Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1530. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020, stran 3381.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 11. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se spremeni 1. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.282.978
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.731.815
70
DAVČNI PRIHODKI
5.197.110
700 Davki na dohodek in dobiček
4.396.556
703 Davki na premoženje
681.160
704 Domači davki na blago in storitve
119.394
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.534.705
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
818.505
711 Takse in pristojbine
2.500
712 Denarne kazni
3.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.000
714 Drugi nedavčni prihodki
666.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
33.302
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
33.302
73
PREJETE DONACIJE
17.489
730 Prejete donacije iz domačih virov
17.489
74
TRANSFERNI PRIHODKI
500.372
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
425.448
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
74.924
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.822.766
40
TEKOČI ODHODKI
2.977.289
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
571.797
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
90.782
402 Izdatki za blago in storitev
2.299.475
403 Plačila domačih obresti 
35
409 Rezerve
15.200
41
TEKOČI TRANSFERI
3.165.267
410 Subvencije
406.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
714.199
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
428.407
413 Drugi tekoči domači transferi
1.616.661
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.620.280
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.620.280
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
59.930
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
49.606
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.324
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–539.788
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
27.958
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
505.471
50
ZADOLŽEVANJE
505.471
500 Domače zadolževanje
505.471
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
59.904
55
ODPLAČILO DOLGA
59.904
550 Odplačilo domačega dolga
59.904
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–122.180
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
445.567
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 
539.788
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
122.180
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«
2. člen 
(proračunski skladi) 
S tem odlokom se spremeni 8. člen Odloka o proračunu za leto 2020 in se glasi:
»Proračunska rezerva se oblikuje v višini 15.200 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50 % odloča županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posamezno nesrečo presežejo 50 % razpoložljivih sredstev, odloča o njihovi uporabi občinski svet.«
3. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
S tem odlokom se spremeni 10. člen Odloka o pororačunu za leto 2020 in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za rebalans proračuna leta 2020 načrtuje zadolžiti do zneska 505.471 EUR.«
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2020-7
Kanal ob Soči, dne 18. junija 2020
Županja 
Občina Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti