Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, stran 3404.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13, 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 12. seji dne 11. junija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 (Uradni list RS, št. 25/19) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI
13.203.806,41
TEKOČI PRIHODKI
11.602.436,24
70
DAVČNI PRIHODKI
10.104.954,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.401.904,00
703 Davki na premoženje
429.550,00
704 Domači davki na blago in storitve
273.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.497.482,24
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.228.454,53
711 Takse in pristojbine
11.000,00
712 Denarne kazni
12.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
59.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
187.027,71
72
KAPITALSKI PRIHODKI
211.334,51
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
82.421,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev
128.913,51
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.390.035,66
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.168.921,18
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
221.114,48
II.
SKUPAJ ODHODKI
17.056.857,40
40
TEKOČI ODHODKI
3.925.721,66
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
626.883,71
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
101.540,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.910.411,02
403 Plačila domačih obresti
29.086,20
409 Sredstva, izločena v rezerve
257.800,73
41
TEKOČI TRANSFERI
5.353.703,13
410 Subvencije
186.400,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.380.438,87
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
279.022,99
413 Drugi tekoči domači transferi
2.507.841,27
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.569.041,52
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.569.041,52
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
208.391,09
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
57.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
151.391,09
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3.853.050,99
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–3.823.964,79
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
2.323.011,45
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
750 Prejeta vračila danih posojil
1.999,68
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
2.489.666,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.489.666,00
500 Domače zadolževanje
2.489.666,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
445.689,22
55
ODPLAČILA DOLGA
445.689,22
550 Odplačila domačega dolga
445.689,22
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.807.074,53
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
2.043.976,78
XI.
NETO FINANCIRANJE
3.853.050,99
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
1.807.074,53
«.
2. člen 
V drugem stavku prvega odstavka 14. člena se številka »100.000,00« nadomesti s številko »155.000,00«.
3. člen 
(1) V 19. členu se v drugem odstavku številka »2.780.322,00« nadomesti s številko »2.489.666,00«.
(2) V tretjem odstavku se številka »536.822,00« nadomesti s številko »388.166,00«.
4. člen 
(1) V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poroštvo iz prejšnjega odstavka se v letu 2020 izda Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče za zadolžitev do skupne višine glavnic 120.000,00 EUR za namen kritja stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja v Tolminskih koritih, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe s fiksno letno obrestno mero največ 4,00 % ali spremenljivo letno obrestno mero največ 6-mesečni EURIBOR + 3,80 % in odplačilno dobo posojila največ dvainsedemdeset mesecev od dneva sklenitve posojilne pogodbe.«.
(2) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva v imenu občine sklepa župan.«.
5. člen 
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Soglasja iz prejšnjega odstavka se v letu 2020 izda:
1. Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče za zadolžitev do skupne višine glavnic 120.000,00 EUR za namen in pod pogoji, določenimi v prvem odstavku prejšnjega člena;
2. Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče za zadolžitev do skupne višine glavnic 80.000,00 EUR za namen kritja stroškov digitalizacije kulturne dediščine, skladno s prijavo na »Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021«, in za zadolžitev do skupne višine glavnic 20.000,00 EUR za namen kritja stroškov promocije turistične ponudbe, skladno s prijavo na »Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020«, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe s fiksno letno obrestno mero največ 3,00 % in odplačilno dobo posojila največ do 31. decembra 2021;
3. Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče za zadolžitev do skupne višine glavnic 20.000,00 EUR za namen kritja stroškov projekta »Pristop k integriranemu rekreacijsko ekološkemu upravljanju reke Soče« in za zadolžitev do skupne višine glavnic 40.000,00 EUR za namen kritja stroškov projekta »Z inovativnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi«, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe s fiksno letno obrestno mero največ 3,00 % in odplačilno dobo posojila največ do 30. junija 2022;
4. javnemu zavodu Posoški razvojni center za zadolžitev do skupne višine glavnic 60.840,00 EUR za namen kritja stroškov tekočega poslovanja javnega zavoda, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe s fiksno letno obrestno mero največ 2,50 % in odplačilno dobo posojila največ dvanajst mesecev od dneva sklenitve posojilne pogodbe; in
5. Komunali Tolmin, javno podjetje, d.o.o. za zadolžitev do skupne višine glavnic 173.310,00 EUR za namen kritja stroškov tekočega poslovanja javnega podjetja in izvajanja gospodarskih javnih služb, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe s fiksno letno obrestno mero največ 2,50 % in odplačilno dobo posojila največ dvanajst mesecev od dneva sklenitve posojilne pogodbe.«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2019
Tolmin, dne 12. junija 2020
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti