Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1529. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019, stran 3380.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 11. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2019 izkazuje (v €):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.968.376
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.316.458
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 
4.620.940
700
 
Davki na dohodek in dobiček
3.814.309
703
 
Davki na premoženje
683.178
704
 
Domači davki na blago in storitve
123.453
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.695.518
710
 
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
959.902
711
 
Takse in pristojbine
3.523
712
 
Denarne kazni 
4.946
713
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
34.858
714
 
Drugi nedavčni prihodki
692.289
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
31.184
720
 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
17.574
722
 
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
13.610
73
 
PREJETE DONACIJE (730)
2.200
730
 
Prejete donacije iz domačih virov
2.200
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
618.534
740
 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
567.837
741
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
50.697
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.990.158
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
2.376.333
400
 
Plače in drugi izdatki zaposlenim
547.362
401
 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
86.567
402
 
Izdatki za blago in storitve 
1.732.760
409
 
Rezerve
9.644
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.089.605
410
 
Subvencije
383.314
411
 
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
637.030
412
 
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
625.715
413
 
Drugi tekoči domači transferi 
1.443.546
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.403.080
420
 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.403.080
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
121.140
431
 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
74.613
432
 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
46.527
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I -II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–21.782
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (443)
27.958
443
 
Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih
27.958
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
186.374
500
 
Domače zadolževanje
186.374
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
29.840
550
 
Odplačila domačega dolga
29.840
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
106.794
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
156.534
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-III.)
21.782
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
15.386
 
Ostanek sredstev na računih občine 
in KS na dan 31. 12. 2018
122.180
3. člen 
Ostanek sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2019 v višini 122.180 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2020 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2019.
4. člen 
Na dan 31. 12. 2019 znašajo sredstva proračunske rezerve 47.208 €.
5. člen 
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0007/2020-4
Kanal ob Soči, dne 18. junija 2020
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti