgojno-izobraževalni zavodi (Osnovna šola Kanal in Osnovna šola Deskle), ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru vzgojno izobraževalnega procesa, 2) Športna društva, ki izvajajo letni nacionalni program športa, 3) Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa in so registrirana na območju Občine Kanal ob Soči ter 4) Športne aktivnosti, kulturne in druge prireditve društev, klubov, zavodov, organizacij, fizičnih in pravnih oseb ter raznih registriranih skupin, in sicer po naslednjem vrstnem redu programov:
I. prioriteta:
Javnoveljavni program zavodov otrok in mladine s področja vzgoje in izobraževanja (vadba in tekme);
II. prioriteta:
Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v športnih društvih in športnih zvezah, registriranih v Republiki Sloveniji, ki jih v javnem interesu sofinancira občina (vadba in tekme);
III. prioriteta:
Program kakovostnega in vrhunskega športa v športnih društvih, ki jih v javnem interesu sofinancira občina (vadba in tekme);
IV. prioriteta:
Programi športne rekreacije, ki jih v javnem interesu sofinancira občina (vadba);
V. prioriteta:
Drugi programi športa v občini;
VI. prioriteta:
Izvajanje kulturnih prireditev, ki jih izvajajo društva in druge ustanove s sedežem v občini;
VII. prioriteta:
Izvajanje dobrodelnih prireditev humanitarnih, športnih in drugih društev registriranih v občini;
VIII. prioriteta:
Izvajanje zabavnih (komercialnih) prireditev kulturnih, športnih in drugih društev ter organizacij, ki izvajajo turistične in gospodarske dejavnosti za dobrobit občine.
(3) Pri razdelitvi terminov je potrebno prednostno upoštevati tudi primernost prostorov za posamezno vrsto športa in tekmovalno obdobje.
(4) Prednostna uporaba prostorov se nanaša na obdobje od 1. 9. do 24. 6. oziroma do vključno zadnjega dne šolskega leta ter na termin od ponedeljka do petka od 7. ure do 16. ure v času šolskega pouka, izjemoma po predhodnem dogovoru z upravljavcem pa tudi v drugem terminu.
(5) V času, ko se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne opravlja oziroma izvaja, to je v obdobju t.i. poletnih počitnic med 25. 6. in 31. 8. ter ko ne gre za prednostno uporabo prostorov, se zunanje površine z vključenim športnim igriščem pri OŠ Kanal in pri OŠ Deskle lahko uporabi katerikoli dan oziroma dneve v tednu za organizacijo raznih prireditev, ob pogoju predhodnega dogovora z upravljavcem ter lastnikom, ki se lahko sklene kadarkoli v navedenem obdobju, ko se ne opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja.
(6) Če se prostor izprazni ali ga dotedanji uporabnik preneha uporabljati ali sploh ni zaseden ali ne gre za izjeme v posebnih primerih kot je navedeno v petem odstavku tega člena, se objavi javni poziv za zbiranje vlog za uporabo tega prostora.
4. člen 
(1) Organizator športne vadbe oziroma športne ali druge prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
(2) Uporabniki so dolžni upoštevati tudi požarni red. V času uporabe prostorov odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno uporabo prostorov, na javnih prireditvah pa morajo zagotoviti svojo varnostno službo oziroma redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.
(3) Upravljavec ne odgovarja za poškodbe igralcev, gledalcev in nastopajočih oziroma uporabnikov pri uporabi prostorov, ki bi nastale ob treningih, tekmah, prireditvah oziroma dovoljeni uporabi.
(4) Uporabniki prostorov z razno opremo, ki je del uporabljenih prostorov, so dolžni pred začetkom uporabe oziroma vsakokratne uporabe prostora z opremo, preveriti njihovo stanje in takoj pisno obvestiti upravnika o morebitni pomanjkljivosti oziroma škodi, sicer za navedeno pomanjkljivost oziroma škodo prevzamejo odgovornost.
(5) Za povzročeno škodo v prostorih z opremo, ki je del prostora v času uporabe le-tega, odgovarjajo sami uporabniki prostorov. O povzročeni škodi so dolžni takoj pisno obvestiti upravnika. Povzročeno škodo so dolžni povrniti ali odpraviti praviloma v roku treh dni od dneva povzročitve škode.
5. člen 
(1) Pogoje uporabe prostorov, za katere je opredeljena prednostna uporaba, določi oziroma organizira upravljavec, ki je dolžan do 1. julija na spletnih straneh občine in na svojih spletnih straneh objaviti razpis in razpisne pogoje, na podlagi katerih se določijo kriteriji za oddajo vloge za dodelitev termina potencialnemu uporabniku. Zainteresirani uporabnik je dolžan vložiti vlogo za uporabo prostorov, ki je del razpisne dokumentacije, na podlagi katere se uporabnikom dodeljuje posamezni termin v prostorih, najkasneje do 1. avgusta (v enem mesecu od objave razpisa). Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, upravljavec mora v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti vložniku rok, v katerem jo mora popraviti. Zahtevo v obliki dopisa za odpravo pomanjkljivosti se pošlje vložniku. Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so pomanjkljivosti odpravljene. Če stranka v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, organ s sklepom zavrže vlogo. Vloge, prispele po roku za oddajo se upoštevajo le v primeru, ko termini po dodelitvi uporabnikom z ustrezno izpolnjenimi vlogami niso zasedeni. Brez oddane vloge ni možno dobiti v uporabo termina. Zainteresirani uporabniki morajo biti o dodeljenih terminih obveščeni najkasneje do 25. avgusta.
(2) Za uporabo prostorov kot so razne učilnice, avle, jedilnice in prostori z avdio-video opremo ter zunanje površine z vključenim športnim igriščem, zbira upravljavec prijave skozi vse leto, in sicer za čas možne uporabe, ko navedeni prostori niso prednostno zasedeni oziroma ko se v njih ne opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja. Prostori, ki so bili pridobljeni oziroma zgrajeni namensko za izvajanje določenih športnih, kulturnih in drugih društvenih dejavnosti, se oddajajo uporabnikom v skladu z namenom zgrajenih prostorov oziroma na podlagi razpisa in je njihova uporaba prednostno opredeljena.
(3) Kadar je uporabnik občan ali skupina občanov, ki niso organizirani kot društvo, mora vlagatelj v vlogo namesto naziva vlagatelja napisati ime, priimek in naslov ter telefonsko številko osebe, ki skupino predstavlja in odgovarja za uporabo prostorov. Vlogi je potrebno priložiti seznam vseh članov skupine, ki bo prostor uporabljala, z naslovi bivališča.
6. člen 
V primeru več prijav najema prostorov, za katere je opredeljena prednostna uporaba za isti termin, se določi prednostni vrstni red. Prednostni vrstni red uporabe prostorov se določa po navedenem kriteriju točkovanja:
Kriterij
Točke
Društvo in klub s sedežem v občini 
50
Fizičnim in pravnim osebam iz občine (imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči)
20
Število vadečih 
1 točka/vadečo osebo (max. 25 točk)
Število mesecev vadbe 
10 točk/mesec
Uporaba telovadnice več kot 5 let 
20
Program, vključen v občinski letni program športa 
15
Funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in specifičnost športne panoge
15
Funkcionalnost drugega prostora glede na vrsto in specifičnost potrebe zainteresirane osebe
15
Panoga, ki se še ni organizirala v občini
20
7. člen 
Praviloma se prostori uporabljajo do 22. ure, oziroma v skladu s sprejetim urnikom upravljavca. Redna vadba poteka med tednom od ponedeljka do petka. Društva in klubi, ki izvajajo program vrhunskega in kakovostnega športa, uporabljajo prostore za vadbo in tekmovanja v skladu s svojim programom in dogovorom z upraviteljem tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času šolskih počitnic. Po potrebi se za takšen način uporabe lahko dogovorijo tudi drugi uporabniki.
8. člen
(1) Sprememba ali odpoved termina je dovoljena le izjemoma in z upravičeno utemeljitvijo ter dokazili, kar pomeni, da so resnično nastale okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti ter so onemogočale ali uporabniku ali upravljavcu uporabo oziroma izvedbo termina.
(2) Uporabnik mora biti o spremembi ali odpovedi termina obveščen najkasneje 3 dni pred terminom.
(3) Upravljavec mora biti o spremembi ali odpovedi termina obveščen najkasneje 3 dni pred terminom, v nasprotnem primeru se plača uporabnino.
9. člen 
Upravljavci prostorov so dolžni posredovati občini:
– urnik oddaje prostorov,
– prvi delovni dan v mesecu seznam uporabnikov in število ur uporabe telovadnice v preteklem mesecu.
III. NAČIN DOLOČANJA UPORABNINE TER UPORABA LE-TE 
10. člen
(1) Uporabnina se lahko določi izkustveno ali s cenitvijo, pri čemer je potrebno upoštevati, da se z njo pokrijejo obratovalni stroški in stroški manjših vzdrževalnih del. Uporabnina se plača na podlagi izstavljenega računa.
(2) Načeloma se za uporabo prostorov iz drugega odstavka prvega člena tega pravilnika obračuna uporabnina v skladu z veljavnim cenikom Občine Kanal ob Soči, ki je priloga predmetne pogodbe, razen za prvi in drugi prednostni skupini uporabnikov iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ter za humanitarna društva, ki imajo pravico do brezplačne uporabe.
(3) Prostore iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika se odda v brezplačno uporabo prvi in drugi prednostni skupini uporabnikov iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika. Ostalima dvema skupinama se obračuna uporabnina v skladu z veljavnim cenikom Občine Kanal ob Soči, ki je priloga predmetnemu Pravilniku.
(4) Uporabniki morajo tudi za izvajanje programov izven obsega odobrenih ur na razpisu za šport plačevati uporabnino po ceniku neposredno občini, ki uporabniku izstavi račun na podlagi pogodbe o uporabi prostorov ter seznama uporabnikov in števila ur uporabe telovadnice, prejetega od upravljavca.
(5) Občina lahko sredstva, pridobljena iz naslova oddaje prostorov v najem, porabi najprej za plačilo stroškov uporabe prostorov, ostalo za plačilo materialnih stroškov za potrebe sanacije, nadalje za potrebno investicijsko vzdrževanje ter dvig standarda pogojev za šport. Izjemoma v skladu z veljavnimi predpisi lahko občina sredstva, pridobljena iz uporabnin, porabi za druge namene.
11. člen 
Občina in upravljavci (v imenu zavoda) sklenejo z uporabniki pogodbo o uporabi prostorov (tripartitna pogodba). V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika določi tudi odgovorno osebo uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo prostorov z opremo, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov.
12. člen 
Za oddajanje prostorov v zabavne in komercialne namene je odgovoren upravljavec, ki je zavezan k spoštovanju vsebine predmetnega pravilnika ter hišnega reda in ostalih pravil. Pred organizacijo prireditve morajo lastnik, upravljavec in naročnik skleniti pogodbo o uporabi.
13. člen 
(1) Občina izstavlja račune za plačilo uporabnine, v katerem mora biti obvezno neveden uporabnik, število ur uporabe in cena.
(2) Rok plačila je 30 dni.
(3) Lastnik in upravljavec lahko pogodbo z uporabnikom prekineta:
– če uporabnik ne uporablja prostorov v terminih, za katere je sklenil pogodbo,
– če se kršijo pravila hišnega reda, pogodba o uporabi ali drugi predpisi,
– če uporabnik dolguje plačilo za uporabo prostorov za dva meseca in tudi po opominu ne poravna obveznosti v roku treh dni.
14. člen 
(1) Uporabnina se obračunava po veljavnem ceniku občine, objavljenem na spletni strani občine ali na krajevno običajen način.
(2) Uporabnina se enkrat letno, najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta, uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Ugotovitveni sklep o novi višini uporabnine sprejme občinski svet.
15. člen 
Za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, nedeljah in praznikih) določi višja uporabnina, ki je določena v ceniku.
16. člen 
Cenik uporabe objektov v lasti občine sprejme občinski svet in je priloga tega pravilnika. Sredstva, pridobljena z oddajanjem prostorov v uporabo se lahko porabijo v skladu s petim odstavkom 10. člena tega Pravilnika.
17. člen 
Upravljavci morajo voditi evidenco o uporabnikih prostorov. Iz evidence morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– ime in priimek odgovorne osebe uporabnika,
– navedbo trenerja s kontaktnimi podatki ter njegov podpis na evidenčnem listu,
– datum uporabe koriščenja prostorov,
– število udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
IV. KONČNE DOLOČBE 
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo (Uradni list RS, št. 3/09).
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2020-13
Kanal ob Soči, dne 18. junija 2020
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti