Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1508. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, stran 3352.

  
Na podlagi druge in tretje alineje petega odstavka 284. člena, sedmega odstavka 285. člena, enajstega odstavka 313. člena in drugega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada 
1. člen 
V Sklepu o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13, 90/14, 12/17, 77/17 in 59/19) se v 1. točki prvega odstavka besedilo »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 40/17 in 65/17« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19«.
2. člen 
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(poročanje o napaki pri izračunu čiste vrednosti sredstev) 
(1) Če je bila pri izračunu čiste vrednosti sredstev ugotovljena napaka, upravljavec takoj, ko je to mogoče, pošlje poročilo o napaki pri izračunu čiste vrednosti sredstev.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. datum nastanka in datum ugotovitve napake;
2. podatke o pravilni in napačni čisti vrednosti sredstev;
3. vzrok za nastanek napake;
4. datum odprave oziroma predvideni datum odprave napake v poslovnih knjigah in opis načrtovanih aktivnosti za odpravo napake;
5. ocene zneskov, ki jih bo treba povrniti članom ali vzajemnemu pokojninskemu skladu zaradi napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev;
6. opis ukrepov, sprejetih z namenom, da ne bi več prihajalo do takšnih napak.
(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka predhodno potrdi skrbnik vzajemnega pokojninskega sklada.«.
3. člen 
V II. poglavju priloge 2 k sklepu se pri postavki »F0800 Drugi lastniški kapital« črta besedilo:
»Pod to postavko upravljavec poroča o naložbah v družbe tveganega kapitala, in sicer ne glede na pravnoorganizacijsko obliko družbe.«.
4. člen 
V III. poglavju priloge 2 k sklepu se besedilo šifranta »314. Vrsta naložbe« spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se dvomestna šifra vrste naložbe, in sicer:
– šifre od 01 do 07 in od 20 do 22 so namenjene za izpolnjevanje pri postavkah kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (instrumenti denarnega trga), dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in delnice, razen enot premoženja oziroma delnic kolektivnih naložbenih podjemov;
– šifra 11, šifre od 17 do 19 in šifra 50 pri postavki enote premoženja oziroma delnice odprtih kolektivnih naložbenih podjemov;
– šifra 30 pri postavki nefinančna sredstva;
01 Vrednostni papirji iz 1. do 4. točke prvega odstavka 237. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3)
02 Instrumenti denarnega trga iz 1. do 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
03 Instrumenti denarnega trga iz 8.b in 8.č točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
04 Instrumenti denarnega trga iz 8.c in 8.d točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
05 Drugi prenosljivi vrednostni papirji iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3
06 Drugi instrumenti denarnega trga iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3
07 Zadolžnice
11 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – usklajeni z direktivo UCITS
17 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z direktivo UCITS, s strategijo sklada zasebnega kapitala
18 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z direktivo UCITS, s strategijo nepremičninskega sklada
19 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z direktivo UCITS, druge strategije
20 Zaprti investicijski skladi, s strategijo sklada zasebnega kapitala
21 Zaprti investicijski skladi, s strategijo nepremičninskega sklada
22 Zaprti investicijski skladi, druge strategije
30 Naložbene nepremičnine
50 ELTIF, EuVECA ali EuSEF
V primeru, da gre za naložbo, ki je prodana po pogodbi o začasni prodaji se poleg dvomestne šifre naložbe vpiše črka R.
V primeru, da gre za naložbo ki je posojena v poslih posojanja vrednostnih papirjev se poleg dvomestne šifre naložbe vpiše črka P.
V primeru, da gre za instrument, ki ga izda ali za katerega jamči Evropska investicijska banka v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe se poleg dvomestne šifre naložbe vpiše črka E.«.
V šifrantu »325. Znesek nakupa« se črta besedilo:
»V okviru postavke F0800 MATRIKE/PSTR se vnese znesek vložka v družbo tveganega kapitala.«.
V šifrantu »326. Znesek prodaje« se črta besedilo:
»V okviru postavke F0800 MATRIKE/PSTR se vnese znesek unovčitve vložka v družbo tveganega kapitala.«.
V šifrantu »331. Oznaka izdajatelja« se črta besedilo:
»V primeru, da gre za naložbo v tvegani kapital upravljavec navede matično številko družbe tveganega kapitala iz Poslovnega registra Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(uporaba sklepa) 
(1) Za vzajemne pokojninske sklade in krovne pokojninske sklade, za katere morajo upravljavci pokojninske načrte in pravila upravljanja uskladiti v skladu s 137. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2G), se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe te uskladitve.
(2) Za Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe uskladitve iz prvega odstavka 136. člena ZPIZ-2G.
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 00702-7/2020-2
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1611-0082
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti