Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1547. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2020, stran 3402.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF) in 118. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 8. redni seji dne 16. junija 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2020 (Uradni list RS, št. 17/19) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2020
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.453.575,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.026.943,00
70
DAVČNI PRIHODKI
13.911.665,00
700 Davki na dohodek in dobiček
12.764.465,00
703 Davki na premoženje
831.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
316.200,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.115.278,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.310.880,00
711 Takse in pristojbine
15.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
38.100,00
714 Drugi nedavčni prihodki
750.798,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.035.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. sred.
985.000,00
73
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.390.632,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.287.560,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU 
103.072,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.482.162,06
40
TEKOČI ODHODKI
4.523.604,28
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.098.380,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
179.990,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.879.723,23
403 Plačila domačih obresti
60.000,00
409 Rezerve
305.511,05
41
TEKOČI TRANSFERI
6.604.604,00
410 Subvencije
37.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.404.900,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
642.288,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.520.416,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.032.353,78
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.032.353,78
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
321.600,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
199.040,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
122.560,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.028.587,06
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
763,43
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
763,43
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443+444)
0,00
44
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0,00
VI..
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
763,43
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
977.250,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
977.250,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
674.050,39
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
674.050,39
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–724.624,02
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
303.199,61
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.028.587,06
Stanje sredstev 31. 12.
724.624,02
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 8. člena, tako da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 277.641,05 EUR.«
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do višine 977.250,00 EUR, in sicer v višini 307.250,00 EUR pri državnem proračunu za projekte, prijavljene za sofinanciranje po 23. členu zakona o financiranju občin in do 670.000,00 EUR pri poslovni banki ali drugi finančni organizaciji za financiranje investicijskih projektov na področju komunalne infrastrukture, predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, kulture in športa.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0005/2019(220)
Šentjur, dne 16. junija 2020
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti