Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1483. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020, stran 3280.

  
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19 in 73/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, PODSK.
ZAP. ŠT.
REBALANS 2020
1
2
3
4
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.957.395,04
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.091.633,96
70
DAVČNI PRIHODKI
13.113.537,77
700
Davki na dohodek in dobiček
11.441.049,00
703
Davki na premoženje
1.383.488,77
704
Domači davki na blago in storitve
289.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.978.096,19
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.169.300,00
711
Takse in pristojbine
20.000,00
712
Globe in denarne kazni
31.500,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
73.400,00
714
Drugi nedavčni prihodki
683.896,19
72
KAPITALSKI PRIHODKI
870.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
120.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.
750.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
889.193,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
889.193,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVU IN IZ DRUGIH DRŽAV
106.568,08
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
106.568,08
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.237.907,27
40
TEKOČI ODHODKI
5.424.243,69
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
913.320,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
143.733,00
402
Izdatki za blago in storitve
4.181.190,69
403
Plačila domačih obresti
0,00
409
Rezerve
186.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.074.743,04
410
Subvencije
79.900,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.573.658,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
668.300,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.752.885,04
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.512.679,54
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.512.679,54
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
226.241,00
431
Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
178.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
48.241,00
III.
PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–3.280.512,23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 
0,00
440
Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
245.897,00
50
 ZADOLŽEVANJE
245.897,00
500
Domače zadolževanje
245.897,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
97.001,46
55
ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila domačega dolga
97.001,46
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.131.616,69
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
148.895,54
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.280.512,23
XII.
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.131.616,69
«. 
2. člen 
V 13 členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina se lahko za izgradnjo kanalizacije Stična (V. faza) zadolži v višini 245.897,00 evrov, oziroma do višine določene na podlagi sprejete povprečnine.«.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0036/2020
Ivančna Gorica, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti